MA1444 Analys 1

Programkurs, 6 Högskolepoäng, Grundnivå, vårterminen 2021

Denna kurs är del av program och går inte att söka till.

Kursen syftar till att studenten skall skaffa sig grundläggande förståelse för matematisk analys i en variabel med tillämpningar inom framför allt tekniska ämnesområden.

Fakta

 • Undervisningsform: Campus, dagtid, deltid 50%
 • Period: 2021 vecka 03 till 2021 vecka 12
 • Nivå: G1N
 • Anmälan: Denna kurs är del av program och går inte att söka till.
 • Språk: Undervisningen ges på svenska.
 • Ort: Karlskrona
 • Huvudområde: Matematik
 • Kursplan: Ladda ner
 • Välkomstbrev: Denna kurs är en del av ett program och saknar välkomstbrev.
 • Förkunskapskrav: Områdesbehörighet 9: Matematik E, Fysik B. (Kemi A krävs ej) eller områdesbehörighet A9: Matematik 4, Fysik 2. (Kemi 1 krävs ej).

Innehåll

Funktioner, komplexa tal, gränsvärden, differentialkalkyl, serier samt tillämpningar.

Lärandemål

Kunskap och förståelse
Efter genomförd kurs ska studenten kunna:
 • visa förståelse för grundläggande funktionsbegrepp
 • ha kännedom om standardfunktionernas uppträdande
 • visa förståelse för begreppet gränsvärde och känna till några standardgränsvärden
 • visa förståelse för grundläggande begrepp och teorier inom differentialkalkylen Färdigheter och förmågor

Efter genomförd kurs ska studenten kunna:
 • hantera absolutbelopp för reella och komplexa tal
 • använda polär form av komplexa tal och de Moivres formel
 • skissa standardfunktionernas grafer
 • beräkna gränsvärden
 • beräkna derivator med hjälp av derivatans definition
 • derivera standardfunktioner samt använda deriveringsregler för produkt, kvot samt sammansatta funktioner
 • använda derivator för att ta fram lokala extremvärden samt för att rita funktioners grafer
 • använda derivator för att lösa optimeringsproblem

Kurslitteratur och övriga läromedel

Någon av följande teoriböcker:
Lennerstad, H. (2005). Envariabelanalys - idéer och
kalkyler. Liber, ISBN 978-91-47-05291-2
eller
Månsson, J., Nordbeck, P. (2012 el senare), Endimensionell analys. Studentlitteratur. ISBN 978-91-44-05610-4
samt
Övningar i Endimensionell analys, Studentlitteratur. ISBN 978-91-44-07502-0

Stencilmaterial från avdelningen - se kursens
hemsida.

Kurslitteratur och övriga läromedel

Någon av följande teoriböcker:
Lennerstad, H. (2005). Envariabelanalys - idéer och
kalkyler. Liber, ISBN 978-91-47-05291-2
eller
Månsson, J., Nordbeck, P. (2012 el senare), Endimensionell analys. Studentlitteratur. ISBN 978-91-44-05610-4
samt
Övningar i Endimensionell analys, Studentlitteratur. ISBN 978-91-44-07502-0

Stencilmaterial från avdelningen - se kursens
hemsida.

Lärande och undervisning

Undervisningen bedrivs genom föreläsningar, seminarier och övningar. Ingen praktik ingår i planerade lärtillfällen. BTH strävar efter tät kontakt med näringslivet vid utveckling av kurser och program.

Lärare

I genomsnitt bör en student räkna med att studera 160 timmar för att nå lärandemålen.
I denna tid ingår alla olika förekommande lärandeaktiviteter (föreläsningar, självstudier, examination m. m.).
Tidsuppskattningen baseras på att ett akademiskt år omfattar 60 högskolepoäng (motsvarar 60 ECTS credits),
som svarar mot en total studietid på ca 1 600 timmar. Den faktiska studietiden varierar individuellt.

Bedömning

Examinationsmoment för kursen
Kod Benämning Högskolepoäng Betyg
1310 Tentamen 4.5 A-F
1320 Projekt 1.5 G-U

Betyg

Kursen bedöms med betygen A Utmärkt, B Mycket bra, C Bra, D Tillfredsställande, E Tillräckligt, FX Otillräckligt, komplettering krävs, F Underkänd.

Tentamina

Du kan läsa mer om tentamen i Studentportalen och där anmäler du dig till de flesta tentamina.


Det kan finnas andra planerade examinationstillfällen. Information om dem finns i lärplattformen Canvas eller på annan plats som kursansvarig hänvisar till.

Kursutvärdering

Kursansvarig ansvarar för att studenternas synpunkter på kursen systematiskt och regelbundet inhämtas och att resultaten av utvärderingar i olika former påverkar kursens utformning och utveckling.