IY1430 ICT startups och högteknologiskt entreprenörskap

Programkurs, 7,5 Högskolepoäng, Grundnivå, höstterminen 2024

Denna kurs är del av program och går inte att söka till.

Kursen behandlar de speciella förutsättningarna ur vilka högteknologiska företag uppstår och verkar, med särskild tyngdpunkt på ICT-industrin. Detta inbegriper riskkapital och värdering av idéer och intellektuella rättigheter, partnerskap med andra företag, strategier för uppskalning av verksamheter samt betydelsen av omgivande entreprenöriella ekosystem.

Fakta

  • Undervisningsform: Campus, dagtid, deltid 50%
  • Period: 2024 vecka 36 till 2024 vecka 44
  • Nivå: G1F
  • Anmälan: Denna kurs är del av program och går inte att söka till.
  • Språk: Undervisningen ges på svenska.
  • Ort: Karlskrona
  • Huvudområde: Industriell ekonomi och management
  • Välkomstbrev: Denna kurs är en del av ett program och saknar välkomstbrev.
  • Förkunskapskrav: För tillträde till kursen krävs genomgången kurs Industriell ekonomi, översikt, 6 hp.

Innehåll

Lärandemål

Kurslitteratur och övriga läromedel

Kurslitteratur och övriga läromedel

Lärande och undervisning

Ingen praktik ingår i planerade lärtillfällen. BTH strävar efter tät kontakt med näringslivet vid utveckling av kurser och program.

Bedömning

Betyg

Kursen bedöms med betygen A Utmärkt, B Mycket bra, C Bra, D Tillfredsställande, E Tillräckligt, FX Otillräckligt, komplettering krävs, F Underkänd.

Tentamina

Du kan läsa mer om tentamen i Studentportalen och där anmäler du dig till de flesta tentamina.


Det kan finnas andra planerade examinationstillfällen. Information om dem finns i lärplattformen Canvas eller på annan plats som kursansvarig hänvisar till.

Kursutvärdering

Kursansvarig ansvarar för att studenternas synpunkter på kursen systematiskt och regelbundet inhämtas och att resultaten av utvärderingar i olika former påverkar kursens utformning och utveckling.