FM1489 Rum 2

Programkurs, 7,5 Högskolepoäng, Grundnivå, vårterminen 2022

Denna kurs är del av program och går inte att söka till.

Kursens syfte är att ge fördjupad träning i gestaltning av stads- och landskapsrum samt kunskap om de begrepp och teorier som används i dessa sammanhang. Vidare är syftet att kunna genomföra avancerade analyser av stads- och landskapsrum samt kunna värdera och reflektera över effekterna av olika förändringar.

Fakta

  • Undervisningsform: Campus, dagtid, deltid 75%
  • Studietid: 2022 vecka 08 till 2022 vecka 12
  • Nivå: G2F
  • Anmälan: Denna kurs är del av program och går inte att söka till.
  • Språk: Undervisningen ges i huvudsak på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.
  • Ort: Karlskrona
  • Huvudområde: Fysisk planering
  • Kursplan: Ladda ner
  • Välkomstbrev: Denna kurs är en del av ett program och saknar välkomstbrev.
  • Förkunskapskrav: För tillträde till kursen krävs avklarade kurser Introduktion till Fysisk planering, 15 hp, Rum 1, 7,5 hp samt Vetenskapsteorins grunder, 7,5 hp.

Innehåll

Kursen ger fördjupade kunskaper om stadens form samt träning i analys och gestaltning av stads- och landskapsrum. Olika stadstypers rumsliga och kvalitativa egenskaper studeras. Stor vikt läggs vid att utveckla förmågan att självständigt – utifrån analys, tolkning och idégenerering – skissa och gestalta förslag till rumsliga förändringar. Kursen ger förutsättningar att i de efterföljande kurserna utveckla förmågan att analysera och gestalta rumsliga förändringar i en mer komplex stadsmässig, social och teknisk kontext.

Lärandemål

Kunskap och förståelse
• ha erhållit kunskap om stads- och bebyggelsetypers egenskaper samt ha förståelse för teorier och begrepp som används inom ämnesområdet
• ha förståelse för samspelet mellan stadens övergripande struktur och dess bebyggelse, stadsrum och användare
Färdighet och förmåga
• kunna beskriva, analysera och gestalta stads- och landskapsrum
• behärska grundläggande skissteknik samt ritteknik och visualisering
• kunna redovisa och presentera gestaltningsförslag i text, bild och genom muntlig redovisning
Värderingsförmåga och förhållningssätt
• kunna värdera och reflektera över effekter av förändringar i stads- och landskapsrum

Kurslitteratur och övriga läromedel

Alexander, Christopher m.fl. (1987): Positive Urban Space. Utdrag ur boken A New Theory of Urban Design, Oxford University Press.
Hillier, Bill (1996): Cities as Movement Economies. Utdrag ur boken Space is the Machine, Cambridge University Press.

Kurslitteratur och övriga läromedel

Alexander, Christopher m.fl. (1987): Positive Urban Space. Utdrag ur boken A New Theory of Urban Design, Oxford University Press.
Hillier, Bill (1996): Cities as Movement Economies. Utdrag ur boken Space is the Machine, Cambridge University Press.

Lärande och undervisning

Kursen består av ett individuellt stadsplaneringsprojekt som varvas med analytiska moment och föreläsningar.

Bedömning

Betyg

Kursen bedöms med betygen A Utmärkt, B Mycket bra, C Bra, D Tillfredsställande, E Tillräckligt, FX Otillräckligt, komplettering krävs, F Underkänd.

Tentamina

Du kan läsa mer om tentamen i Studentportalen och där anmäler du dig till de flesta tentamina.


Det kan finnas andra planerade examinationstillfällen. Information om dem finns i lärplattformen Canvas eller på annan plats som kursansvarig hänvisar till.

Kursvärdering

Kursansvarig ansvarar för att studenternas synpunkter på kursen systematiskt och regelbundet inhämtas och att resultaten av utvärderingar i olika former påverkar kursens utformning och utveckling.

Har du en fråga? Skriv den här, så återkommer vi så snart som möjligt!
×