PA1469 Utveckling av mobila applikationer

Programkurs, 7,5 Högskolepoäng, Grundnivå, höstterminen 2024

Denna kurs är del av program och går inte att söka till.

Syftet med kursen är att studenten ska inhämta färdigheter i att utveckla mobila applikationer (appar) med god användbarhet.

Fakta

  • Undervisningsform: Campus, dagtid, deltid 50%
  • Period: 2024 vecka 45 till 2025 vecka 03
  • Nivå: G2F
  • Anmälan: Denna kurs är del av program och går inte att söka till.
  • Språk: Undervisningen ges på engelska.
  • Ort: Karlskrona
  • Huvudområde: Programvaruteknik
  • Kursplan: Ladda ner
  • Välkomstbrev: Denna kurs är en del av ett program och saknar välkomstbrev.
  • Förkunskapskrav: För tillträde till kursen krävs 60 hp avklarade inom huvudområdet datavetenskap eller programvaruteknik.

Innehåll

Kursen omfattar följande:
• Hårdvara för klienter (skrivbord vs mobil) och dess betydelse för mjukvaruutvecklingsrelaterade beslut
• Utveckling av androidapplikationer med Java/Kotlin
• Utveckling av IOS applikationer med Swift
• REST och icke-REST –applikationer
• Integrera web/cloud-tjänster
• Mobila sensorer
• Säkerhet och hantering av tillit
• Integritet och etik
• Användbarhet och tillgänglighet

Lärandemål

Kunskap och förståelse
• kunna diskutera likheter och skillnader mellan utveckling av skrivbordsapplikationer och mobila applikationer,
• kunna diskutera vilka, och hur, mjukvaruutvecklingen påverkas av dessa skillnader.
Färdighet och förmåga
• kunna skapa en arkitektur, design, implementation för en enkel mobil applikation, samt testa denna,
• kunna utnyttja kapaciteten i handhållna enheter för att utveckla applikationer som täcker ett spektrum av deras unika hårdvaruegenskaper som inte är tillgängliga på stationära enheter.
Värderingsförmåga och förhållningssätt
• kunna utvärdera kapaciteten i handhållna enheter och bedöma om, och hur, användarnas behov kan tillfredsställas med hjälp av dessa kapaciteter,
• kunna diskutera effekten av mobila enheter på integritets- och säkerhetsfrågor, såväl som etiska aspekter.

Kurslitteratur och övriga läromedel

Marsicano, Kristin, Bill Phillips, and Chris Stewart. Android Programming: The Big Nerd Ranch Guide, Third Edition, Big Nerd Ranch Guides, 2017.
Hillegass, Aaron, and Christian Keur. iOS Programming: The Big Nerd Ranch Guide, 6th Edition, Big Nerd Ranch Guides, 2016.
Båda böckerna är tillgängliga i digital form hos BTH:s bibliotek. Utöver kurslitteraturen förväntas studenter på egen hand hitta och läsa artiklar, onlinedokumentation och riktlinjer.

Kurslitteratur och övriga läromedel

Marsicano, Kristin, Bill Phillips, and Chris Stewart. Android Programming: The Big Nerd Ranch Guide, Third Edition, Big Nerd Ranch Guides, 2017.
Hillegass, Aaron, and Christian Keur. iOS Programming: The Big Nerd Ranch Guide, 6th Edition, Big Nerd Ranch Guides, 2016.
Båda böckerna är tillgängliga i digital form hos BTH:s bibliotek. Utöver kurslitteraturen förväntas studenter på egen hand hitta och läsa artiklar, onlinedokumentation och riktlinjer.

Lärande och undervisning

Undervisningen består av föreläsningar där kursens innehåll presenteras. Studenten förväntas delta genom diskussioner och frågor, baserat på deras erfarenheter från att arbeta med projekt i kursen. Projektet i kursen består i att detaljera kraven för en mobil applikation, och skapa en arkitektur, design, och implementation, samt testa den mobila applikationen. Studenterna kan arbeta i grupper om två under projektet och ska leverera två skrivna rapporter (en kravspecifikation och ett designdokument) samt presentera den implementerade applikationen under en demonstration. En individuell slutrapport förväntas reflektera om utvecklingsprocessen, resultatet (den slutliga produkten) och samarbetet i utvecklingsteamet. Ingen praktik ingår i planerade lärtillfällen. BTH strävar efter tät kontakt med näringslivet vid utveckling av kurser och program.

Lärare

I genomsnitt bör en student räkna med att studera 200 timmar för att nå lärandemålen.
I denna tid ingår alla olika förekommande lärandeaktiviteter (föreläsningar, självstudier, examination m. m.).
Tidsuppskattningen baseras på att ett akademiskt år omfattar 60 högskolepoäng (motsvarar 60 ECTS credits),
som svarar mot en total studietid på ca 1 600 timmar. Den faktiska studietiden varierar individuellt.

Bedömning

Betyg

Kursen bedöms med betygen A Utmärkt, B Mycket bra, C Bra, D Tillfredsställande, E Tillräckligt, FX Otillräckligt, komplettering krävs, F Underkänd.

Tentamina

Du kan läsa mer om tentamen i Studentportalen och där anmäler du dig till de flesta tentamina.


Det kan finnas andra planerade examinationstillfällen. Information om dem finns i lärplattformen Canvas eller på annan plats som kursansvarig hänvisar till.

Kursutvärdering

Kursansvarig ansvarar för att studenternas synpunkter på kursen systematiskt och regelbundet inhämtas och att resultaten av utvärderingar i olika former påverkar kursens utformning och utveckling.