PA2572 Datadriven mjukvaruutveckling

Programkurs, 7,5 Högskolepoäng, Avancerad nivå, vårterminen 2024

Denna kurs är del av program och går inte att söka till.

Grundkonceptet i datadriven mjukvaruutveckling är att utnyttja data som grund för beslut som fattas vid varje tillfälle i utvecklingsprocessen. Användare har alltmer tillgång till programvaruprodukter som svarar på deras krav/användningsbehov snabbt och utan fel (till exempel på app-marknader där vi förväntar oss att den nya versionen av vår favoritapp adresserar de krav/behov vi skickade in som app recensioner). Att möjliggöra ett datadrivet tillvägagångssätt i utvecklingsprocessen som gör det möjligt att analysera stora mängder data för att göra förutsägelser, simuleringar eller dra slutsatser för att stödja de tekniska besluten och utvecklingsprocessen i allmänhet är den enda lösningen för att hantera dessa utmaningar. Kursens mål är att ge förståelse för hur man tillämpar maskininlärning och AI-tekniker för att berika utvecklingsprocessen med aggregerade data: Utföra A/B-testning för att testa hypoteser, samla krav från app-recensioner med hjälp av behandling av naturligt språk,

Fakta

  • Undervisningsform: Campus, dagtid, deltid 50%
  • Period: 2024 vecka 13 till 2024 vecka 22
  • Nivå: A1N
  • Anmälan: Denna kurs är del av program och går inte att söka till.
  • Språk: Undervisningen ges på svenska.
  • Ort: Karlskrona
  • Huvudområde: Programvaruteknik
  • Välkomstbrev: Denna kurs är en del av ett program och saknar välkomstbrev.
  • Förkunskapskrav: För tillträde till kursen krävs avklarade kurser Algoritmer och datastrukturer, 6 hp, Tillämpad Artificiell Intelligens, 6 hp, Projekt i Systemteknik, 8 hp och Matematisk statistik, 6 hp.

Innehåll

Lärandemål

Kurslitteratur och övriga läromedel

Kurslitteratur och övriga läromedel

Lärande och undervisning

Ingen praktik ingår i planerade lärtillfällen. BTH strävar efter tät kontakt med näringslivet vid utveckling av kurser och program.

Bedömning

Betyg

Kursen bedöms med betygen A Utmärkt, B Mycket bra, C Bra, D Tillfredsställande, E Tillräckligt, FX Otillräckligt, komplettering krävs, F Underkänd.

Tentamina

Du kan läsa mer om tentamen i Studentportalen och där anmäler du dig till de flesta tentamina.


Det kan finnas andra planerade examinationstillfällen. Information om dem finns i lärplattformen Canvas eller på annan plats som kursansvarig hänvisar till.

Kursutvärdering

Kursansvarig ansvarar för att studenternas synpunkter på kursen systematiskt och regelbundet inhämtas och att resultaten av utvärderingar i olika former påverkar kursens utformning och utveckling.