MT2556 Avancerad produkt- och tjänstesystemsinnovation

Programkurs, 15 Högskolepoäng, Avancerad nivå, höstterminen 2024

Denna kurs är del av program och går inte att söka till.

Syftet med kursen är att studenterna ska få en förståelse för hur olika lösningar utvecklas inom industrin i dag genom att tillämpa och integrera kunskap som behövs för framtida produkt- och tjänstesystemsinnovationer (PSS-innovation). Studenterna kommer att få kunskap inom projektledning, kreativ konceptutveckling, systemtänkande för hållbarhet och tekniska lösningar.

Kursen är inriktad på att genomföra en produkt- tjänsteinnovation med hållbarhet och innovation i fokus. Målet med kursen är att förvärva, tillämpa och integrera kunskap centralt för utvecklingen av hållbara PSS-lösningar, i nära samarbete med näringsliv och samhälle. Genom att utföra verklighetsbaserade projekt kommer studenten att få chansen att reflektera över förvärvad teoretisk bas och tillämpa denna i en verklig miljö. Erfarenheterna kommer att ger de studerande goda förutsättningar att komma in i arbetslivet.

Fakta

 • Undervisningsform: Campus, dagtid, deltid 50%
 • Period: 2024 vecka 36 till 2025 vecka 03
 • Nivå: A1F
 • Anmälan: Denna kurs är del av program och går inte att söka till.
 • Språk: Undervisningen ges på engelska.
 • Ort: Karlskrona
 • Huvudområde: Maskinteknik
 • Kursplan: Ladda ner
 • Välkomstbrev: Denna kurs är en del av ett program och saknar välkomstbrev.
 • Förkunskapskrav: För tillträde till kursen krävs 200 högskolepoäng avklarade varav 80 hp från ett civilingenjörsprogram i maskinteknik eller industriell ekonomi. Därutöver krävs genomgångna kurser i produktutvecklingsmetodik (t.ex. Systems Engineering eller Design Thinking), 7,5 hp och Metoder för hållbar produkt- och tjänstesystemutveckling, 7,5 hp.

Innehåll

 • Gruppsamarbete
 • Innovationsteknik
 • Behovsidentifiering
 • Kreativ konceptgenerering
 • Konceptutvärdering
 • Systemkonstruktion
 • Snabb simuleringsdriven utveckling
 • Prototypframställning
 • Lösningsvalidering och tester
 • Affärsmodell för innovation

Lärandemål

Kunskap och förståelse
 • kunna beskriva och analysera hur produkter och PSS-lösningar utvecklas.


Färdighet och förmåga
 • kunna utföra behovsidentifiering
 • kunna utveckla konceptlösningar
 • kunna ta fram och analysera prototyplösningar
 • kunna utveckla och analysera innovativa PSS-lösningar
 • kunna använda avancerade simuleringsdrivna designverktyg i tillämpad miljö
 • kunna muntligt och skriftligt beskriva och reflektera över sina resultat och slutsatser, i dialog med andra studenter
 • kunna inhämta och integrera teori och praktik med hänsyn till tillämpningsområdets förutsättningar.


Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • kunna analysera, reflektera över och argumentera för resultatets nytta med avseende på användarnytta, teknisk genomförbarhet, samt kommersiell gångbarhet
 • kunna analysera och förklara projektets resultat med avseende på hållbar utveckling (miljömässig, social, ekonomisk)
 • kritiskt analysera, reflektera över och diskutera sina egna - och andras - tillvägagångssätt, insikter, och slutsatser.

Kurslitteratur och övriga läromedel

Huvudlitteratur i kursen är:
Lewrick, M., Link, P., Leifer, L. (2018) The Design Thinking Playbook : mindful digital transformation of teams, products, services, businesses and exosystems. Wiley. ISBN 978-1-119-46747-2
Referenslitteratur:
Cross, N. (2008) Engineering Design Methods: Strategies for Product Design. Chichester, UK. John Wiley & Sons. ISBN: 978-0-470-51926-4
Kelley, T. (2001) The Art of Innovation. New York, NY, USA. Doubleday. ISBN: 978-1781256145
Dyer, J., Gregersen, H. and Christensen, C. (2011) The Innovator's DNA. Boston, MA, USA. Harvard Business Review Press. ISBN 978-1422134818
Furr, N. and Dyer, J. (2014) The Innovator's Method: Bringing the Lean Startup into Your Organization. Boston, MA, USA. ISBN 978-1625271464
Harvard Business Review Press. Ries, E. (2011) The Lean Startup. New York, NY, USA. Crown Business. ISBN 978-0307887894

Kurslitteratur och övriga läromedel

Huvudlitteratur i kursen är:
Lewrick, M., Link, P., Leifer, L. (2018) The Design Thinking Playbook : mindful digital transformation of teams, products, services, businesses and exosystems. Wiley. ISBN 978-1-119-46747-2
Referenslitteratur:
Cross, N. (2008) Engineering Design Methods: Strategies for Product Design. Chichester, UK. John Wiley & Sons. ISBN: 978-0-470-51926-4
Kelley, T. (2001) The Art of Innovation. New York, NY, USA. Doubleday. ISBN: 978-1781256145
Dyer, J., Gregersen, H. and Christensen, C. (2011) The Innovator's DNA. Boston, MA, USA. Harvard Business Review Press. ISBN 978-1422134818
Furr, N. and Dyer, J. (2014) The Innovator's Method: Bringing the Lean Startup into Your Organization. Boston, MA, USA. ISBN 978-1625271464
Harvard Business Review Press. Ries, E. (2011) The Lean Startup. New York, NY, USA. Crown Business. ISBN 978-0307887894

Lärande och undervisning

Kursfokus är att ge deltagaren kunskap för att utföra och genomföra verklig produkt-tjänsteutveckling med fokus på hållbarhet och innovation genom reflektionssessioner, workshops, gruppövningar och projektarbete, kommer studenten att få en förståelse för PSS Innovation. Deltagarna arbetar i grupper, och arbetar från behov till färdig produkt (eller prototyp) i nära samarbete med industriella partners - med målet att få förståelse och erfarenhet av dagens och morgondagens sätt att arbeta i integrerade produktutvecklingsprojekt. Studenterna kommer att genomföra uppgifter på gruppnivå, och kommer att dela sitt lärande med andra via skriftliga rapporter, grupparbeten och presentationer. Ingen praktik ingår i planerade lärtillfällen. BTH strävar efter tät kontakt med näringslivet vid utveckling av kurser och program.

Lärare

I genomsnitt bör en student räkna med att studera 400 timmar för att nå lärandemålen.
I denna tid ingår alla olika förekommande lärandeaktiviteter (föreläsningar, självstudier, examination m. m.).
Tidsuppskattningen baseras på att ett akademiskt år omfattar 60 högskolepoäng (motsvarar 60 ECTS credits),
som svarar mot en total studietid på ca 1 600 timmar. Den faktiska studietiden varierar individuellt.

Bedömning

Examinationsmoment för kursen
Kod Benämning Högskolepoäng Betyg
1810 Rapport 5 A-F
1820 Inlämningsuppgift 5 A-F
1830 Praktiskt moment 5 G-U

Betyg

Kursen bedöms med betygen A Utmärkt, B Mycket bra, C Bra, D Tillfredsställande, E Tillräckligt, FX Otillräckligt, komplettering krävs, F Underkänd.

Tentamina

Du kan läsa mer om tentamen i Studentportalen och där anmäler du dig till de flesta tentamina.


Det kan finnas andra planerade examinationstillfällen. Information om dem finns i lärplattformen Canvas eller på annan plats som kursansvarig hänvisar till.

Kursutvärdering

Kursansvarig ansvarar för att studenternas synpunkter på kursen systematiskt och regelbundet inhämtas och att resultaten av utvärderingar i olika former påverkar kursens utformning och utveckling.