MT1454 Innovativ och hållbar produktutveckling 2

Programkurs, 6 Högskolepoäng, Grundnivå, höstterminen 2022

Denna kurs är del av program och går inte att söka till.

Kursen avser att tillämpa kunskaper om innovativ produktframtagning, projekthantering, miljöanpassad/hållbar produktutveckling som inhämtats i tidigare kurser. I detta ingår strategier, begrepp och metodik för produktutveckling och dess uppkomst samt planläggning från idéförslag och koncept till funktionell produkt, samt analys av olika produktalternativ utifrån krav och behov från användare, omgivning och ekosystem.

Fakta

  • Undervisningsform: Campus, dagtid, deltid 50%
  • Studietid: 2022 vecka 44 till 2023 vecka 02
  • Nivå: G2F
  • Anmälan: Denna kurs är del av program och går inte att söka till.
  • Språk: Undervisningen ges på svenska.
  • Ort: Karlskrona
  • Huvudområde: Maskinteknik
  • Kursplan: Ladda ner
  • Välkomstbrev: Denna kurs är en del av ett program och saknar välkomstbrev.
  • Förkunskapskrav: För att få påbörja kursen krävs genomgången grundläggande kurs Innovativ och hållbar produktutveckling 1.

Innehåll

Projektarbete omfattande delmomenten problemdefinition, planering, generering av lösningsförslag, bedömning av förslag, avstämning, utarbetning av lösning, presentation, samt utvärdering.

Lärandemål

Kunskap och förståelse
Efter genomförd kurs ska studenten på en fördjupad grundläggande nivå kunna:
• visa kunskap om hur en produktutvecklingsprocess kan planeras och beskrivas
• visa på förståelse för samspel mellan kreativitet, logik och systematisk problemlösning
• visa förståelse för innebörden av hållbar produktutveckling

Färdigheter och förmåga
Efter genomförd kurs ska studenten på en fördjupad grundläggande nivå kunna:
• visa förmåga att föreslå lämplig typ av utvecklingsprocess för ett givet scenario
• visa förmåga att genomföra behovs- och funktionsanalyser
• visa förmåga att tillämpa olika tekniker för att finna kreativa innovativa lösningar på givna problemställningar
• visa förmåga att tillämpa olika verktyg och metoder som stödjer beslutsprocessen vid val och utarbetning av lösningsalternativ med särskild hänsyn till hållbarhetsprinciper

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter genomförd kurs ska studenten på en fördjupad grundläggande nivå:
• visa förmåga att bedöma vad som är krav respektive önskemål på en produkts egenskaper
• visa förmåga att bedöma olika lösningsalternativ i förhållande till varandra och identifierade behov
• visa förmåga att reflektera över utfallet och beslutsprocessen för en framtagen lösning
• visa förmåga att på ett konstruktivt sätt förhålla sig till givna ramar för uppdrag och problemställning

Kurslitteratur och övriga läromedel

Kurslitteratur
Ulrich, K., Eppinger, S. (2011). Product Design and Development - Fifth Edition, Mcgraw Hill Higher Education. ISBN-13: 978-0071086950. (finns även översatt till svenska)
Thorpe, A. (2007). The designer's atlas of sustainability. ISBN: 9781597261005.
Eklund, S. (2011). Arbeta i projekt : individen, gruppen, ledaren. ISBN: 9789144072753.

Referenslitteratur
Ottosson, S. (2012). Dynamisk Produktutveckling. Tervix AB. ISBN: 9789163081743
Jönbrink, A. K., Norrblom, H. L., Zackrisson, M. (2011). Ekodesign - praktisk vägledning, Swerea-IVF. ISBN: 978-91-86401-07-8.

Övriga lärresurser
Under kursen utdelat material.

Kurslitteratur och övriga läromedel

Kurslitteratur
Ulrich, K., Eppinger, S. (2011). Product Design and Development - Fifth Edition, Mcgraw Hill Higher Education. ISBN-13: 978-0071086950. (finns även översatt till svenska)
Thorpe, A. (2007). The designer's atlas of sustainability. ISBN: 9781597261005.
Eklund, S. (2011). Arbeta i projekt : individen, gruppen, ledaren. ISBN: 9789144072753.

Referenslitteratur
Ottosson, S. (2012). Dynamisk Produktutveckling. Tervix AB. ISBN: 9789163081743
Jönbrink, A. K., Norrblom, H. L., Zackrisson, M. (2011). Ekodesign - praktisk vägledning, Swerea-IVF. ISBN: 978-91-86401-07-8.

Övriga lärresurser
Under kursen utdelat material.

Lärande och undervisning

Projektarbetet genomförs i grupp mot en given tidsplanering. Studenten ansvarar för att tillsammans med sina gruppmedlemmar självständigt med stöd av utsedd handledare planera och genomföra uppdraget. Genomfört arbete och gruppens lärande i förhållande till kursmålen redovisas muntligt i seminarieform samt i en skriftlig rapport. Studenten presenterar även sitt individuella bidrag till grupparbetet och en reflektion över sitt personliga lärande i förhållande till kursmålen.
Begränsningar med avseende på tid för genomförande:
-Projektarbetet förväntas genomföras och redovisas inom den givna tidsramen för kursen.
-Vid bedömning Ux har student/grupp sex studieveckor på sig att komplettera och presentera ett reviderat arbete för ny bedömning. I annat fall underkänns arbetet.
-Om en student underkänns på kursen kan studenten omregistrera sig på kursen vid senare kurstillfälle och i mån av plats genomföra ny uppgift.

Lärare

Bedömning

Examinationsmoment för kursen
Kod Benämning Högskolepoäng Betyg
1510 Projektuppgift 6 A-F

Betyg

Kursen bedöms med betygen A Utmärkt, B Mycket bra, C Bra, D Tillfredsställande, E Tillräckligt, FX Otillräckligt, komplettering krävs, F Underkänd.

Tentamina

Du kan läsa mer om tentamen i Studentportalen och där anmäler du dig till de flesta tentamina.


Det kan finnas andra planerade examinationstillfällen. Information om dem finns i lärplattformen Canvas eller på annan plats som kursansvarig hänvisar till.

Kursvärdering

Kursansvarig ansvarar för att studenternas synpunkter på kursen systematiskt och regelbundet inhämtas och att resultaten av utvärderingar i olika former påverkar kursens utformning och utveckling.

Har du en fråga? Skriv den här, så återkommer vi så snart som möjligt!
×