PA2526 Stort spelprojekt

Programkurs, 30 Högskolepoäng, Avancerad nivå, höstterminen 2024

Denna kurs är del av program och går inte att söka till.

Syftet med kursen är att förbereda för yrkesverksamhet inom spelindustrin.
Att utveckla en omfattande spelprogramvara för ställer stora krav på tekniskt kunnande. Utvecklaren måste vara skicklig i att programmera samt kunna designa och dokumentera arkitekturen för större programvaror. Utvecklaren måste även ha kunskap om tredjepartsprogramvaror samt ha förmågan att integrera dessa med sin egen programvara. Metoder och utvecklingsprocesser inom kursen är inriktade på iterativa, agila och informella arbetssätt som är vanligt i spelindustrin. Kursen är upplagd för att efterlikna ett projekt som det kan bedrivas ute i industrin.

Fakta

 • Undervisningsform: Campus, dagtid, heltid
 • Studietid: 2024 vecka 36 till 2025 vecka 03
 • Nivå: A1F
 • Anmälan : Denna kurs är del av program och går inte att söka till.
 • Språk: Undervisningen ges på svenska.
 • Ort: Karlskrona
 • Huvudområde: Programvaruteknik
 • Kursplan: Ladda ner
 • Välkomstbrev: Denna kurs är en del av ett program och saknar välkomstbrev.
 • Förkunskapskrav: För tillträde till kursen krävs att den studerande har avklarat kurser motsvarande 130 högskolepoäng inom datavetenskap, matematik, maskinteknik, programvaruteknik och/eller elektroteknik. Inkluderat i de 130 högskolepoängen ska följande ämnespoäng, eller motsvarande, finnas; 15 högskolepoäng i objektorienterad programmering, 15 högskolepoäng i 3D-programmering samt 7,5 högskolepoäng från kursen Litet spelprojekt.

Innehåll

Kursen omfattar följande:

 • Programvaruutveckling av ett 3D-spel: design och analys, prototyping, designa arkitektur, konstruktion, dokumentation, prestandaoptimering och testning.
 • Planering och organisation av, samt analys och reflektion över, individens och gruppens arbete.

Lärandemål

Kunskap och förståelse
Efter genomförd kurs ska studenten:

 • kunna redogöra för god kvalitet och prestanda i ett färdigt system.
 • ha förståelse för de tekniska moment och deras ingående komponenter som använts i slutversionen av spelprojektet.
 • ha fördjupade kunskaper inom någon del av spelteknikområdet.


Färdighet och förmåga
Efter genomförd kurs ska studenten:
 • kunna utveckla en spelprogramvara genom att, i grupp, aktivt delta i planerandet, organiserandet och genomförandet av projektet.
 • självständigt och i grupp kunna dokumentera och testa mjukvara.


Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter genomförd kurs skall studenten:
 • kunna förhålla sig till olika mjukvarubibliotek samt kunna avgöra vilken teknologi som är mest lämplig i en given situation.
 • kunna analysera och resonera kring förvärvade spelteknikkunskaper som gynnar rollen som yrkesverksam spelutvecklare.

Kurslitteratur och övriga läromedel

Huvudlitteratur
Game Coding Complete, Third Edition
Författare: Mike McShaffry
Förlag: Delmar Publishing
Utgiven: 2009
ISBN-10: 1584506806
ISBN-13: 978-1584506805

-

Referenslitteratur
1. Projects in Computing and Information Systems. A Student's Guide
Författare: Christian Dawson
Förlag: Pearson Edu Ltd
Utgiven: 2005, Antal sidor: 264
ISBN10: 0321263553
ISBN13: 9780321263551

2. Agile Software Development
Författare: Cockburn, Alister
Förlag: Pearson Professional Education
Utgiven: 2001, Antal sidor: 304
ISBN10: 0201699699
ISBN13: 9780201699692

3. Cross-Platform Game Programming
Författare: Steven Goodwin
Förlag: Charles River Media
Utgiven: 2005, Antal sidor: 460
ISBN10: 0321263553
ISBN13: 978-1584503798

Kurslitteratur och övriga läromedel

Huvudlitteratur
Game Coding Complete, Third Edition
Författare: Mike McShaffry
Förlag: Delmar Publishing
Utgiven: 2009
ISBN-10: 1584506806
ISBN-13: 978-1584506805

-

Referenslitteratur
1. Projects in Computing and Information Systems. A Student's Guide
Författare: Christian Dawson
Förlag: Pearson Edu Ltd
Utgiven: 2005, Antal sidor: 264
ISBN10: 0321263553
ISBN13: 9780321263551

2. Agile Software Development
Författare: Cockburn, Alister
Förlag: Pearson Professional Education
Utgiven: 2001, Antal sidor: 304
ISBN10: 0201699699
ISBN13: 9780201699692

3. Cross-Platform Game Programming
Författare: Steven Goodwin
Förlag: Charles River Media
Utgiven: 2005, Antal sidor: 460
ISBN10: 0321263553
ISBN13: 978-1584503798

Lärande och undervisning

Kursen består i huvudsak av studenternas eget projektarbete, dvs utveckling av ett omfattande 3D-spel. Uppgiften bestäms i samråd mellan kurshandledare och studenter. Studenterna väljer i samråd med kurshandledare teknik och arkitektur för att lösa uppgiften. Inom ramen för uppgiften får studenterna fria händer att utveckla spelet. Studenterna organiserar sig i grupper och sköter själva sin planering. Varje projektgrupp har en eller flera handledare som fungerar som chef/er över projektgruppen. Projektgruppen rapporterar till handledarna och stämmer av sin progression mot uppsatta mål. Parallellt med projektet kan undervisning ske genom föreläsningar, seminarier, handledning och rapportskrivning. I rapporter summerar studenten teoretiska kunskaper och reflekterar över det praktiska arbetet och egen insats i projektet. Genomförandet av projekten sker i större grupper (förslagsvis ca 10 personer). Projektarbetet kan lokaliseras till företag, myndighet, annan organisation eller inom högskolan. Lokaliseringsort kan avvika från studieort.

Lärare

Bedömning

Examinationsmoment för kursen
Kod Benämning Högskolepoäng Betyg
1310 Rapportskrivning - teknik 3.5 G-U
1320 Rapportskrivning - process 3.5 G-U
1330 Presentation 1 G-U
1340 Projekt 22 G-U

Betyg

Kursen bedöms med betygen G Godkänd, UX Otillräckligt, komplettering krävs, U Underkänd.

Tentamina

Du kan läsa mer om tentamen i Studentportalen och där anmäler du dig till de flesta tentamina.


Det kan finnas andra planerade examinationstillfällen. Information om dem finns i lärplattformen Canvas eller på annan plats som kursansvarig hänvisar till.

Kursvärdering

Kursansvarig ansvarar för att studenternas synpunkter på kursen systematiskt och regelbundet inhämtas och att resultaten av utvärderingar i olika former påverkar kursens utformning och utveckling.