MT1533 Mekanisk systemdynamik

Programkurs, 7,5 Högskolepoäng, Grundnivå, höstterminen 2023

Denna kurs är del av program och går inte att söka till.

Kursens syfte är att studenten skall skaffa sig kunskaper som behövs för att förstå grundläggande tredimensionell rörelse och att använda datorhjälpmedel för analys av tidsberoende rörelser och krafter. Detta skall ge färdigheter att på ett ingenjörsmässigt sätt kunna hantera komplexa dynamiska system.

Fakta

 • Undervisningsform: Campus, dagtid, deltid 50%
 • Studietid: 2023 vecka 44 till 2024 vecka 02
 • Nivå: G2F
 • Anmälan: Denna kurs är del av program och går inte att söka till.
 • Språk: Undervisningen ges i huvudsak på engelska men undervisning på svenska kan förekomma.
 • Ort: Karlskrona
 • Huvudområde: Maskinteknik
 • Kursplan: Ladda ner
 • Välkomstbrev: Denna kurs är en del av ett program och saknar välkomstbrev.
 • Förkunskapskrav: För tillträde till kursen krävs avklarad kurs Dynamik, 6 hp och genomgången kurs Linjär algebra, 6 hp.

Innehåll

Kursen innehåller stelkroppsdynamik i två och tre dimensioner. Problemen löses analytiskt med hjälp av tre metoder: kraftmetoden, energimetoden, och impulsmetoden. Simuleringar och visualiseringar av mekaniska systems rörelser i tre dimensioner görs med hjälp av kommersiella datorprogram. I kursen kommer speciellt beaktas kopplingen mellan modellen av verkligheten och själva verkligheten.

Lärandemål

Kunskap och förståelse

 • kunna välja analytisk lösningsmetod för stela kroppars plana rörelse
 • ha förståelse för stela kroppars kinematik i tre dimensioner
 • ha förståelse för stela kroppars masströghet vid rörelse i tre dimensioner
 • ha insikt i användbarheten i att använda programvaror för beskrivning av komplexa mekaniska systems dynamiska uppförande
 • ha insikter i vissa krafter och fenomen som uppträder vid rörelse av roterande kroppar, bla gyroskopiska effekter.

Färdighet och förmåga
 • kunna räkna på stela kroppas plana dynamiska uppförande med kraftmetod
 • kunna räkna på stela kroppas plana dynamiska uppförande med energimetod
 • kunna räkna på stela kroppas plana dynamiska uppförande med impulsmetod
 • kunna räkna på stela kroppars kinematiska uppförande i tre dimensioner
 • kunna räkna på stela kroppas dynamiska uppförande i tre dimensioner med kraft-, energi-, och impuls-metod
 • kunna räkna på enkla gyroskopiska problem
 • kunna ta fram idealiserade mekaniska modeller av verkliga system
 • kunna använda programvara för representation av de idealiserade modellerna i dator och kunna lösa och visulisera systemens dynamiska uppförande.

Kurslitteratur och övriga läromedel

- Meriam and Kraige, Engineering Mechanics - Dynamics. SI version. John Wiley & Sons. Senaste upplagan.
- Material från institutionen

Kurslitteratur och övriga läromedel

- Meriam and Kraige, Engineering Mechanics - Dynamics. SI version. John Wiley & Sons. Senaste upplagan.
- Material från institutionen

Lärande och undervisning

Studenten inhämtar kunskap genom en kombination av egna studier och arbete, och undervisning i sal. Undervisningen sker dels i lektionssal med genomgång av teori och analytisk lösning av problem, och dels i datorsal där stöd till arbetet med inlämningsuppgifterna ges. Inlämningsuppgifterna ska redovisas både genom att datorsimuleringar visas för lärare, och genom inlämnande av skriftlig rapport.

Lärare

Bedömning

Examinationsmoment för kursen
Kod Benämning Högskolepoäng Betyg
1810 Inlämningsuppgifter 4.5 G-U
1820 Salstentamen 3 A-F

Betyg

Kursen bedöms med betygen A Utmärkt, B Mycket bra, C Bra, D Tillfredsställande, E Tillräckligt, FX Otillräckligt, komplettering krävs, F Underkänd.

Tentamina

Du kan läsa mer om tentamen i Studentportalen och där anmäler du dig till de flesta tentamina.


Det kan finnas andra planerade examinationstillfällen. Information om dem finns i lärplattformen Canvas eller på annan plats som kursansvarig hänvisar till.

Kursvärdering

Kursansvarig ansvarar för att studenternas synpunkter på kursen systematiskt och regelbundet inhämtas och att resultaten av utvärderingar i olika former påverkar kursens utformning och utveckling.

Har du en fråga? Skriv den här, så återkommer vi så snart som möjligt!
×