MT1506 Hållfasthetslära grundkurs

Programkurs, 6 Högskolepoäng, Grundnivå, höstterminen 2021

Denna kurs är del av program och går inte att söka till.

Kursen ska ge en grundläggande kunskap och förståelse hållfasthetslära. Studenten ska kunna bestämma hur konstruktionen reagerar vid enklare belastningar, dvs. hur stora spänningar och deformationer konstruktionen får. Dessa kunskaper bidrar till att produktutvecklingsprocessen blir effektivare då ingenjören i ett tidigt skede kan svara på ”Håller det?” och ”Hur stora blir deformationerna?”

Fakta

  • Undervisningsform: Campus, dagtid, deltid 50%
  • Period: 2021 vecka 35 till 2021 vecka 43
  • Nivå: G1F
  • Anmälan: Denna kurs är del av program och går inte att söka till.
  • Språk: Undervisningen ges på svenska.
  • Ort: Karlskrona
  • Huvudområde: Maskinteknik
  • Kursplan: Ladda ner
  • Välkomstbrev: Denna kurs är en del av ett program och saknar välkomstbrev.
  • Förkunskapskrav: För tillträde till kursen krävs att 1,5 hp från kursen Fysik grundkurs samt 1,5 hp från kursen Analys 1 är avklarade.

Innehåll

Kursen innehåller bland annat:
• Spänning, töjning och Hooks lag.
• Drag och tryck belastning: Spänningar och deformationer för statiskt bestämda och obestämda fall, termiska problem samt yttryck.
• Vridning: Spänningar och deformationer vid vridning av cirkulära, icke cirkulära samt tunnväggig slutna tvärsnitt.
• Balkböjning: Spänningar och deformationer för statiskt bestämd balkar, tvärkrafts- och momentdiagram, skjuvspänningar vid balkböjning.
• Spänningskoncentrationer.
• Kombinerade lastfall.
• Säkerhetsfaktor.
• Dimensionering av balkar.
• Enklare knäckning.
• Jämförelsespänning – von Mises.
• Introduktion till FEM.

Lärandemål

Kunskap och förståelse
Efter genomförd kurs ska studenten:
• Kunna redogöra för grundläggande begrepp och storheter i hållfasthetsläran.
Färdigheter och förmåga
Efter genomförd kurs ska studenten:
Kunna beräkna spänningar och deformationer vid axiell belastning av balkar och stänger (inkl. termisk belastning).
• Kunna beräkna spänningar och deformationer vid vridning av axlar av godtyckligt tvärsnitt.
• Kunna beräkna spänningar vid böjning av balkar.
• Kunna beräkna utböjningar för statiskt bestämda balkar med elementarfall.
• Kunna dimensioner statiskt bestämda balkar som utsätts för en kombinerad laster.
• Kunna utföra enklare knäckningsberäkningar.
• Kunna ta fram idealiserade matematiska modeller av enkla verkliga problem.
• Kunna analysera analytiska modeller med datorhjälpmedel t.ex. matlab eller liknande.
• Kommunicera/dokumentera problemställning och resultat från analyser på ett ingenjörsmässigt sätt.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter genomförd kurs ska studenten:
• Värdera giltigheten hos uppställda modeller och kritiskt granska dess resultat.

Kurslitteratur och övriga läromedel

Kurslitteratur
Dahlberg, Tore, Teknisk hållfasthetslära, Studentlitteratur AB ISBN 9789144019208
Björk, Karl, Formler och tabeller för mekanisk konstruktion www.bjorksforlag.se
Referenslitteratur
xx
Övriga lärresurser
Material från institutionen.

Kurslitteratur och övriga läromedel

Kurslitteratur
Dahlberg, Tore, Teknisk hållfasthetslära, Studentlitteratur AB ISBN 9789144019208
Björk, Karl, Formler och tabeller för mekanisk konstruktion www.bjorksforlag.se
Referenslitteratur
xx
Övriga lärresurser
Material från institutionen.

Lärande och undervisning

Kursen ges i form av föreläsningar, övningar samt datorövningar. Kursen ges på svenska dock kan ev. gästföreläsare vara engelskspråkiga samt litteraturen. Ingen praktik ingår i planerade lärtillfällen. BTH strävar efter tät kontakt med näringslivet vid utveckling av kurser och program.

Lärare

I genomsnitt bör en student räkna med att studera 160 timmar för att nå lärandemålen.
I denna tid ingår alla olika förekommande lärandeaktiviteter (föreläsningar, självstudier, examination m. m.).
Tidsuppskattningen baseras på att ett akademiskt år omfattar 60 högskolepoäng (motsvarar 60 ECTS credits),
som svarar mot en total studietid på ca 1 600 timmar. Den faktiska studietiden varierar individuellt.

Bedömning

Examinationsmoment för kursen
Kod Benämning Högskolepoäng Betyg
1710 Salstentamen 3 A-F
1720 Inlämningsuppgifter 2 G-U
1730 Projektuppgift 1 G-U

Betyg

Kursen bedöms med betygen A Utmärkt, B Mycket bra, C Bra, D Tillfredsställande, E Tillräckligt, FX Otillräckligt, komplettering krävs, F Underkänd.

Tentamina

Du kan läsa mer om tentamen i Studentportalen och där anmäler du dig till de flesta tentamina.


Det kan finnas andra planerade examinationstillfällen. Information om dem finns i lärplattformen Canvas eller på annan plats som kursansvarig hänvisar till.

Kursutvärdering

Kursansvarig ansvarar för att studenternas synpunkter på kursen systematiskt och regelbundet inhämtas och att resultaten av utvärderingar i olika former påverkar kursens utformning och utveckling.