DV1574 Programmering och problemlösning med Python

Programkurs, 6 Högskolepoäng, Grundnivå, höstterminen 2020

Denna kurs är del av program och går inte att söka till.

Kursen lär ut strukturerad programmering och problemlösning med programsspråket Python.

Fakta

 • Undervisningsform: Campus, dagtid, deltid 50%
 • Studietid: 2020 vecka 45 till 2021 vecka 02
 • Nivå: G1N
 • Anmälan: Denna kurs är del av program och går inte att söka till.
 • Språk: Undervisningen ges i huvudsak på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.
 • Ort: Karlskrona
 • Huvudområde: Datavetenskap
 • Kursplan: Ladda ner
 • Välkomstbrev: Denna kurs är en del av ett program och saknar välkomstbrev.
 • Förkunskapskrav: Grundläggande behörighet

Innehåll

Kursen omfattar följande moment:
•Introduktion till datorns funktion och uppbyggnad
•Logisk algebra: uttryck och förenklingar
•Problemlösning och algoritmiskt tänkande med hjälp av flödesschema
•Programmeringsverktyg, t ex editor, interpretator och debugger
•Grundläggande testmetodik, kodstandard, verifiering och validering
•Grundläggande inmatning/utmatning och filhantering
•Grundläggande datatyper och datastrukturer såsom strängar, listor, tupler och dictionaries
•Strukturerad programkonstruktion med selektion, iteration och rekursion
•Programstruktur, funktioner och moduler
•Felhantering och undantag (exceptions)
•Introduktion till funktionell programmering (högre ordningens funktioner, mapfunktioner, lambda-funktioner)

Lärandemål

Kunskap och förståelse
• Översiktligt kunna redogöra för datorns uppbyggnad och funktion.
• Kunna förklara och ge exempel på användning av språkets inbyggda datastrukturer såsom listor, tupler och dictionaries.
• Utförligt kunna redogöra för hur olika problem kan lösas i språket Python.
• Översiktligt kunna redogöra för programutvecklingsprocessen, inklusive testning och felsökning
Färdighet och förmåga
• Utifrån en problembeskrivning, självständigt kunna konstruera och implementera algoritmer för att lösa enkla uppgifter.
• Kunna konstruera ett väl strukturerat program i programspråket Python.
• Behärska den syntax i programspråket Python som krävs för att skriva program på grundläggande nivå.
Värderingsförmåga och förhållningssätt
• Självständigt och kritiskt kunna utvärdera och analysera sina lösningar

Kurslitteratur och övriga läromedel

Titel: A Beginners Guide to Python 3 Programming
Författare: John Hunt
Förlag: Springer Nature Switzerland AG
Utgiven: Augusti 2019
ISBN: 9783030202897
Boken finns tillgänglig i digital form via BTH:s bibliotek.
Referenslitteratur:
Downey, AllenB. (2015), Think Python: How to think like a computer scientist, 2nd edition, O?Reilly Media
ISBN-13: 978-1491939369
ISBN-10: 1491939362
Boken är även fritt tillgänglig online (Creative Commons licence) på:
http://greenteapress.com/wp/think-python-2e/

Kurslitteratur och övriga läromedel

Titel: A Beginners Guide to Python 3 Programming
Författare: John Hunt
Förlag: Springer Nature Switzerland AG
Utgiven: Augusti 2019
ISBN: 9783030202897
Boken finns tillgänglig i digital form via BTH:s bibliotek.
Referenslitteratur:
Downey, AllenB. (2015), Think Python: How to think like a computer scientist, 2nd edition, O?Reilly Media
ISBN-13: 978-1491939369
ISBN-10: 1491939362
Boken är även fritt tillgänglig online (Creative Commons licence) på:
http://greenteapress.com/wp/think-python-2e/

Lärande och undervisning

Kursen ges som campuskurs. Undervisningen består av föreläsningar, övningar och laborationer. Föreläsningarna presenterar teorier och bidrar till den teoretiska förståelsen som krävs för att genomföra kursen. Övningar och laborationer tillämpar teorin i praktiska moment. Övningar genomförs i grupp och de laborativa momenten är individuella.

Det kommer att vara minst ett laborationstillfälle i veckan under kursen. Vid detta tillfälle har studenten möjlighet att redovisa sina laborationer. För laboration 1 och 2 kommer det att erbjudas 3 examinationstillfällen under kursen.

I kursen förutsätts att studenten har, eller skaffar sig, förmågan att självständigt söka information för att lösa problem och svårigheter som dyker upp.

Lärare

Examinator
 1. Carina Nilsson
Kursansvarig
 1. Carina Nilsson

Bedömning

Examinationsmoment för kursen
Kod Benämning Högskolepoäng Betyg
1810 Laboration 1 1 G-U
1820 Laboration 2 1 G-U
1830 Laboration 3 1 G-U
1840 Laboration 4 1 G-U
1850 Salstentamen 2 A-F

Betyg

Kursen bedöms med betygen A Utmärkt, B Mycket bra, C Bra, D Tillfredsställande, E Tillräckligt, FX Otillräckligt, komplettering krävs, F Underkänd.

Tentamina

Du kan läsa mer om tentamen i Studentportalen och där anmäler du dig till de flesta tentamina.


Det kan finnas andra planerade examinationstillfällen. Information om dem finns i lärplattformen Canvas eller på annan plats som kursansvarig hänvisar till.

Kursvärdering

Kursansvarig ansvarar för att studenternas synpunkter på kursen systematiskt och regelbundet inhämtas och att resultaten av utvärderingar i olika former påverkar kursens utformning och utveckling.

Har du en fråga? Skriv den här, så återkommer vi så snart som möjligt!
×