DV1616 Informationssäkerhet med webbtillämpningar

Programkurs, 7,5 Högskolepoäng, Grundnivå, höstterminen 2022

Denna kurs är del av program och går inte att söka till.

Kursen lär ut generella grunder och principer inom området informationssäkerhet och hur det tillämpas specifikt mot området webb.

Fakta

 • Undervisningsform: Campus, dagtid, deltid 50%
 • Period: 2022 vecka 44 till 2023 vecka 02
 • Nivå: G2F
 • Anmälan: Denna kurs är del av program och går inte att söka till.
 • Språk: Undervisningen ges i huvudsak på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.
 • Ort: Karlskrona
 • Huvudområde: Datavetenskap
 • Kursplan: Ladda ner
 • Välkomstbrev: Denna kurs är en del av ett program och saknar välkomstbrev.
 • Förkunskapskrav: För tillträde till kursen krävs avklarade kurser motsvarande 60 högskolepoäng varav minst 20 högskolepoäng ska vara inom programmering och databaser.

Innehåll

* Översiktlig orientering i området informationssäkerhet, kategorisering av området samt terminologi, specifikt fokus säkerhetsområden som är relevanta att applicera på området webb.
* Skyddad data via hashning, kryptering samt identifiering och autentisering inklusive nyckelhantering och certifikat.
* Databaser, dataläckage och privacy.
* Risk och sårbarhetsanalys.
* Introduktion till existerande webbsäkerhetsprojekt.
* Säkerhetsrelaterade attacker.
* Säkerhetstestning (test-driven security).
* Relaterade verktyg, tekniker, processer och metoder.

Lärandemål

Följande lärandemål examineras i kursen:
Kunskap och förståelse
 • ingående redogöra för informationssäkerhet med webbtillämpningar baserat på de tekniker som omfattas genom att beskriva och sammanfatta erfarenheter och observationer från övningar och projekt.
 • kunna visa goda kunskaper i att använda relevanta tekniker och metoder genom att tillämpa dessa tekniker i praktiska övningar och projekt.

Färdighet och förmåga
 • självständigt kunna bedöma, dokumentera och presentera relevanta säkerhetsrelaterade riskområden för en webbaserad applikation.
 • ha god praktisk förmåga att hantera verktyg och miljöer som används vid testning och undersökning rörande säkerhetsrelaterade attacker.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • via redovisningarna kunna visa god förmåga att reflektera och argumentera över säkerhet, risker, sårbarhet och attacker mot webbaserade applikationer.

Kurslitteratur och övriga läromedel

Material från institutionen.

Kurslitteratur och övriga läromedel

Material från institutionen.

Lärande och undervisning

Som stöd används BTH:s lärplattform där kursmaterial distribueras och information publiceras. Det förekommer kommunikation via e-post och handledning sker i sal (campusstudenter) och via forum och chatt (distansstudenter). Kursens består av ett antal kursmoment som utförs individuellt och/eller i grupp. Kursmomenten är praktiskt inriktade och fokuserar på att öva färdigheter via övningar och problemlösning. Varje kursmoment innehåller en teoretisk del där studenten fördjupar sin kunskap genom att studera litteratur och söka information. Efter varje avslutat kursmoment lämnas resultatet in och studenten gör en avrapportering, ofta skriftligt. En lärare ger kort feedback/avstämning på varje inlämning. Kursen avslutas med en inlämningsuppgift. I kursen förutsätts att studenten har, eller skaffar sig, förmågan att självständigt söka information för att lösa problem och svårigheter som dyker upp. Ingen praktik ingår i planerade lärtillfällen. BTH strävar efter tät kontakt med näringslivet vid utveckling av kurser och program.

Lärare

I genomsnitt bör en student räkna med att studera 200 timmar för att nå lärandemålen.
I denna tid ingår alla olika förekommande lärandeaktiviteter (föreläsningar, självstudier, examination m. m.).
Tidsuppskattningen baseras på att ett akademiskt år omfattar 60 högskolepoäng (motsvarar 60 ECTS credits),
som svarar mot en total studietid på ca 1 600 timmar. Den faktiska studietiden varierar individuellt.

Bedömning

Betyg

Kursen bedöms med betygen A Utmärkt, B Mycket bra, C Bra, D Tillfredsställande, E Tillräckligt, FX Otillräckligt, komplettering krävs, F Underkänd.

Tentamina

Du kan läsa mer om tentamen i Studentportalen och där anmäler du dig till de flesta tentamina.


Det kan finnas andra planerade examinationstillfällen. Information om dem finns i lärplattformen Canvas eller på annan plats som kursansvarig hänvisar till.

Kursutvärdering

Kursansvarig ansvarar för att studenternas synpunkter på kursen systematiskt och regelbundet inhämtas och att resultaten av utvärderingar i olika former påverkar kursens utformning och utveckling.