MT1546 Lean Produktion

Programkurs, 6 Högskolepoäng, Grundnivå, vårterminen 2024

Denna kurs är del av program och går inte att söka till.

Syftet med kursen är att ge en helhetsbild över begreppet Lean produktion och en förståelse för
relationerna mellan filosofi, principerna och verktygen i Lean produktion.

Fakta

 • Undervisningsform: Campus, dagtid, deltid 50%
 • Studietid: 2024 vecka 03 till 2024 vecka 12
 • Nivå: G1N
 • Anmälan: Denna kurs är del av program och går inte att söka till.
 • Språk: Undervisningen ges på svenska.
 • Ort: Karlskrona
 • Huvudområde: Maskinteknik
 • Kursplan: Ladda ner
 • Välkomstbrev: Denna kurs är en del av ett program och saknar välkomstbrev.
 • Förkunskapskrav: För tillträde till kursen krävs grundläggande behörighet.

Innehåll

 • Bakomliggande filosofi, strategier och principer för lean produktion
 • Stabila processer
 • Slöserier
 • Ständiga förbättringar och standardiserat arbetssätt
 • Visuell styrning och 5S
 • Dragande produktionssystem och kanban
 • Utjämnad produktion
 • Värdeflöden

Lärandemål

 • Redogöra för grundläggande strategier och principer för lean produktion
 • Utföra en värdeflödesanalys i ett produktionsavsnitt och identifiera förekommande slöserier
 • Presentera en åtgärdsplan för att införa förbättringar enligt leanprinciper
 • Tillämpa förbättringsmetoden PDCA
 • Redogöra för betydelsen av ständiga förbättringar i ett leanföretag
 • Redogöra för skillnaden mellan dragande och tryckande produktionssystem.


Kunskap och förståelse
 • Ha grundläggande förståelse för filosofi, principer och verktyg inom lean produktion
 • Ha förståelse för betydelsen av ständiga förbättringar, kontinuerliga produktionsflöden och ledarskapsperspektiven inom lean.

Färdighet och förmåga
 • Kunna göra en värdeflödesanalys och applicera grundläggande leanbegrepp på ett produktionsflöde
 • Kunna genomföra en förbättringsaktivitet genom metoden PDCA

Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • Förstå värdegrunderna inom leanfilosofin

Kurslitteratur och övriga läromedel

Liker, Jeffery K. (2009). The Toyota Way, Upplaga 1, Liber
ISBN: 9789147089024

Kurslitteratur och övriga läromedel

Liker, Jeffery K. (2009). The Toyota Way, Upplaga 1, Liber
ISBN: 9789147089024

Lärande och undervisning

Kurslitteraturen studeras enskilt och teorierna tillämpas i ett antal inlämningsuppgifter som lämnas in individuellt. Handledaren i kursen går igenom inlämnade uppgifter och lämnar kommentarer till dessa.
Seminarier hålls inför varje inlämningsuppgift. Inspelade föreläsningar finns tillgängliga i lärportalen.

Lärare

Bedömning

Betyg

Kursen bedöms med betygen A Utmärkt, B Mycket bra, C Bra, D Tillfredsställande, E Tillräckligt, FX Otillräckligt, komplettering krävs, F Underkänd.

Tentamina

Du kan läsa mer om tentamen i Studentportalen och där anmäler du dig till de flesta tentamina.


Det kan finnas andra planerade examinationstillfällen. Information om dem finns i lärplattformen Canvas eller på annan plats som kursansvarig hänvisar till.

Kursvärdering

Kursansvarig ansvarar för att studenternas synpunkter på kursen systematiskt och regelbundet inhämtas och att resultaten av utvärderingar i olika former påverkar kursens utformning och utveckling.