MT2571 Digitala Tvillingar

Programkurs, 7,5 Högskolepoäng, Avancerad nivå, vårterminen 2024

Denna kurs är del av program och går inte att söka till.

Digital tvilling är ett koncept som används för att representera en digital kopia av en produkt. Det här konceptet möjliggörs av ökad tillgänglighet av sensorer och uppkopplade produkter, i kombination med ökad datorkraft och datalagring. Genom att ha en digital kopia av den enskilda produktindividen i drift är det möjligt att i realtid följa enskilda produkters tillstånd och analysera och simulera scenarier för underhåll, samt stödja utvecklingen av nästa generation produkter.
Syftet med kursen är för studenterna att förvärva kunskap och förståelse om konceptet digital tvilling, samt att tillhandahålla verktyg och metoder för att kunna utveckla egna digitala tvillingar av produkter.
Kursen inkluderar en blandning av teori, metoder och verktyg för digitala tvillingar, som tillämpas i fall för implementering och drift av en digital kopia av en fysisk produkt.

Fakta

  • Undervisningsform: Campus, dagtid, deltid 50%
  • Studietid: 2024 vecka 13 till 2024 vecka 22
  • Nivå: A1N
  • Anmälan: Denna kurs är del av program och går inte att söka till.
  • Språk: Undervisningen ges på engelska.
  • Ort: Karlskrona
  • Huvudområde: Maskinteknik
  • Kursplan: Ladda ner
  • Välkomstbrev: Denna kurs är en del av ett program och saknar välkomstbrev.
  • Förkunskapskrav: För tillträde till kursen krävs avklarade kurser i Datorstödd konstruktion, CAD (Datorstöd för Ingenjörsarbete), minst 6 hp, grundläggande programmering (ex. Java, Python, Matlab) minst 4 hp samt matematisk statistik, 6 hp.

Innehåll

• Introducera Industri 4.0
• Introducera Digitala tvillingar
• Digitala tvillingar som möjliggörare för PSS
• Utveckling av Digitala tvillingar
• Implementering av Digitala tvillingar

Lärandemål

Kunskap och förståelse
• Beskriva övergången till Industri 4.0 samt dess utmaningar och möjligheter.
• Beskriva digitala tvillingar och deras tillämpningar i industrin.
• Förstå potentialen hos digitala tvillingar i samband med utformning av komplexa system
Färdighet och förmåga
• Modellera arkitekturen hos en digital tvilling genom ett processmodellspråk.
• Identifiera funktionerna hos en digital tvilling och dess gränser.
• Utföra nödvändiga steg för datainsamling och förberedelse för dataanalys.
• Utveckla en digital tvillingapplikation.
Värderingsförmåga och förhållningssätt
• Reflektera över nyttan av digitala tvillingar i tekniskt beslutsfattande.
• Analysera de konsekvenser som tillgängligheten av en digital tvilling har för systemdesign och utveckling.
• Identifiera och uppskatta de största riskerna med utveckling och underhåll av en digital tvilling.
• Motivera när det är önskvärt att använda en digital tvilling.
• Diskutera möjligheten att utveckla en digital tvilling.

Kurslitteratur och övriga läromedel

Kursen bygger på teori- och arbetsmaterial (vetenskapliga artiklar och industri-case) som delas ut till studenter under kursens gång.

Kurslitteratur och övriga läromedel

Kursen bygger på teori- och arbetsmaterial (vetenskapliga artiklar och industri-case) som delas ut till studenter under kursens gång.

Lärande och undervisning

Föreläsningar och övningar är basen där deltagarna lär sig om begrepp och teorier som är relevanta för en djupare förståelse av digitala tvillingar som ett verktyg för ingenjörsarbete.

Uppgifter genomförs individuellt och i grupp där studenterna ges möjlighet att aktivt utföra, analysera och presentera sitt arbete under handledning.

Erfarenheter från uppgifterna delas under presentationer i klassrummet, medan peer-utvärdering och gruppcoaching (feed-forward) används för att stimulera kritisk reflektion över process och resultat.

Bedömning

Betyg

Kursen bedöms med betygen A Utmärkt, B Mycket bra, C Bra, D Tillfredsställande, E Tillräckligt, FX Otillräckligt, komplettering krävs, F Underkänd.

Tentamina

Du kan läsa mer om tentamen i Studentportalen och där anmäler du dig till de flesta tentamina.


Det kan finnas andra planerade examinationstillfällen. Information om dem finns i lärplattformen Canvas eller på annan plats som kursansvarig hänvisar till.

Kursvärdering

Kursansvarig ansvarar för att studenternas synpunkter på kursen systematiskt och regelbundet inhämtas och att resultaten av utvärderingar i olika former påverkar kursens utformning och utveckling.

Har du en fråga? Skriv den här, så återkommer vi så snart som möjligt!
×