TE2502 Examensarbete för civilingenjörer

Programkurs, 30 Högskolepoäng, Avancerad nivå, vårterminen 2025

Denna kurs är del av program och går inte att söka till.

Syftet med kursen är att studenten tränar sin förmåga att definiera, planera, genomföra och redovisa ett självständigt forsknings- och utvecklingsarbete inom huvudämnet för civilingenjörsprogrammet. Examensarbetet innebär en tillämpning och syntes av de under utbildningen förvärvade kunskaper och ska visa studentens förmåga att arbeta självständigt som civilingenjör.

Fakta

 • Undervisningsform: Campus, dagtid, heltid
 • Studietid: 2025 vecka 04 till 2025 vecka 23
 • Nivå: AXX
 • Anmälan: Denna kurs är del av program och går inte att söka till.
 • Språk: Undervisningen ges i huvudsak på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.
 • Ort: Karlskrona
 • Huvudområde: Övriga tekniska ämnen
 • Kursplan: Ladda ner
 • Välkomstbrev: Denna kurs är en del av ett program och saknar välkomstbrev.
 • Förkunskapskrav: För tillträde till kursen krävs att studenten har avklarat minst 240 hp som får ingå i en civilingenjörsexamen. Av dessa ska minst 30 hp vara avklarade kurser på avancerad nivå.

Innehåll

Kursen innehåller följande delar:
1. Förstudie och planering
2. Genomförande
a. Forsknings- och utvecklingsarbete
b. Handledning och uppföljning
c. Skriftlig rapport
3. Muntlig redovisning och försvar
4. Opposition
a. Skriftlig opposition
b. Muntlig opposition
Förstudie och planering omfattar framtagandet av en projektplan. Projektet ska ha en tydlig problemägare som kan vara ett företag, en organisation/ myndighet eller en forskare. Det åligger studenten att initiera kontakt med problemägare.

I genomförandefasen genomförs ett forsknings- och utvecklingsarbete som följs upp regelbundet och dokumenteras i en vetenskapligt utformad rapport. Vid den muntliga redovisningen presenterar och försvarar studenten sitt arbete. Varje student ska även opponera på ett annat examensarbete.

Lärandemål

Kunskap och förståelse

 • visa kunskap om vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet samt insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete inom huvudämnet för civilingenjörsprogrammet,
 • visa såväl brett kunnande inom huvudämnet för civilingenjörsprogrammet, inbegripet kunskaper i matematik och naturvetenskap, som väsentligt fördjupade kunskaper inom vissa delar av ämnet/inriktningen, och
 • visa fördjupad metodkunskap inom huvudämnet för civilingenjörsprogrammet, såväl ingenjörsmässig som vetenskaplig.

Färdighet och förmåga
 • visa förmåga att med helhetssyn kritiskt, självständigt och kreativt identifiera, formulera och hantera komplexa frågeställningar samt att delta i forsknings- och utvecklingsarbete och därigenom bidra till kunskapsutvecklingen,
 • visa förmåga att planera och med adekvata metoder genomföra ett forsknings- och utvecklingsarbete inom givna ramar och med givna resurser,
 • visa förmåga att kritiskt och systematiskt integrera och tillämpa kunskap förvärvad inom utbildningen,
 • visa förmåga att skapa, analysera och kritiskt utvärdera olika tekniska lösningar,
 • visa förmåga att modellera, simulera, förutsäga eller utvärdera processer även med begränsad information,
 • visa förmåga att inom ramen för examensarbetet ta hänsyn till människors förutsättningar och behov och samhällets mål för ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar utveckling, och
 • visa förmåga att tydligt kunna redogöra för och diskutera såväl sina som andras slutsatser samt de argument som ligger till grund för dessa, såväl muntligt som skriftligt

Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • visa förmåga att göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter samt visa medvetenhet om etiska aspekter på forsknings- och utvecklingsarbete,
 • visa insikt i teknikens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och människors ansvar för hur den används, inbegripet sociala och ekonomiska aspekter samt miljö- och arbetsmiljöaspekter, och
 • visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att fortlöpande utveckla sin kompetens.

Kurslitteratur och övriga läromedel

Huvudlitteratur
Tillhandahålls av lärosätet: Anvisningar och mallar för examensarbeten. Övrig kurslitteratur väljs individuellt av studenten i samråd med handledare och examinator, med hänsyn till examensarbetsuppgiftens karaktär.

Referenslitteratur
1. How to Write a Better Thesis
Författare: D. Evans, P. Gruba, J. Zobel
Förlag: Springer International Publishing
Utgiven: 2014; 3:e upplaga
ISBN: 9783319042855.
2. Metod för teknologer
Författare: P. Blomqvist, A. Hallin
Förlag: Studentlitteratur
Utgiven: 2015
ISBN: 9789144095141.
3. Science Research Writing for Non-Native Speakers of English, Second Edition
Författare: H. Glasman-Deal
Förlag: World Scientific
Utgiven: 2021
ISBN: 9781786347848

Kurslitteratur och övriga läromedel

Huvudlitteratur
Tillhandahålls av lärosätet: Anvisningar och mallar för examensarbeten. Övrig kurslitteratur väljs individuellt av studenten i samråd med handledare och examinator, med hänsyn till examensarbetsuppgiftens karaktär.

Referenslitteratur
1. How to Write a Better Thesis
Författare: D. Evans, P. Gruba, J. Zobel
Förlag: Springer International Publishing
Utgiven: 2014; 3:e upplaga
ISBN: 9783319042855.
2. Metod för teknologer
Författare: P. Blomqvist, A. Hallin
Förlag: Studentlitteratur
Utgiven: 2015
ISBN: 9789144095141.
3. Science Research Writing for Non-Native Speakers of English, Second Edition
Författare: H. Glasman-Deal
Förlag: World Scientific
Utgiven: 2021
ISBN: 9781786347848

Lärande och undervisning

Examensarbetet är ett självständigt arbete som genomförs enskilt eller i grupp om två personer.
För att kunna påbörja examensarbetet, krävs en godkänd idéskiss senast vid 3-veckors-uppropet.
Studenten ansvarar för att examensarbetet slutförs inom givna tidsramar och med givna handledningsresurser och håller tillräckligt hög kvalitet. Studenten vägleds av en akademisk handledare vid högskolan. Utöver den akademiska handledaren är det även möjligt för en student att ha en extern handledare från exempelvis näringslivet eller ett annat lärosäte.

Kursen inleds med en introduktionsföreläsning. Den resterande tiden består av självständigt arbete i form av planering, utförande, uppföljning och redovisning av ett examensarbete samt en opposition mot ett annat examensarbete. Under arbetet ska studenten regelbundet följer upp status och progress på sitt arbete med den akademiska handledaren. Studenten ansvarar också för att genomföra en halvtidsavstämning i samråd med utsedd handledare.

Den slutgiltiga, reviderade, akademiska rapporten betygsätts av examinator efter muntlig presentation och försvar. Examinator betygsätter den akademiska rapporten baserat på sin egen bedömning samt beaktande av resultatet från en kollegial fackgranskning. Även projektplanen bedöms av examinator med stöd av en kollegial fackgranskning.

Presentationen och försvaret av examensarbetet kan genomföras först när det (i) finns en godkänd projektplan och (ii) den akademiska rapporten bedöms som tillräcklig i sin nuvarande form för att presenteras och försvaras. Bedömningen innebär inte att den akademiska rapporten kommer att bedömas som godkänd utan betygssättande bedömning av den slutgiltiga, reviderade akademiska rapporten görs av examinator efter muntlig presentation och försvar.
Projektplanen, den muntliga presentationen och försvaret, den muntliga och skriftliga oppositionen och den skriftliga rapporten, ska följa gällande anvisningar och mallar.

Kursen är en campus-kurs och studenten förutsätts finnas tillgänglig för handledning. Det är studentens ansvar att hushålla med handledningsresursen. Studenten har inte rätt till handledningstid utanför terminstid.

Student som under det aktuella kurstillfället inte blir klar i tid med ett påbörjat examensarbete kan få fortsatt handledning endast i begränsad omfattning och under högst sex månader efter kursens slut.

Examinator har rätt att avbryta handledning när all handledningstid är förbrukad. Dock har studenten alltid rätt att få sitt självständiga arbete bedömt vid efterföljande examinationstillfällen. En student som omregistrerar sig på kursen kan inte automatiskt tillgodoräkna sig ny handledningstid.

Slutrapporten ska ha en sammanfattning/abstract på såväl svenska som på engelska.

Lärare

Bedömning

Examinationsmoment för kursen
Kod Benämning Högskolepoäng Betyg
1905 Projektplan 3.5 G-U
1915 Muntlig presentation och försvar 2 G-U
1925 Opposition 1.5 G-U
1935 Uppsats 23 G-U

Betyg

Kursen bedöms med betygen G Godkänd, UX Otillräckligt, komplettering krävs, U Underkänd.

Tentamina

Du kan läsa mer om tentamen i Studentportalen och där anmäler du dig till de flesta tentamina.


Det kan finnas andra planerade examinationstillfällen. Information om dem finns i lärplattformen Canvas eller på annan plats som kursansvarig hänvisar till.

Kursvärdering

Kursansvarig ansvarar för att studenternas synpunkter på kursen systematiskt och regelbundet inhämtas och att resultaten av utvärderingar i olika former påverkar kursens utformning och utveckling.

Har du en fråga? Skriv den här, så återkommer vi så snart som möjligt!
×