DV1557 Användbarhet och interaktionsdesign

Programkurs, 7,5 Högskolepoäng, Grundnivå, vårterminen 2023

Denna kurs är del av program och går inte att söka till.

Kursen syftar till att ge kunskap om design av interaktionssystem för ökad användbarhet och stöd för användarens behov. Kursen lyfter fram tillvägagångssätt och begrepp inom bedömning av användbarhet och interaktionsdesign. Vidare introducerar kursen till området människa-datorinteraktion (HCI) och olika utvecklingsmetoder.

Fakta

 • Undervisningsform: Campus, dagtid, deltid 50%
 • Studietid: 2023 vecka 03 till 2023 vecka 12
 • Nivå: G1F
 • Anmälan: Denna kurs är del av program och går inte att söka till.
 • Språk: Undervisningen ges i huvudsak på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.
 • Ort: Karlskrona
 • Huvudområde: Datavetenskap
 • Kursplan: Ladda ner
 • Välkomstbrev: Denna kurs är en del av ett program och saknar välkomstbrev.
 • Förkunskapskrav: 7.5hp avklarad kurs inom huvudområdet datavetenskap

Innehåll

 • Användares mentala modeller (kognition, lärande m.m)
 • Metoder för behovsanalys (e.x., GOMS, HTA, AT, Heuristik)
 • Principer för interaktionsdesign av grafiska användargränssnitt och utvärdering av användbarhet
 • Utvecklingsmetoder

Lärandemål

Kunskap och förståelse
Efter genomförd kurs ska studenten:

 • kunna redogöra för grundläggande begrepp inom användbarhet och interaktionsdesign
 • kunna redogöra för olika utvecklingsmetoder som används vid design och användbarhetstester

Färdigheter och förmåga
Efter genomförd kurs ska studenten:
 • kunna utföra ett projekt med syftet att förstå och tydliggöra användares behov
 • kunna utforma och utvärdera olika slags användargränssnitt
 • kunna motivera och tillämpa användbarhetsprinciper för olika typer avanvändargränssnitt

Värderingförmåga och förhållningssätt
Efter genomförd kurs ska studenten:
 • kunna förstå och kommunicera (skriftligt och muntligt) användbarhet och interaktionsdesign

Kurslitteratur och övriga läromedel

Kurslitteratur
Titel: Designing interactive systems
Författare: David Benyon (2014), (Third edition),
Förlag: Pearson Education Ltd.UK.
ISBN13: 9781447920113


Referenslitteratur
Titel: Interaction Design: Beyond Human-
Computer Interaction (2014), (Third Edition)
Författare: Helen Sharp, Yvonne Rogers and Jenny Preece
Förlag: John Wiley&Sons Ltd.
ISBN: 9780470665763

Övriga lärresurser
Interaction Design Foundation: http://
www.interaction-design.org/tv/ (cited
2015.01.10)

Kurslitteratur och övriga läromedel

Kurslitteratur
Titel: Designing interactive systems
Författare: David Benyon (2014), (Third edition),
Förlag: Pearson Education Ltd.UK.
ISBN13: 9781447920113


Referenslitteratur
Titel: Interaction Design: Beyond Human-
Computer Interaction (2014), (Third Edition)
Författare: Helen Sharp, Yvonne Rogers and Jenny Preece
Förlag: John Wiley&Sons Ltd.
ISBN: 9780470665763

Övriga lärresurser
Interaction Design Foundation: http://
www.interaction-design.org/tv/ (cited
2015.01.10)

Lärande och undervisning

Undervisning sker genom föreläsningar och seminarier där studenterna tillägnar sig en teoretisk grund. Studenterna genomför också ett projektarbete i grupp där användbarhet utvärderas av ett befintligt interaktivt system. Det teoretiska momentet ska redovisas individuellt i en skriftlig tentamen och projektet ska redovisas i grupp genom en skriftlig rapport. Föreläsningsinstruktioner, läsanvisningar samt inlämningsuppgifter tillhandahålls på BTHs lärplattform.

Lärare

Bedömning

Examinationsmoment för kursen
Kod Benämning Högskolepoäng Betyg
1605 Skriftlig tentamen 4 A-F
1615 Projektarbete 3.5 G-U

Betyg

Kursen bedöms med betygen A Utmärkt, B Mycket bra, C Bra, D Tillfredsställande, E Tillräckligt, FX Otillräckligt, komplettering krävs, F Underkänd.

Tentamina

Du kan läsa mer om tentamen i Studentportalen och där anmäler du dig till de flesta tentamina.


Det kan finnas andra planerade examinationstillfällen. Information om dem finns i lärplattformen Canvas eller på annan plats som kursansvarig hänvisar till.

Kursvärdering

Kursansvarig ansvarar för att studenternas synpunkter på kursen systematiskt och regelbundet inhämtas och att resultaten av utvärderingar i olika former påverkar kursens utformning och utveckling.

Har du en fråga? Skriv den här, så återkommer vi så snart som möjligt!
×