IY2593 Mikroekonomi för beslutsfattare

Programkurs, 7,5 Högskolepoäng, Avancerad nivå, vårterminen 2020

Denna kurs är del av program och går inte att söka till.

Kursen syftar till att studenten ska få möjlighet att tillägna sig förståelse för hur individer, beslutsfattare och företag kan använda mikroekonomisk teori och metoder för att analysera och lösa verklighetens marknadsfrågor. Vidare analyseras hur dessa förändras beroende på hur antaganden och parametrar förändras.

Fakta

 • Undervisningsform: Distans, blandad undervisningstid, deltid 50%
 • Period: 2020 vecka 04 till 2020 vecka 13
 • Nivå: AXX
 • Anmälan: Denna kurs är del av program och går inte att söka till.
 • Språk: Undervisningen ges på engelska.
 • Ort: Hela eller delar av undervisningen bedrivs på distans.
 • Antal träffar: Obligatorisk 0, Frivillig 0
 • Huvudområde: Industriell ekonomi och management
 • Kursplan: Ladda ner
 • Välkomstbrev: Denna kurs är en del av ett program och saknar välkomstbrev.
 • Förkunskapskrav: Högskoleingenjörsexamen om 180 hp inom teknik inklusive ett självständigt arbete om 7,5 hp, 15 hp matematik/tillämpad matematik på grundnivå/avancerad nivå, 5 hp industriell ekonomi och organisation, företagsekonomi eller motsvarande, Engelska B samt 2 års arbetslivserfarenhet.

Innehåll

Kursen introducerar en grundläggande förståelse för mikroteori och dess olika delområden. Kursen fokuserar även på hur olika marknader fungerar och vilka antaganden detta vilar på. Delområden som kursen kommer att behandla inkluderar produktionsekonomi och konsumtionsteori samt fördelning av knappa resurser.

Lärandemål

Kunskap och förståelse
Efter genomförd kurs ska studenten:
 • Ha förståelse för grundläggande mikroekonomiska teorier och problem
 • Ha förståelse för de grundläggande modellerna för utbud och efterfrågan för olika marknadsstrukturer
 • Ha förståelse om vad som påverkar konsumenters val
 • Ha förståelse om produktions- och kostnadsfunktioner för olika företagstyper
 • Ha förståelse om olika teorier om monopol, oligopol och perfekt konkurrens


Färdigheter och förmåga

Efter genomförd kurs ska studenten:
 • Kunna analysera teoretisk och empirirskt olika marknader utifrån mikroekonomiska teorier
 • Kunna tillämpa mikroekonomiska teorier i arbetslivet för att lösa verkliga problem
 • Kunna tillämpa makroekonomiska teorier på konsumentens val
 • Kunna tillämpa produktions- och kostnadsfunktioner i verkligheten
 • Kunna skriva akademiska rapporter baserat på kursens innehåll


Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter genomförd kurs ska studenten:
 • Kunna värdera och granska kritiskt konkurrensförhållanden, avkastning och överlevnadsmöjligheter för företag under olika typer av marknader.

Kurslitteratur och övriga läromedel

Kurslitteratur:
Erfle, Keat & Young (senaste upplaga): Managerial Economics, Prentice Hall.

Övriga lärresurser:
Vetenskapliga artiklar om maximalt 300 sidor.

Kurslitteratur och övriga läromedel

Kurslitteratur:
Erfle, Keat & Young (senaste upplaga): Managerial Economics, Prentice Hall.

Övriga lärresurser:
Vetenskapliga artiklar om maximalt 300 sidor.

Lärande och undervisning

Undervisning sker genom salsföreläsningar och övningstillfällen.

Arbetslivsanknytning

Ingen praktik ingår i planerade lärtillfällen. BTH strävar efter tät kontakt med näringslivet vid utveckling av kurser och program.

Lärare

Planerade lärtillfällen

Undervisningen bedrivs genom att studenten läser och diskuterar på webben.

Tidsåtgång

I genomsnitt bör en student räkna med att studera 200 timmar för att nå lärandemålen.
I denna tid ingår alla olika förekommande lärandeaktiviteter (föreläsningar, självstudier, examination m. m.).
Tidsuppskattningen baseras på att ett akademiskt år omfattar 60 högskolepoäng (motsvarar 60 ECTS credits),
som svarar mot en total studietid på ca 1 600 timmar. Den faktiska studietiden varierar individuellt.

Bedömning

Examinationsmoment för kursen
Kod Benämning Högskolepoäng Betyg
1705 Mikroekonomi för beslutsfattare 5.5 A-F
1715 Konsumentteori och applikation 1 G-U
1725 Marknadsanalys 1 G-U

Betyg

Kursen bedöms med betygen A Utmärkt, B Mycket bra, C Bra, D Tillfredsställande, E Tillräckligt, FX Otillräckligt, komplettering krävs, F Underkänd.

Kommande tentamenstillfällen

Inga kommande centralt samordnade tentamenstillfällen hittades för denna kurs.

För att få delta vid ett centralt samordnat tentamenstillfälle måste du ha anmält dig i Studentportalen senast 15 dagar innan tentamensdagen.


Lokal och tidpunkt publiceras ca 5 dagar innan tentamensdagen.


Det kan finnas andra planerade examinationstillfällen. Information om de finns i It's Learning eller på annan plats som kursansvarig hänvisar till.

Kursutvärdering

Kursansvarig ansvarar för att studenternas synpunkter på kursen systematiskt och regelbundet inhämtas och att resultaten av utvärderingar i olika former påverkar kursens utformning och utveckling.