IY2589 Investeringsanalys

Programkurs, 7,5 Högskolepoäng, Avancerad nivå, höstterminen 2019

Denna kurs är del av program och går inte att söka till.

Kursens syfte är att den studerande skall utveckla teorier och modeller för att värdera reala och finansiella investeringar under olika kontexter. Vidare syftar kursen till att ge den studerande kunskap kring vilken roll finansiella marknader spelar samt hur relationen mellan företaget och den finansiella marknaden ter sig.

Fakta

 • Undervisningsform: Distans, blandad undervisningstid, deltid 50%
 • Period: 2019 vecka 45 till 2020 vecka 03
 • Nivå: AXX
 • Anmälan: Denna kurs är del av program och går inte att söka till.
 • Språk: Undervisningen ges på engelska.
 • Ort: Hela eller delar av undervisningen bedrivs på distans.
 • Antal träffar: Obligatorisk 0, Frivillig 0
 • Huvudområde: Industriell ekonomi och management
 • Kursplan: Ladda ner
 • Välkomstbrev: Denna kurs är en del av ett program och saknar välkomstbrev.
 • Förkunskapskrav: Högskoleingenjörsexamen om 180 hp inom teknik inklusive ett självständigt arbete om 7,5 hp. 15 hp matematik/tillämpad matematik på grundnivå/avancerad nivå, 5 hp industriell ekonomi och organisation, företagsekonomi eller motsvarande, Engelska B samt 2 års arbetslivserfarenhet.

Innehåll

Kursen behandlar teorier och modeller för investeringsanalys för reala samt finansiella investeringar, portföljvalsteori, optionsteori, teorier för kapitalstrukturanalys samt den kontraktsteoretiska anstasen på varför företag finns.

Lärandemål

Kunskap och förståelse
Efter genomförd kurs ska studenten:
 • visa förståelse för relationen mellan ett företags investeringsbeslut och hur finansiella marknader fungerar
 • vissa förståelse över för-och nackdelar med olika investeringsvärderingsmodeller och dess kopplingar till företagets målfunktion
 • visa förståelse över teorier och modeller för ett företags finansieringsbeslut
 • visa förståelse över olika teorier och modeller för riskhatering av reala och finansiella investerinar

Färdighet och förmåga
Efter genomförd kurs ska studenten:
 • kunna bestämma värdet på reala och finansiella investeringar med olika metoder
 • kunna kommunicera kursens lärdomar på engelska
 • skriva akademiska rapporter baserat på kursens innehåll

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter genomförd kurs ska studenten:
 • visa insikter om relationen mellan realla problem ett företag möter och modellbaserade problem samt möjligheter och begränsningar i möjligheten att modellera verkliga ekonomiska problem

Kurslitteratur och övriga läromedel

Kurslitteratur
Berk & DeMarzo, Corporate finance, Global edition, inkl. my finace lab toolkit, latest edition.

Övriga lärresurer
Vetenskapliga artiklar om maximalt 300 sidor.

Kurslitteratur och övriga läromedel

Kurslitteratur
Berk & DeMarzo, Corporate finance, Global edition, inkl. my finace lab toolkit, latest edition.

Övriga lärresurer
Vetenskapliga artiklar om maximalt 300 sidor.

Lärande och undervisning

Undervisning sker genom onlineföreläsningar och lärandeaktiviteter såsom läsande av kurslitteratur och arbete med inlämningsuppgifter.

Arbetslivsanknytning

Ingen praktik ingår i planerade lärtillfällen. BTH strävar efter tät kontakt med näringslivet vid utveckling av kurser och program.

Lärare

Examinator
 1. Henrik Sällberg
Kursansvarig
 1. Henrik Sällberg

Tidsåtgång

I genomsnitt bör en student räkna med att studera 200 timmar för att nå lärandemålen.
I denna tid ingår alla olika förekommande lärandeaktiviteter (föreläsningar, självstudier, examination m. m.).
Tidsuppskattningen baseras på att ett akademiskt år omfattar 60 högskolepoäng (motsvarar 60 ECTS credits),
som svarar mot en total studietid på ca 1 600 timmar. Den faktiska studietiden varierar individuellt.

Bedömning

Examinationsmoment för kursen
Kod Benämning Högskolepoäng Betyg
1610 Inlämningsuppgift 1 (Myfinancelab) 1 G-U
1620 Inlämningsuppgift 2 (Myfinancelab) 1 G-U
1630 Inlämningsuppgift 3 (Myfinancelab) 1 G-U
1640 Inlämningsuppgift (Dynamisk investeringsanalys) 1 G-U
1650 Tentamen 3.5 A-F

Betyg

Kursen bedöms med betygen A Utmärkt, B Mycket bra, C Bra, D Tillfredsställande, E Tillräckligt, FX Otillräckligt, komplettering krävs, F Underkänd.

Kommande tentamenstillfällen

Inga kommande centralt samordnade tentamenstillfällen hittades för denna kurs.

För att få delta vid ett centralt samordnat tentamenstillfälle måste du ha anmält dig i Studentportalen senast 15 dagar innan tentamensdagen.


Lokal och tidpunkt publiceras ca 5 dagar innan tentamensdagen.


Det kan finnas andra planerade examinationstillfällen. Information om de finns i It's Learning eller på annan plats som kursansvarig hänvisar till.

Kursutvärdering

Kursansvarig ansvarar för att studenternas synpunkter på kursen systematiskt och regelbundet inhämtas och att resultaten av utvärderingar i olika former påverkar kursens utformning och utveckling.