IY1402 Industriell ekonomi, översiktskurs

Programkurs, 6 Högskolepoäng, Grundnivå, vårterminen 2024

Denna kurs är del av program och går inte att söka till.

Kursen ger översikt över området industriell ekonomi. I detta ingår att få grundläggande kunskaper om planering och styrning av industriella verksamheter samt dess samspel med omvärlden.

Fakta

 • Undervisningsform: Campus, dagtid, deltid 25%
 • Studietid: 2024 vecka 03 till 2024 vecka 12
 • Nivå: G1N
 • Anmälan: Denna kurs är del av program och går inte att söka till.
 • Språk: Undervisningen ges i huvudsak på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.
 • Ort: Karlskrona
 • Huvudområde: Industriell ekonomi och management
 • Kursplan: Ladda ner
 • Välkomstbrev: Denna kurs är en del av ett program och saknar välkomstbrev.
 • Förkunskapskrav: Områdesbehörighet 3: Matematik C, Samhällskunskap A. (Naturkunskap B krävs ej.)

Innehåll

I kursen behandlas följande områden:
• Företaget och dess omvärld
• Värdeflödet, leverantör – företag – kund
• Produktutveckling och produktionsstyrning
• Grundläggande begrepp inom redovisning och kalkylering
• Finansiering och investering
• Projekt som arbetsform

Lärandemål

Kunskap och förståelse

 • ha kännedom om flödet mellan leverantör, företag och kund
 • förstå grundläggande processer i produktionen
 • förstå och kunna använda grundläggande ekonomiska begrepp
 • kunna redogöra för projekt som arbetsform


Färdighet och förmåga
 • kunna skriva akademiska rapporter
 • kunna genomföra en muntlig presentation
 • kunna kritiskt granska en text
 • kunna arbeta i grupp


Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • kunna se det sammanhang företaget verkar i
 • visa förmåga att ge och ta konstruktiv kritik

Kurslitteratur och övriga läromedel

Engwall, M. m fl. Industrial Management ? tools and techniques. Studentlitteratur, senaste upplagan. ISBN: 9789144107882
Kompendium som tillhandahålls av institutionen.

Kurslitteratur och övriga läromedel

Engwall, M. m fl. Industrial Management ? tools and techniques. Studentlitteratur, senaste upplagan. ISBN: 9789144107882
Kompendium som tillhandahålls av institutionen.

Lärande och undervisning

Undervisningen bedrivs genom föreläsningar, gruppövningar och seminarier. Lärandet stöds av en praktisk företagssimulering.

Lärare

Bedömning

Examinationsmoment för kursen
Kod Benämning Högskolepoäng Betyg
1310 Företagsspel 1.5 G-U
1320 Kalkyluppgift 0.5 G-U
1330 Tentamen 4 A-F

Betyg

Kursen bedöms med betygen A Utmärkt, B Mycket bra, C Bra, D Tillfredsställande, E Tillräckligt, FX Otillräckligt, komplettering krävs, F Underkänd.

Tentamina

Du kan läsa mer om tentamen i Studentportalen och där anmäler du dig till de flesta tentamina.


Det kan finnas andra planerade examinationstillfällen. Information om dem finns i lärplattformen Canvas eller på annan plats som kursansvarig hänvisar till.

Kursvärdering

Kursansvarig ansvarar för att studenternas synpunkter på kursen systematiskt och regelbundet inhämtas och att resultaten av utvärderingar i olika former påverkar kursens utformning och utveckling.

Har du en fråga? Skriv den här, så återkommer vi så snart som möjligt!
×