SL2543 Hållbar produktutveckling

Programkurs, 7,5 Högskolepoäng, Avancerad nivå, höstterminen 2024

Denna kurs är del av program och går inte att söka till.

Utifrån kunskaper och färdigheter från tidigare kurser ska studenterna lära sig att (1) göra hållbarhetsanalys vid produktutveckling och (2) generera förbättringsidéer utifrån analysresultaten. De ska lära sig (3) för- och nackdelar med olika tillvägagångssätt för ovanstående och (4) hur dessa tillvägagångssätt kan integreras i konceptutveckling. Kompetens i hållbar produktutveckling är efterfrågad i näringsliv och samhälle. Kursen utvecklar teoretisk förståelse och praktisk färdighet i skärningspunkten mellan två av BTH:s expertområden – hållbarhet och produktutveckling.

Fakta

 • Undervisningsform: Campus, dagtid, deltid 50%
 • Studietid: 2024 vecka 45 till 2025 vecka 03
 • Nivå: A1N
 • Anmälan: Denna kurs är del av program och går inte att söka till.
 • Språk: Undervisningen ges i huvudsak på engelska men undervisning på svenska kan förekomma.
 • Ort: Karlskrona
 • Huvudområde: Strategiskt ledarskap för hållbarhet
 • Kursplan: Ladda ner
 • Välkomstbrev: Denna kurs är en del av ett program och saknar välkomstbrev.
 • Förkunskapskrav: För tillträde till kursen krävs avklarad grundläggande kurs i hållbarhet om minst 6 hp, exempelvis kursen Hållbarhetsgrunder, avklarat 2 hp i grundläggande produktutveckling och avklarat 1 hp i hållbarhetsanalys inom produktutveckling, exempelvis från kursen Innovativ- och hållbar produktutveckling.

Innehåll

Studenterna kommer lära sig att tillämpa strategiskt hållbarhetstänkande och några utvalda stödjande tillvägagångssätt, metoder och verktyg för att i konceptutvecklingsfasen av en produktinnovationsprocess analysera och iterativt förbättra hållbarhetsprestandan för produktkoncept.

Lärandemål

Kunskap och förståelse

 • tillämpa ekologisk livscykelanalys (LCA) för att analysera och jämföra ekologisk hållbarhetsprestanda och identifiera möjligheter till förbättring av produktkoncept.
 • tillämpa social LCA för att analysera och jämföra social hållbarhetsprestanda och identifiera möjligheter till förbättring av produktkoncept.
 • tillämpa design för återvinning som ett exempel på hur man kan skapa idéer för förbättrad hållbarhetsprestanda för ett givet produktkoncept.
 • föreslå material för ett ’gate’-beslut avseende materialval och motivera varför valet sannolikt leder till ökad (ekologisk och social) hållbarhetsprestanda.
 • jämföra de tillvägagångssätt, metoder och verktyg som ingår i kursen för att identifiera fördelar och nackdelar med dessa, och beskriva hur de kan integreras i konceptutvecklingsfasen.

Färdighet och förmåga
 • utföra hållbarhetsanalysen (ovan) även med begränsad information.
 • använda analysresultat för att kritiskt förklara hållbarhetsprestandan för ett produktsystem.
 • kommunicera analysresultat skriftligen, på engelska, och inkludera argument för val av omfattning och antaganden som gjorts.
 • främja framgångsrikt grupparbete genom att fastställa grupparbetsmål, stödja varandras inlärning, bygga på styrkor, och övervinna svagheter.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • identifiera eget behov av ytterligare kunskaper inom hållbar produktutveckling.

Kurslitteratur och övriga läromedel

Material kommer att tillhandahållas via lärplattformen.

Kurslitteratur och övriga läromedel

Material kommer att tillhandahållas via lärplattformen.

Lärande och undervisning

Studenterna lär sig genom en kombination av projektbaserat lärande, litteraturstudier och föreläsningar eller seminarier.

Lärare

Bedömning

Betyg

Kursen bedöms med betygen A Utmärkt, B Mycket bra, C Bra, D Tillfredsställande, E Tillräckligt, FX Otillräckligt, komplettering krävs, F Underkänd.

Tentamina

Du kan läsa mer om tentamen i Studentportalen och där anmäler du dig till de flesta tentamina.


Det kan finnas andra planerade examinationstillfällen. Information om dem finns i lärplattformen Canvas eller på annan plats som kursansvarig hänvisar till.

Kursvärdering

Kursansvarig ansvarar för att studenternas synpunkter på kursen systematiskt och regelbundet inhämtas och att resultaten av utvärderingar i olika former påverkar kursens utformning och utveckling.

Har du en fråga? Skriv den här, så återkommer vi så snart som möjligt!
×