UD1439 Tillämpade animationstekniker

Programkurs, 15 Högskolepoäng, Grundnivå, höstterminen 2021

Denna kurs är del av program och går inte att söka till.

Kursen syftar till att introducera studenten till de grundläggande principerna för riggning och animering av karaktärer till spel. Kursen ger också en introduktion till analys av karaktärers rörelsemönster.
Kursen ger också en fördjupad förståelse för animationstekniker genom skript-programmering.

Fakta

 • Undervisningsform: Campus, dagtid, deltid 50%
 • Studietid: 2021 vecka 44 till 2022 vecka 12
 • Nivå: G1F
 • Anmälan: Denna kurs är del av program och går inte att söka till.
 • Språk: Undervisningen ges på svenska.
 • Ort: Karlskrona
 • Huvudområde: Utveckling av digitala spel
 • Kursplan: Ladda ner
 • Välkomstbrev: Denna kurs är en del av ett program och saknar välkomstbrev.
 • Förkunskapskrav: För tillträde till kursen krävs avklarat kursen Plugin-konstruktion och skriptspråk
  Genomgått kursen Digital skulptering och optimering 7,5 hp eller motsvarande.

Innehåll

Kursen ger:
• teori för karaktärsanimering i film och spel.
• en introduktion till karaktärers rörelsemönster (i huvudsak mänskliga).
• koncept inom 3D-animationsterminologi.
• begrepp inom 3D-karaktärsanimering baserat på principer inom klassisk animation.
• skapandet och användandet av system för riggning.
• en möjlighet för tillämpning av karaktärsanimation i ett större animeringsprojekt.
• skript-programmering för animation.

Lärandemål

Kunskap och förståelse
Efter genomförd kurs skall studenten:
• ha en förståelse för karaktärers rörelsemönster.
• kunna visa på en fördjupad teoretisk kunskap av avancerad 3D-animation.
• kunna visa på en fördjupad kunskap inom skript-programmering för animation
Färdighet och förmåga
Efter genomförd kurs skall studenten:
• kunna använda koncept och begrepp inom 3D-karaktärsanimation.
• kunna demonstrera och visualisera karaktärers rörelsemönster i analog och digital form.
• kunna tillämpa avancerade animationstekniker i animationsprojekt.
• individuellt kunna beskriva en arbetsprocess för karaktärsanimering både visuellt, verbalt och med text.
• kunna redogöra för och diskutera information, problem och lösningar i grupp.
• självständigt kunna kritiskt tolka och värdera information i en problemställning samt kritiskt
kunna diskutera relevanta företeelser, frågeställningar och situationer.
• kunna identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att utveckla sin kompetens.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter genomförd kurs skall studenten:
• kunna argumentera för val av riggningstekniker inom 3D-karaktärsanimation.
• kunna utvärdera och argumentera för val av klassiska animeringsprinciper i
3D-karaktärsanimation.
• ur ett spelutvecklingsperspektiv kunna göra bedömningar med hänsyn till relevanta tekniska aspekter.
• självständigt kunna granska och kritiskt utvärdera sitt eget arbete.

Kurslitteratur och övriga läromedel

Titel: The Animator's Survival Kit, Expanded Edition: A Manual of Methods, Principles and
Formulas for Classical, Computer, Games, Stop Motion and Internet Animators
Författare: Richard Williams
Förlag: Faber & Faber
Utgiven: 2012, Second Edition
Antal sidor: 392 ISBN-13:978-0865478978
Referenslitteratur
1. Titel: How to Cheat in Maya 2013: Tools and Techniques for Character Animation Författare: Eric Lutha och Kenny Roy
Förlag: Focal Press
Utgiven: 2012 (sep)
Antal sidor: 320 ISBN-13: 978-0240525907
2. Titel: The Game Animator's Guide to Maya
Författare: Michael McKinley
Förlag: Sybex
Utgiven:2005
Antal sidor: 251 ISBN-13: 978-0470038574
3. Titel: MEL Scripting a Character Rig in Maya
Författare: Chris Maraffi
Förlag: New Riders Press
Utgiven: 2008
Antal sidor: 368 ISBN-13: 978-0321383532.

Kurslitteratur och övriga läromedel

Titel: The Animator's Survival Kit, Expanded Edition: A Manual of Methods, Principles and
Formulas for Classical, Computer, Games, Stop Motion and Internet Animators
Författare: Richard Williams
Förlag: Faber & Faber
Utgiven: 2012, Second Edition
Antal sidor: 392 ISBN-13:978-0865478978
Referenslitteratur
1. Titel: How to Cheat in Maya 2013: Tools and Techniques for Character Animation Författare: Eric Lutha och Kenny Roy
Förlag: Focal Press
Utgiven: 2012 (sep)
Antal sidor: 320 ISBN-13: 978-0240525907
2. Titel: The Game Animator's Guide to Maya
Författare: Michael McKinley
Förlag: Sybex
Utgiven:2005
Antal sidor: 251 ISBN-13: 978-0470038574
3. Titel: MEL Scripting a Character Rig in Maya
Författare: Chris Maraffi
Förlag: New Riders Press
Utgiven: 2008
Antal sidor: 368 ISBN-13: 978-0321383532.

Lärande och undervisning

Kursen ska ges som campuskurs. Undervisningen sker i form av föreläsningar, laborationer, studentaktiva genomgångar och handledning.
Projekten och rapporten redovisas genom inlämningsuppgifter. Projekt 1 slutresultat presenteras också muntligt.

Lärare

Bedömning

Examinationsmoment för kursen
Kod Benämning Högskolepoäng Betyg
1710 Inlämningsuppgift 2.5 G-U
1720 Projektuppgift 1 4 G-U
1730 Projektuppgift 2 5 G-U
1740 Rapport 2 G-U
1750 Presentation 1.5 G-U

Betyg

Kursen bedöms med betygen G Godkänd, UX Otillräckligt, komplettering krävs, U Underkänd.

Tentamina

Du kan läsa mer om tentamen i Studentportalen och där anmäler du dig till de flesta tentamina.


Det kan finnas andra planerade examinationstillfällen. Information om dem finns i lärplattformen Canvas eller på annan plats som kursansvarig hänvisar till.

Kursvärdering

Kursansvarig ansvarar för att studenternas synpunkter på kursen systematiskt och regelbundet inhämtas och att resultaten av utvärderingar i olika former påverkar kursens utformning och utveckling.