MA1494 Analys 2

Programkurs, 6 Högskolepoäng, Grundnivå, höstterminen 2021

Denna kurs är del av program och går inte att söka till.

Kursen syftar till att studenten skall skaffa sig grundläggande förståelse för matematisk analys i en variabel med tillämpningar inom framför allt tekniska ämnesområden.

Fakta

 • Undervisningsform: Campus, dagtid, deltid 50%
 • Studietid: 2021 vecka 35 till 2021 vecka 43
 • Nivå: G1F
 • Anmälan: Denna kurs är del av program och går inte att söka till.
 • Språk: Undervisningen ges i huvudsak på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.
 • Ort: Karlskrona
 • Huvudområde: Matematik
 • Kursplan: Ladda ner
 • Välkomstbrev: Denna kurs är en del av ett program och saknar välkomstbrev.
 • Förkunskapskrav: För tillträde till kursen krävs genomgången kurs Analys 1, 6 hp.

Innehåll

Primitiva funktioner, integralkalkyl, Taylors formel, differentialekvationer samt tillämpningar.

Lärandemål

Kunskap och förståelse

 • visa förståelse för grundläggande begrepp och teorier inom integralkalkylen.
 • visa förståelse för hur integraler kan användas för att beräkna area av områden i planet, kurvlängd, rotationsvolymer, rotationsareor samt inom tillämpningsämnen.
 • känna till hur differentialekvationer i en variabel kan uppställas och lösas.
 • visa förståelse för hur funktionsapproximationer kan göras med Maclaurins och Taylors formler.

Färdighet och förmåga
 • beräkna integraler till standardfunktioner.
 • använda räknelagar för beräkning av integraler.
 • beräkna areor i planet, kurvlängder och volym och area av rotationskroppar.
 • sätta upp differentialekvationer till praktiska exempel.
 • lösa separabla differentialekvationer.
 • lösa linjära differentialekvationer av första ordningen.
 • lösa linjära differentialekvationer med konstanta koefficienter av andra ordningen.
 • approximera funktioner med hjälp av Maclaurins eller Taylors formler.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • värdera rimligheten av approximationer som gjorts för att ställa upp differentialekvationer i praktiska exempel.

Kurslitteratur och övriga läromedel

Månsson, J., Nordbeck, P. (2012 el senare). Endimensionell analys, Studentlitteratur. ISBN 978-91-44-05610-4.
samt
Övningar i Endimensionell analys, Studentlitteratur.
ISBN 978-91-44-12718-7

Kursmaterial på lärplattformen.

Kurslitteratur och övriga läromedel

Månsson, J., Nordbeck, P. (2012 el senare). Endimensionell analys, Studentlitteratur. ISBN 978-91-44-05610-4.
samt
Övningar i Endimensionell analys, Studentlitteratur.
ISBN 978-91-44-12718-7

Kursmaterial på lärplattformen.

Lärande och undervisning

Undervisningen bedrivs genom föreläsningar, seminarier och övningar.

Lärare

Examinator
 1. Johan Richter
Kursansvarig
 1. Johan Richter

Bedömning

Betyg

Kursen bedöms med betygen A Utmärkt, B Mycket bra, C Bra, D Tillfredsställande, E Tillräckligt, FX Otillräckligt, komplettering krävs, F Underkänd.

Tentamina

Du kan läsa mer om tentamen i Studentportalen och där anmäler du dig till de flesta tentamina.


Det kan finnas andra planerade examinationstillfällen. Information om dem finns i lärplattformen Canvas eller på annan plats som kursansvarig hänvisar till.

Kursvärdering

Kursansvarig ansvarar för att studenternas synpunkter på kursen systematiskt och regelbundet inhämtas och att resultaten av utvärderingar i olika former påverkar kursens utformning och utveckling.

Har du en fråga? Skriv den här, så återkommer vi så snart som möjligt!
×