OM1533 Introduktion till yrke och akademi

Programkurs, 7,5 Högskolepoäng, Grundnivå, höstterminen 2021

Denna kurs är del av program och går inte att söka till.

Kursen syftar till att den studerande inhämtar grundläggande kunskap om sjuksköterskans profession, ansvarsområde och roll i samhället. Dessutom syftar kursen till att introducera den studerande till högskolestudier, akademiskt skrivande samt till aktuell pedagogisk modell.

Fakta

 • Undervisningsform: Campus, dagtid, heltid
 • Studietid: 2021 vecka 34 till 2021 vecka 38
 • Nivå: G1N
 • Anmälan: Denna kurs är del av program och går inte att söka till.
 • Språk: Undervisningen ges i huvudsak på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.
 • Ort: Karlskrona
 • Huvudområde: Omvårdnad
 • Kursplan: Ladda ner
 • Välkomstbrev: Denna kurs är en del av ett program och saknar välkomstbrev.
 • Förkunskapskrav: Grundläggande behörighet + Matematik 2a alt 2b alt 2c, Naturkunskap 2 och Samhällskunskap 1b alt 1a1+1a2.

Innehåll

Att studera på högskola
Problembaserat lärande och grupprocessen
Sjuksköterskans profession, ansvarsområde och roll i samhället
Lagar, författningar och riktlinjer
Omvårdnad som akademiskt ämne, yrke och utbildningsämne
Vetenskapsteori
Bibliotekskunskap
Litteratursökning
Akademiskt skrivande
Referenshantering
Källkritik
Hållbar utveckling

Lärandemål

Kunskap och förståelse

• beskriva innebörden av att sjuksköterskeyrket är en profession
• beskriva sjuksköterskans ansvarsområde
• beskriva sjuksköterskans roll i samhället
• identifiera lagar, författningar och riktlinjer som styr sjuksköterskans ansvarsområde
• redogöra för begreppet omvårdnad som akademiskt ämne, yrke och utbildningsämne
• redogöra för grundläggande kunskaps- och vetenskapsteoretiska begrepp
Färdighet och förmåga

• söka och identifiera vetenskapliga artiklar genom fritextsökning i databaser
• använda relevanta söktermer utifrån databasers ämnesordlistor
• tillämpa IMRaD som struktur för akademiskt skrivande
• tillämpa ett akademiskt skrivande och i text skilja referat och reflektion
• använda ett vedertaget referenshanteringssystem
Värderingsförmåga och förhållningssätt

• reflektera över gruppdynamik och grupprocessens olika faser
• reflektera kritiskt över valet av kunskapskällor
• reflektera över innebörden av hållbar utveckling i förhållande till sjuksköterskans profession

Kurslitteratur och övriga läromedel

Birkler J. (Senaste upplagan). Vetenskapsteori. En grundbok. Stockholm: Liber.
Dahlborg-Lyckhage, E. (Red). (Senaste upplagan). Att bli sjuksköterska ? en introduktion till yrke och ämne. Lund: Studentlitteratur.
Edberg, A-K. & Wijk, H. (Red). (Senaste upplagan). Omvårdnadens grunder ? Hälsa och ohälsa. Lund: Studentlitteratur.
Ehrenberg, A. & Wallin, L. (Red). (Senaste upplagan). Omvårdnadens grunder ? Ansvar och utveckling. Lund: Studentlitteratur.
Forsberg, A. (senaste upplagan). Omvårdnad på akademisk grund. Stockholm: Natur & Kultur.
Friberg, F. & Öhlén, J. (Red). (Senaste upplagan). Omvårdnadens grunder ? Perspektiv och förhållningssätt. Lund: Studentlitteratur.
Henriksson, M. (Red.). (senaste upplagan). Vetenskaplig teori och metod: Från idé till examination inom omvårdnad. Lund: Studentlitteratur.
Leksell, J. & Lepp, M. (Red). (Senaste upplagan). Sjuksköterskans kärnkompetenser. Stockholm: Liber.
Sandman, L. & Kjellström, S. (Senaste upplagan). Etikboken. Etik för vårdande yrken. Lund: Studentlitteratur.
Wiklund Gustin, L. (Senaste upplagan). Psykologi för sjuksköterskor. Lund: Studentlitteratur.
Willman, A. & Andersson, Å. (Senaste upplagan). Sjuksköterska ett jobb för livet. Lund: Studentlitteratur.
Dessutom kan det tillkomma resurslitteratur, elektroniska resurser, vetenskapliga artiklar etc. aktuella för kursen.

Kurslitteratur och övriga läromedel

Birkler J. (Senaste upplagan). Vetenskapsteori. En grundbok. Stockholm: Liber.
Dahlborg-Lyckhage, E. (Red). (Senaste upplagan). Att bli sjuksköterska ? en introduktion till yrke och ämne. Lund: Studentlitteratur.
Edberg, A-K. & Wijk, H. (Red). (Senaste upplagan). Omvårdnadens grunder ? Hälsa och ohälsa. Lund: Studentlitteratur.
Ehrenberg, A. & Wallin, L. (Red). (Senaste upplagan). Omvårdnadens grunder ? Ansvar och utveckling. Lund: Studentlitteratur.
Forsberg, A. (senaste upplagan). Omvårdnad på akademisk grund. Stockholm: Natur & Kultur.
Friberg, F. & Öhlén, J. (Red). (Senaste upplagan). Omvårdnadens grunder ? Perspektiv och förhållningssätt. Lund: Studentlitteratur.
Henriksson, M. (Red.). (senaste upplagan). Vetenskaplig teori och metod: Från idé till examination inom omvårdnad. Lund: Studentlitteratur.
Leksell, J. & Lepp, M. (Red). (Senaste upplagan). Sjuksköterskans kärnkompetenser. Stockholm: Liber.
Sandman, L. & Kjellström, S. (Senaste upplagan). Etikboken. Etik för vårdande yrken. Lund: Studentlitteratur.
Wiklund Gustin, L. (Senaste upplagan). Psykologi för sjuksköterskor. Lund: Studentlitteratur.
Willman, A. & Andersson, Å. (Senaste upplagan). Sjuksköterska ett jobb för livet. Lund: Studentlitteratur.
Dessutom kan det tillkomma resurslitteratur, elektroniska resurser, vetenskapliga artiklar etc. aktuella för kursen.

Lärande och undervisning

Problembaserat lärande i form av enskilt arbete och arbete i grupp. Lärarledda introduktions- och resursföreläsningar. Undervisningen sker delvis via webbaserad lärplattform.

Lärare

Examinator
 1. Terese Lindberg
Kursansvarig
 1. Helén Dellkvist

Bedömning

Betyg

Kursen bedöms med betygen G Godkänd, UX Otillräckligt, komplettering krävs, U Underkänd.

Tentamina

Du kan läsa mer om tentamen i Studentportalen och där anmäler du dig till de flesta tentamina.


Det kan finnas andra planerade examinationstillfällen. Information om dem finns i lärplattformen Canvas eller på annan plats som kursansvarig hänvisar till.

Kursvärdering

Kursansvarig ansvarar för att studenternas synpunkter på kursen systematiskt och regelbundet inhämtas och att resultaten av utvärderingar i olika former påverkar kursens utformning och utveckling.

Har du en fråga? Skriv den här, så återkommer vi så snart som möjligt!
×