FM1493 Tematisk litteraturkurs

Programkurs, 7,5 Högskolepoäng, Grundnivå, vårterminen 2023

Denna kurs är del av program och går inte att söka till.

Kursen syfte är att förbereda studenterna inför kandidatarbetet genom litteraturstudier inom fysisk planering med särskilt inriktning på fälten stadsplanering och strategisk fysisk planering och till dessa tillhörande teoretiska ämnesområden.

Fakta

  • Undervisningsform: Campus, dagtid, deltid 75%
  • Studietid: 2023 vecka 03 till 2023 vecka 07
  • Nivå: G2F
  • Anmälan: Denna kurs är del av program och går inte att söka till.
  • Språk: Undervisningen ges i huvudsak på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.
  • Ort: Karlskrona
  • Huvudområde: Fysisk planering
  • Kursplan: Ladda ner
  • Välkomstbrev: Denna kurs är en del av ett program och saknar välkomstbrev.
  • Förkunskapskrav: För tillträde till kursen krävs avklarade kurser Introduktion till Fysisk planering, 15 hp, Rum 1, 7,5 hp, Vetenskapsteorins grunder, 7,5 hp samt Översiktlig planering och detaljplanering, 15 hp.

Innehåll

Kursen ger fördjupade kunskaper i ett av studenten valt ämnesområde inom fysisk planering med särskild inriktning mot stadsplanering eller strategisk fysisk planering. Stor vikt läggs vid att utveckla förmågan att självständigt kunna redogöra för, analysera samt diskutera det valda ämnesområdet och dess forskningsläge.
Kursen ger fördjupad förmåga att utföra en litteraturöversikt med tillhörande litteratursökning och inläsning.
Vidare ger kursen fördjupande färdigheter i att skriva en vetenskaplig uppsats som ett led i förberedelsen för kandidatarbetet.

Lärandemål

Kunskap och förståelse
• förstå vad en litteraturöversikt fyller för funktion i ett vetenskapligt arbete.
• visa kunskap om relevant litteratur för valt ämnesområde
• visa kännedom om forskningsläge inom valt ämnesområde.
Färdighet och förmåga
• läsa in och redogöra för ett forskningsläge genom en litteraturöversikt.
• skapa en litteraturöversikt som en del i ett vetenskapligt arbete.
Värderingsförmåga och förhållningssätt
• kritiskt värdera litteratur.
• visa kännedom om aktuella forskningsfrågor inom det valda tematiska ämnesområdet.
• identifiera och kritiskt värdera relevanta forskningsfrågor.

Kurslitteratur och övriga läromedel

Kurslitteratur väljs individuellt i samråd med lärarna på kursen.

Kurslitteratur och övriga läromedel

Kurslitteratur väljs individuellt i samråd med lärarna på kursen.

Lärande och undervisning

I kursen fördjupas studenternas kunskaper, färdigheter och värderingsförmågor genom föreläsningar, seminarier och skriftliga redovisningar. Under kursens gång kommer studenterna att skriva två uppsatser: en bokrecension och en litteraturöversikt.

Bedömning

Betyg

Kursen bedöms med betygen A Utmärkt, B Mycket bra, C Bra, D Tillfredsställande, E Tillräckligt, FX Otillräckligt, komplettering krävs, F Underkänd.

Tentamina

Du kan läsa mer om tentamen i Studentportalen och där anmäler du dig till de flesta tentamina.


Det kan finnas andra planerade examinationstillfällen. Information om dem finns i lärplattformen Canvas eller på annan plats som kursansvarig hänvisar till.

Kursvärdering

Kursansvarig ansvarar för att studenternas synpunkter på kursen systematiskt och regelbundet inhämtas och att resultaten av utvärderingar i olika former påverkar kursens utformning och utveckling.

Har du en fråga? Skriv den här, så återkommer vi så snart som möjligt!
×