MA1448 Linjär algebra 1

Programkurs, 6 Högskolepoäng, Grundnivå, höstterminen 2020

Denna kurs är del av program och går inte att söka till.

Kursen syftar till att deltagarna inhämtar de grundläggande kunskaper inom linjär algebra som fordras inom tekniska utbildningsprogram.

Fakta

 • Undervisningsform: Campus, dagtid, deltid 50%
 • Studietid: 2020 vecka 45 till 2021 vecka 02
 • Nivå: G1N
 • Anmälan: Denna kurs är del av program och går inte att söka till.
 • Språk: Undervisningen ges på svenska.
 • Ort: Karlskrona
 • Huvudområde: Matematik
 • Kursplan: Ladda ner
 • Välkomstbrev: Denna kurs är en del av ett program och saknar välkomstbrev.
 • Förkunskapskrav: Områdesbehörighet 9: Matematik E, Fysik B. (Kemi A krävs ej) eller områdesbehörighet A9: Matematik 4, Fysik 2. (Kemi 1 krävs ej).

Innehåll

• Linjära ekvationssystem
• Geometriska vektorer
• Linjer, plan och skalärprodukt
• Vektorprodukt
• Rummet Rn
• Matriser
• Linjära avbildningar
• Determinanter
• Egenvärden och egenvektorer

Lärandemål

Kunskap och förståelse:
Efter genomförd kurs skall studenten kunna:
• visa förståelse för vad som menas med linjärt beroende vektorer samt insikt om behovet av att byta basvektorer i vissa sammanhang.
• visa kunskap om att det finns flera metoder att beräkna projektioner, speglingar och avstånd.
• visa förståelse för teorin om linjära avbildningar.
• visa förståelse för att ett linjärt ekvationssystem kan användas för att beskriva såväl tekniska som icke tekniska situationer.
Färdighet och förmåga:
Efter genomförd kurs skall studenten kunna:
• lösa linjära ekvationssystem med hjälp av Gausselimination samt kunna utföra räkneoperationer med vektorer i flera dimensioner.
• bestämma ekvationen för linjer, plan samt byta basvektorer.
• beräkna skärningspunkter och avstånd mellan linjer, punkter och plan.
• behärska matrisräkning.
• tillämpa teorin för determinanter.
• beräkna egenvärden och egenvektorer.

 • göra beräkningar med hjälp av matematisk programvara.

Värderingsförmåga och förhållningssätt:
Efter genomförd kurs skall studenten kunna:
• visa insikt om hur kursens innehåll kan relateras till områden inom tekniska utbildningar.
• visa insikt om olika sammanhang där teorin om egenvärden och egenvektorer kan tillämpas.

Kurslitteratur och övriga läromedel

Kurslitteratur
Sparr, G. (1997). Linjär Algebra. Lund: Studentlitteratur. ISBN 97-89144-19752-4.
Matematiska institutionen. (2007). Övningar i Linjär algebra. Lund: Studentlitteratur.
ISBN 97-89144-04878-9.
Referenslitteratur
Gavel, H. (2011). Grundläggande linjär algebra. Lund: Studentlitteratur. ISBN: 9789144076058.

Kurslitteratur och övriga läromedel

Kurslitteratur
Sparr, G. (1997). Linjär Algebra. Lund: Studentlitteratur. ISBN 97-89144-19752-4.
Matematiska institutionen. (2007). Övningar i Linjär algebra. Lund: Studentlitteratur.
ISBN 97-89144-04878-9.
Referenslitteratur
Gavel, H. (2011). Grundläggande linjär algebra. Lund: Studentlitteratur. ISBN: 9789144076058.

Lärande och undervisning

Kursen ges i form av föreläsningar och övningar. Obligatorisk projektuppgift löses dels individuellt och dels tillsammans med andra studenter.

Lärare

Examinator
 1. Stefan Wagner
Kursansvarig
 1. Malin Bernelf

Bedömning

Examinationsmoment för kursen
Kod Benämning Högskolepoäng Betyg
1310 Projekt 1.5 G-U
1320 Tentamen 4.5 A-F

Betyg

Kursen bedöms med betygen A Utmärkt, B Mycket bra, C Bra, D Tillfredsställande, E Tillräckligt, FX Otillräckligt, komplettering krävs, F Underkänd.

Tentamina

Du kan läsa mer om tentamen i Studentportalen och där anmäler du dig till de flesta tentamina.


Det kan finnas andra planerade examinationstillfällen. Information om dem finns i lärplattformen Canvas eller på annan plats som kursansvarig hänvisar till.

Kursvärdering

Kursansvarig ansvarar för att studenternas synpunkter på kursen systematiskt och regelbundet inhämtas och att resultaten av utvärderingar i olika former påverkar kursens utformning och utveckling.

Har du en fråga? Skriv den här, så återkommer vi så snart som möjligt!
×