MT1547 Hållfasthetslära tillämpningar

Programkurs, 7,5 Högskolepoäng, Grundnivå, höstterminen 2023

Denna kurs är del av program och går inte att söka till.

Kursens syfte är att ge utökade kunskaper om, samt uppöva förmågan till, dimensionering av mekaniska komponenter eller strukturer med avseende på hållfasthet. Dessutom behandlas finita elementmetodens tillämpningar på konstruktioner med olika materialbeteende.

Fakta

 • Undervisningsform: Campus, dagtid, deltid 50%
 • Period: 2023 vecka 35 till 2023 vecka 43
 • Nivå: G2F
 • Anmälan: Denna kurs är del av program och går inte att söka till.
 • Språk: Undervisningen ges på engelska.
 • Ort: Karlskrona
 • Huvudområde: Maskinteknik
 • Kursplan: Ladda ner
 • Välkomstbrev: Denna kurs är en del av ett program och saknar välkomstbrev.
 • Förkunskapskrav: För tillträde till kursen krävs avklarad kurs Hållfasthetslära grundkurs 6 hp.

Innehåll

Teori
 • Identifiering och bedömning av skaderisk
 • Dimensioneringsfilosofier
 • Finitelementmetod (FEM) teori
 • Introduktion - kontinuumsmekanik
 • Introduktion - konstitutiv modellering
 • Introduktion - plasticitering
 • Introduktion - stora deformation

Experimentell metod
 • Trådtöjningsgivare och dess användning vid verifiering av beräknade storheter.

Obligatorisk uppgift
 • FEM uppgift, dimensionering av mekaniska komponenter eller strukturer med avseende på hållfasthet.

Lärandemål

Kunskap och förståelse
 • ha kunskaper om, samt uppöva förmågan för dimensionering av mekaniska komponenter eller strukturer med avseende på hållfasthet både med analytiska metoder och med FEM-simulering (linjärt och olinjärt).

Färdighet och förmåga
 • känna till olika skaderisker hos material och konstruktioner.
 • kunna tillämpa lösningsmetoder i praktiska sammanhang.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • självständigt kunna dimensionera verkliga konstruktioner och göra materialval med olika metoder inom hållfasthetsläran (t.ex. handberäkning, FEM, tabeller, handböcker).

Kurslitteratur och övriga läromedel

Tore Dahlberg and Anders Ekberg (2002): Failure
Fracture Fatigue, an introduction ISBN 91-44-02096-1.
Ottosen, N. S. & Ristinmaa, M: The Mechanics of Constitutive Modelling, Elsevier, 2005. ISBN: 0-008-044606-X.
Material från institutionen

Kurslitteratur och övriga läromedel

Tore Dahlberg and Anders Ekberg (2002): Failure
Fracture Fatigue, an introduction ISBN 91-44-02096-1.
Ottosen, N. S. & Ristinmaa, M: The Mechanics of Constitutive Modelling, Elsevier, 2005. ISBN: 0-008-044606-X.
Material från institutionen

Lärande och undervisning

Undervisningen består av föreläsningar och övningar, laboration samt en större tillämpad dimensioneringsuppgift kompletterad med FEM-analyser, efter behov.
Föreläsningar introducerar teori och exempel runt problemlösning i olika konstruktionssammanhang.
Självständigt utförda övningar och problemlösning ger tillfälle till tillämpningar av teorin.
Sökning av kunskap via relevanta artiklar och andra resurser. Skapa informationskompetens inom det egna professionella fältet. En webbaserad kursplattform används där kursdeltagare kan hämta information, lämna studieuppgifter och föra loggbok. Ingen praktik ingår i planerade lärtillfällen. BTH strävar efter tät kontakt med näringslivet vid utveckling av kurser och program.

Lärare

I genomsnitt bör en student räkna med att studera 200 timmar för att nå lärandemålen.
I denna tid ingår alla olika förekommande lärandeaktiviteter (föreläsningar, självstudier, examination m. m.).
Tidsuppskattningen baseras på att ett akademiskt år omfattar 60 högskolepoäng (motsvarar 60 ECTS credits),
som svarar mot en total studietid på ca 1 600 timmar. Den faktiska studietiden varierar individuellt.

Bedömning

Betyg

Kursen bedöms med betygen A Utmärkt, B Mycket bra, C Bra, D Tillfredsställande, E Tillräckligt, FX Otillräckligt, komplettering krävs, F Underkänd.

Tentamina

Du kan läsa mer om tentamen i Studentportalen och där anmäler du dig till de flesta tentamina.


Det kan finnas andra planerade examinationstillfällen. Information om dem finns i lärplattformen Canvas eller på annan plats som kursansvarig hänvisar till.

Kursutvärdering

Kursansvarig ansvarar för att studenternas synpunkter på kursen systematiskt och regelbundet inhämtas och att resultaten av utvärderingar i olika former påverkar kursens utformning och utveckling.