PA1456 Individuellt mjukvaruutvecklingsprojekt

Programkurs, 6 Högskolepoäng, Grundnivå, vårterminen 2023

Denna kurs är del av program och går inte att söka till.

Att lyckas med programutveckling är en utmaning som ställer krav på ett brett tekniskt kunnande, en förmåga att se fördelar och nackdelar med olika tekniska lösningar, en lyhördhet i kommunikation med beställaren samt ett välorganiserat och strukturerat arbetssätt. Kursen syftar till förmåga att enligt en bestämd tidplan och budget konstruera och leverera mjukvara med tillhörande dokumentation enligt beställarens specifikation. Genom att genomföra ett programutvecklingsprojekt med en beställare förvärvar studenten de förmågor, insikter och praktiska erfarenheter som är nödvändiga för att lyckas med projektbaserad småskalig programutveckling.

Fakta

 • Undervisningsform: Campus, dagtid, deltid 50%
 • Studietid: 2023 vecka 03 till 2023 vecka 12
 • Nivå: G1F
 • Anmälan: Denna kurs är del av program och går inte att söka till.
 • Språk: Undervisningen ges i huvudsak på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.
 • Ort: Karlskrona
 • Huvudområde: Programvaruteknik
 • Kursplan: Ladda ner
 • Välkomstbrev: Denna kurs är en del av ett program och saknar välkomstbrev.
 • Förkunskapskrav: För tillträde till kursen krävs avklarade kurser om minst 12 högskolepoäng i programmering samt genomgången kurs i
  datastrukturer och algoritmer.

Innehåll

• Introduktion till utvecklingsmodeller
• Åtagandekultur
• Mötesteknik
• Kravspecifikation
• Kontraktskrivning
• Promlemlösning
• Lösningsförslag
• Analys av lösningsförslag
• Design av programvara
• Konstruktion av programvara
• Dokumentation
• Test
• Presentation
• Skriftlig kommunikation

Lärandemål

Kunskap och förståelse
• kunna redogöra för skillnaden mellan olika utvecklingsmodeller.
• kunna förklara hur muntlig och skriftlig kommunikation med en beställare påverkar ett programutvecklingsprojekt.
• kunna diskutera programvaruprojekts olika faser, fasernas innehåll och omfattning.
Färdighet och förmåga
• kunna författa en kravspecifikation i dialog med en beställare.
• kunna planera ett programutvecklingsprojekt i dess olika faser.
• kunna utveckla programvara enligt specifikation och leverera enligt överenskommen tidsplan.
• kunna genomföra ett programutvecklingsprojekt.
Värderingsförmåga och förhållningssätt
• kunna argumentera för ett professionellt förhållningssätt som bygger på åtagandekultur.

Kurslitteratur och övriga läromedel

Huvudlitteratur
Introduktion till programvaruutveckling
Författare: Claes Wohlin Förlag: Studentlitteratur AB Utgiven: 2005, Antal sidor: 226 ISBN10: 914402861x
ISBN13: 9789144028613

Kurslitteratur och övriga läromedel

Huvudlitteratur
Introduktion till programvaruutveckling
Författare: Claes Wohlin Förlag: Studentlitteratur AB Utgiven: 2005, Antal sidor: 226 ISBN10: 914402861x
ISBN13: 9789144028613

Lärande och undervisning

Undervisningen består i huvudsak av ett individuellt projekt där studenten tillsammans med beställaren kommer överens om vad som skall levereras. Föreläsningarna ger den teoretiska grunden samt verktyg i form av metoder som är nödvändiga för att genomföra projektet. Studenten erhåller stöd i projektarbetet i form av handledning. Det kan gälla handledning i projektprocessen likaväl som att diskutera tekniska lösningsförslag.
Projektet redovisas skriftligt och muntligt. Vid slutet av projektet skriver studenten en avslutningsrapport där studenten redogör för sina kunskaper och erfarenheter från projektet. Projektuppgiften redovisas muntligt vid ett presentationstillfälle där studenten demonstrerar utvecklad programvara, dess funktioner och reflekterar om programvarans kvalitet.

Bedömning

Betyg

Kursen bedöms med betygen G Godkänd, UX Otillräckligt, komplettering krävs, U Underkänd.

Tentamina

Du kan läsa mer om tentamen i Studentportalen och där anmäler du dig till de flesta tentamina.


Det kan finnas andra planerade examinationstillfällen. Information om dem finns i lärplattformen Canvas eller på annan plats som kursansvarig hänvisar till.

Kursvärdering

Kursansvarig ansvarar för att studenternas synpunkter på kursen systematiskt och regelbundet inhämtas och att resultaten av utvärderingar i olika former påverkar kursens utformning och utveckling.

Har du en fråga? Skriv den här, så återkommer vi så snart som möjligt!
×