DV1531 Programmering och Problemlösning med Python

Programkurs, 7,5 Högskolepoäng, Grundnivå, höstterminen 2019

Denna kurs är del av program och går inte att söka till.

Kursen lär ut strukturerad programmering och problemlösning med programmeringsspråket Python.

Detta är en grundkurs i programmering vilket innebär att vi startar med att skapa rutiner för problemlösning och felsökning via enkla grundkonstruktioner i Python. Vi bygger en utvecklingsmiljö som hjälper oss med utveckling och felsökning. Efterhand bygger vi mer och mer avancerade konstruktioner i Python, men fortfarande på en rimlig nivå som passar en nybörjare i programmering.

Programmeringsspråket Python är ett högnivåspråk med stöd för olika programmeringsparadigmer som objektorientering och funktionell programmering. Du använder Python för att bekanta dig med dessa olika sätt att skriva sin kod. Du använder också Pythons inbyggda standardbibliotek med bland annat filhantering, datastrukturer, kopplingar till databaser tillsammans med tekniker för att bygga grafiska användargränssnitt och för att skapa webbsidor i Python.

Via litteraturstudier och praktiska övningar får du möjlighet att via programmeringsspråket Python, lära dig grunderna i strukturerad programmering och problemlösning. I slutet av kursen får du visa dina färdigheter i ett praktiskt programmeringsprojekt.

Fakta

 • Undervisningsform: Campus, dagtid, deltid 50%
 • Period: 2019 vecka 35 till 2019 vecka 44
 • Nivå: G1N
 • Anmälan: Denna kurs är del av program och går inte att söka till.
 • Språk: Undervisningen ges på svenska.
 • Ort: Karlskrona
 • Huvudområde: Programvaruteknik
 • Kursplan: Ladda ner
 • Välkomstbrev: Denna kurs är en del av ett program och saknar välkomstbrev.
 • Förkunskapskrav: Grundläggande behörighet.

Innehåll

Kursen innehåller:
 • Allmän problemslösning och strukturerad programmering.
 • Grundläggande programmering i Python med variabler, loopar, funktioner, argument.
 • Felsökning, felkoder och tekniker att debugga sitt program.
 • Översikt av Pythons standardbibliotek och användande av datastrukturer och algoritmer, filhantering, koppling till databaser, grafiska gränssnitt och skapande av webbsidor.
 • Utvecklingsmiljö och verktyg för programvaruutveckling med Python samt publicera kod på en driftserver och visa resultat via webbsidor.

Lärandemål

Kunskap och förståelse
 • påvisa grundläggande kunskaper i problemlösning med strukturerad programmering i Python genom att skriftligen beskriva och sammanfatta erfarenheter och observationer från övningar och projekt.
 • påvisa grundläggande kunskaper i att lösa definierade problem via programmering i Python.

Färdighet och förmåga
 • utifrån en specifikation kunna utveckla en lösning i Python samt dokumentera och via text kunna presentera denna lösning.
 • ha god praktisk förmåga att hantera de verktyg och utvecklingsmiljöer som används vid utveckling och felsökningar med Python.

Kurslitteratur och övriga läromedel

Titel: Python for Everybody: Exploring data using Python3
Utgiven, revision, antal sidor: 2016, första utgåvan, 242s
Författare: Charles R Severance
Förlag: Createspace
ISBN: 9781530051120

Referenslitteratur:

Titel: Think Python: How to Think Like a Computer Scientist
Utgiven, revision, antal sidor: 2015, andra utgåvan, 244s
Författare: Allen B. Downey
Förlag: Green Tea Press
ISBN: 9781491939369

Kurslitteratur och övriga läromedel

Titel: Python for Everybody: Exploring data using Python3
Utgiven, revision, antal sidor: 2016, första utgåvan, 242s
Författare: Charles R Severance
Förlag: Createspace
ISBN: 9781530051120

Referenslitteratur:

Titel: Think Python: How to Think Like a Computer Scientist
Utgiven, revision, antal sidor: 2015, andra utgåvan, 244s
Författare: Allen B. Downey
Förlag: Green Tea Press
ISBN: 9781491939369

Lärande och undervisning

Som stöd används BTH:s lärplattform där kursmaterial distribueras och information publiceras. Det förekommer kommunikation via e-post och handledning sker främst via forum och chatt.

Kursens består av ett antal kursmoment som utförs individuellt. Kursmomenten är praktiskt inriktade och fokuserar på att öva färdigheter via övningar och problemlösning. Varje kursmoment innehåller en teoretisk del där studenten fördjupar sin kunskap genom att studera litteratur och söka information.

Efter varje avslutat kursmoment lämnas resultatet in och studenten gör en skriftlig avrapportering. En lärare ger kort feedback på varje inlämning.

Kursen avslutas med ett individuellt projekt. I projektet skall en applikation utvecklas och driftsättas enligt en specifikation. Studenten använder byggstenar från tidigare kursmoment och sammanfogar dem i en väl fungerande slutprodukt.

I kursen förutsätts att studenten har, eller skaffar sig, förmågan att självständigt söka information för att lösa problem och svårigheter som dyker upp.

Arbetslivsanknytning

Ingen praktik ingår i planerade lärtillfällen. BTH strävar efter tät kontakt med näringslivet vid utveckling av kurser och program.

Lärare

Examinator
 1. Andreas Arnesson
Kursansvarig
 1. Andreas Arnesson

Tidsåtgång

I genomsnitt bör en student räkna med att studera 200 timmar för att nå lärandemålen.
I denna tid ingår alla olika förekommande lärandeaktiviteter (föreläsningar, självstudier, examination m. m.).
Tidsuppskattningen baseras på att ett akademiskt år omfattar 60 högskolepoäng (motsvarar 60 ECTS credits),
som svarar mot en total studietid på ca 1 600 timmar. Den faktiska studietiden varierar individuellt.

Bedömning

Examinationsmoment för kursen
Kod Benämning Högskolepoäng Betyg
1410 Inlämning 1 2.5 G-U
1420 Inlämning 2 2.5 G-U
1430 Inlämning 3 1 2.5 A-F
 1. 1Bestämmer kursens slutbetyg vilket utfärdas först när samtliga moment godkänts. Slutbetyget är ett avrundat viktat genomsnitt.

Betyg

Kursen bedöms med betygen A Utmärkt, B Mycket bra, C Bra, D Tillfredsställande, E Tillräckligt, FX Otillräckligt, komplettering krävs, F Underkänd.

Kommande tentamenstillfällen

Inga kommande centralt samordnade tentamenstillfällen hittades för denna kurs.

För att få delta vid ett centralt samordnat tentamenstillfälle måste du ha anmält dig i Studentportalen senast 15 dagar innan tentamensdagen.


Lokal och tidpunkt publiceras ca 5 dagar innan tentamensdagen.


Det kan finnas andra planerade examinationstillfällen. Information om de finns i It's Learning eller på annan plats som kursansvarig hänvisar till.

Kursutvärdering

Kursansvarig ansvarar för att studenternas synpunkter på kursen systematiskt och regelbundet inhämtas och att resultaten av utvärderingar i olika former påverkar kursens utformning och utveckling.