SL2531 Introduktion till Strategisk Hållbar Utveckling

Programkurs, 7,5 Högskolepoäng, Avancerad nivå, höstterminen 2019

Denna kurs är del av program och går inte att söka till.

Syftet med kursen är att studenten ska utveckla fördjupad kunskap om samhällets hållbarhetsutmaningar och hur organisationer kan adressera dessa utmaningar utifrån ett systemperspektiv med stöd av enstrukturerande och koordinerande metodik för strategisk hållbar utveckling. Studenten ska också utveckla färdighet i att tillämpa denna metodik och förmåga att kritiskt reflektera över den i förhållande till kompletterande koncept, metoder och verktyg av relevans för strategisk hållbar utveckling.

Fakta

 • Undervisningsform: Campus, dagtid, deltid 50%
 • Period: 2019 vecka 36 till 2019 vecka 44
 • Nivå: A1N
 • Anmälan: Denna kurs är del av program och går inte att söka till.
 • Språk: Undervisningen ges på engelska.
 • Ort: Karlskrona
 • Huvudområde: Strategiskt ledarskap för hållbarhet
 • Kursplan: Ladda ner
 • Välkomstbrev: Denna kurs är en del av ett program och saknar välkomstbrev.
 • Förkunskapskrav: För tillträdet till kursen krävs kandidatexamen, 180 högskolepoäng.

Innehåll

Kursen innehåller:
• Hållbarhetsutmaningar såsom klimatförändringar, minskande biologisk mångfald, övergödning, och minskande tillit och ökande ojämlikhet i samhället.
• En strukturerande och koordinerande metodik för strategisk hållbar utveckling (FSSD).
• Vetenskapliga grunder för ekologisk och social hållbarhet såsom naturlagar, biogeokemiska kretslopp, teorier om mänskliga behov, social resiliens- och tillitsteori.
• Koncept, metoder och verktyg för analys, bedömning, rapportering, uppföljning och planering inom hållbarhetsområdet (såsom ekologiska fotavtryck, faktor X, zero emissions, ISO 14001, planetära gränser, och dylikt) och hur de relaterar till FSSD.

Lärandemål

Kunskap och förståelse
Efter genomförd kurs ska studenten:
kunna beskriva samhällets hållbarhetsutmaningar och grundläggande orsaker till dessa.
kunna beskriva och reflektera kring de huvudsakliga komponenterna av en metodik för strategisk hållbar utveckling (FSSD).
kunna reflektera kring relevansen av relaterade discipliner som stöd för en strategisk omställning till ett hållbart samhälle.

Färdighet och förmåga
Efter genomförd kurs ska studenten:
kunna använda FSSD för att strukturera och koordinera kunskap, koncept, metoder och verktyg för analys, bedömning och planering inom hållbarhetsområdet.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter genomförd kurs ska studenten:
kunna bedöma och förhålla sig kritiskt till olika teorier, koncept, metoder och verktyg av relevans för strategisk hållbar utveckling.

Kurslitteratur och övriga läromedel

Robèrt K-H., Broman G., Waldron D., Ny H., Byggeth S., Cook D., Johansson L., Oldmark J., Basile G., Haraldsson H., MacDonald J., Moore B., Connell T., Missimer M., Johnson, P. and Daly, E., Strategic Leadership towards Sustainability, Blekinge Institute of Technology, Karlskrona, Sweden, 2016. ISBN 9789172959866.
Articles and hand-outs.

Kurslitteratur och övriga läromedel

Robèrt K-H., Broman G., Waldron D., Ny H., Byggeth S., Cook D., Johansson L., Oldmark J., Basile G., Haraldsson H., MacDonald J., Moore B., Connell T., Missimer M., Johnson, P. and Daly, E., Strategic Leadership towards Sustainability, Blekinge Institute of Technology, Karlskrona, Sweden, 2016. ISBN 9789172959866.
Articles and hand-outs.

Lärande och undervisning

Undervisningen i kursen inkluderar föreläsningar, workshops, handledning, gruppdialoger, individuella projektuppgifter, grupparbeten och reflektion individuellt och i grupp. Föreläsningarna introducerar teorier, koncept, metoder och verktyg. Dessa fördjupas, tillämpas, integreras och reflekteras över genom de andra undervisningsmomenten. Lärare med många olika vetenskapliga bakgrunder, yrkeserfarenheter och perspektiv medverkar i kursen. Studenternas olika utbildningsbakgrund, yrkeserfarenhet och kulturell bakgrund tillvaratas också i lärandeprocessen. Projekt och föreläsningar.

Lärare

Examinator
 1. Henrik Ny
Kursansvarig
 1. Sven Borén

Planerade lärtillfällen

Föreläsningar, seminarier och övningar. I genomsnitt bör en student räkna med att studera 200 timmar för att nå lärandemålen.
I denna tid ingår alla olika förekommande lärandeaktiviteter (föreläsningar, självstudier, examination m. m.).
Tidsuppskattningen baseras på att ett akademiskt år omfattar 60 högskolepoäng (motsvarar 60 ECTS credits),
som svarar mot en total studietid på ca 1 600 timmar. Den faktiska studietiden varierar individuellt.

Bedömning

Examinationsmoment för kursen
Kod Benämning Högskolepoäng Betyg
1710 Muntlig tentamen 1 G-U
1720 Projektuppgift 1 2 A-F
1730 Projektuppgift 2 2 A-F
1740 Inlämningsuppgifter 2.5 A-F

Betyg

Kursen bedöms med betygen A Utmärkt, B Mycket bra, C Bra, D Tillfredsställande, E Tillräckligt, FX Otillräckligt, komplettering krävs, F Underkänd.

Tentamina

Du kan läsa mer om tentamen i Studentportalen och där anmäler du dig till de flesta tentamina.


Det kan finnas andra planerade examinationstillfällen. Information om dem finns i lärplattformen Canvas eller på annan plats som kursansvarig hänvisar till.

Kursutvärdering

Kursansvarig ansvarar för att studenternas synpunkter på kursen systematiskt och regelbundet inhämtas och att resultaten av utvärderingar i olika former påverkar kursens utformning och utveckling.