MT1534 Grundläggande mekanik för tekniker

Programkurs, 7,5 Högskolepoäng, Grundnivå, höstterminen 2020

Denna kurs är del av program och går inte att söka till.

Kursen syftar till att introducera till grundläggande mekanik. Mekanik handlar om att bestämma krafter och moment som påverkar en struktur, bestämma tyngdpunkt samt göra jämviktsberäkningar för system med och utan friktion. Detta är kunskaper som behövs i efterföljande kurser som t.ex. hållfasthetslära. Även i sitt framtida yrkes liv bör man som maskintekniker ha en god grund av mekanikkunskaper att stå på.

Fakta

 • Undervisningsform: Distans, blandad undervisningstid, deltid 50%
 • Period: 2020 vecka 36 till 2020 vecka 44
 • Nivå: G1N
 • Anmälan: Denna kurs är del av program och går inte att söka till.
 • Språk: Undervisningen ges på svenska.
 • Ort: Hela eller delar av undervisningen bedrivs på distans.
 • Antal träffar: Obligatoriska: inga, Frivilliga: inga
 • Huvudområde: Maskinteknik
 • Kursplan: Ladda ner
 • Välkomstbrev: Denna kurs är en del av ett program och saknar välkomstbrev.
 • Förkunskapskrav: För tillträde till kursen krävs sammanlagt 4,5 hp avklarat från följade kurser:
  Fysik för produktutveckling
  Matematik 1 för produktutveckling
  Matematik 2 för produktutveckling

Innehåll

Mekanik, statik (Tvådimensionella system):
 • Krafter: Krafter i 2D, kraftresultant, krafter på stela kroppar, verkningslinje, angreppspunkt.
 • Moment: Hävarm, kraftpar.
 • Tyngdpunkt: Experimentell bestämning, tyngdpunktsbestämning av sammansatta former.
 • Jämvikt: Newtons lagar, friläggning, aktions- och reaktionskrafter, aktions- och reaktionsmoment, stödreaktioner, kraft- och momentjämvikt, friktionskraft, friktionskoefficient.

Lärandemål

Kunskap och förståelse
 • kunna redogöra grundläggande teoretiska begrepp inom mekanik.
 • förklara hur man omvandlar ett verkligt mekaniskt problem till en beräkningsmodell.
 • översiktligt kunna visa förståelse för hur man strukturerar arbetet när man ställer upp och löser mekaniska problem.

Färdighet och förmåga
 • kunna tillämpa ingående teori på isolerade tvådimensionella problem.
 • självständigt kunna utföra enklare beräkningar på sammansatta mekaniska system. Beräkningar som innebär att man från en given belastad struktur bestämmer stödreaktioner (moment och krafter).
 • kunna dokumentera beräkningarna i en tydlig lösning.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • som tekniker inom maskinteknik kunna bedöma om beräknade krafter och moment är realistiska.

Kurslitteratur och övriga läromedel

? Teknologi A, Mekanik. Sven Malmendal. Beställs av handledaren.
? Formler och Tabeller för Mekanisk konstruktion. Karl Björk. Beställs från Karl Björks förlag HB
www.bjorksforlag.se eller av handledaren.

Kurslitteratur och övriga läromedel

? Teknologi A, Mekanik. Sven Malmendal. Beställs av handledaren.
? Formler och Tabeller för Mekanisk konstruktion. Karl Björk. Beställs från Karl Björks förlag HB
www.bjorksforlag.se eller av handledaren.

Lärande och undervisning

Studierna bedrivs som självstudier med hjälp av ett rikt material bestående av kurslitteratur och förinspelade föreläsningar/övningar. Studenterna har regelbundet kontakt med handledaren via lärplattform och möten där handledaren (online) kan hjälpa studenterna individuellt eller i grupp. Examinationen i kursen består av inlämningsuppgifter samt en skriftlig tentamen. Ingen praktik ingår i planerade lärtillfällen. BTH strävar efter tät kontakt med näringslivet vid utveckling av kurser och program.

Lärare

Examinator
 1. Madeleine Hermann
Kursansvarig
 1. Madeleine Hermann
I genomsnitt bör en student räkna med att studera 200 timmar för att nå lärandemålen.
I denna tid ingår alla olika förekommande lärandeaktiviteter (föreläsningar, självstudier, examination m. m.).
Tidsuppskattningen baseras på att ett akademiskt år omfattar 60 högskolepoäng (motsvarar 60 ECTS credits),
som svarar mot en total studietid på ca 1 600 timmar. Den faktiska studietiden varierar individuellt.

Bedömning

Examinationsmoment för kursen
Kod Benämning Högskolepoäng Betyg
1810 Inlämningsuppgifter 3.5 G-U
1820 Skriftlig tentamen 4 A-F

Betyg

Kursen bedöms med betygen A Utmärkt, B Mycket bra, C Bra, D Tillfredsställande, E Tillräckligt, FX Otillräckligt, komplettering krävs, F Underkänd.

Tentamina

Du kan läsa mer om tentamen i Studentportalen och där anmäler du dig till de flesta tentamina.


Det kan finnas andra planerade examinationstillfällen. Information om dem finns i lärplattformen Canvas eller på annan plats som kursansvarig hänvisar till.

Kursutvärdering

Kursansvarig ansvarar för att studenternas synpunkter på kursen systematiskt och regelbundet inhämtas och att resultaten av utvärderingar i olika former påverkar kursens utformning och utveckling.