PA2571 Värdedriven mjukvaruutveckling

Programkurs, 7,5 Högskolepoäng, Avancerad nivå, vårterminen 2024

Denna kurs är del av program och går inte att söka till.

ärdet i allmänhet påverkar de beslut som fattas vid utveckling av mjukvaruintensiva produkter och tjänster. Värdet kan brytas ner vad det gäller; produktvärde(vad gäller egenskaper eller funktionalitet), processen, och praxis och principer för själva produktutvecklingsorganisationen. Varje beslut läggs till eller drar ifrån på värdet från ett av dessa perspektiv. Kursens mål är att ge en helhetsmodell av värdet i mjukvaruutvecklingsorganisationer, nedbrytningen av det organisatoriska värdet länkar samman de grundläggande affärsmodellerna i mjukvaruutvecklingen och de olika värderingsmodellerna i varje affärsmodell och denna värdekedja kan anpassas till kundens/användarens egen värdekedja. Dessa begrepp kommer att tillämpas på ett antal representativa fallstudier.

Fakta

  • Undervisningsform: Campus, dagtid, deltid 50%
  • Period: 2024 vecka 13 till 2024 vecka 22
  • Nivå: A1N
  • Anmälan: Denna kurs är del av program och går inte att söka till.
  • Språk: Undervisningen ges på svenska.
  • Ort: Karlskrona
  • Huvudområde: Programvaruteknik
  • Välkomstbrev: Denna kurs är en del av ett program och saknar välkomstbrev.
  • Förkunskapskrav: För tillträde till kursen krävs avklarade kurser Grunderna i industriell ekonomi, 6 hp, Kravhantering, 6 hp, Projekt i systemteknik, 8 hp och Programvarutveckling 6 hp.

Innehåll

Lärandemål

Kurslitteratur och övriga läromedel

Kurslitteratur och övriga läromedel

Lärande och undervisning

Ingen praktik ingår i planerade lärtillfällen. BTH strävar efter tät kontakt med näringslivet vid utveckling av kurser och program.

Bedömning

Betyg

Kursen bedöms med betygen A Utmärkt, B Mycket bra, C Bra, D Tillfredsställande, E Tillräckligt, FX Otillräckligt, komplettering krävs, F Underkänd.

Tentamina

Du kan läsa mer om tentamen i Studentportalen och där anmäler du dig till de flesta tentamina.


Det kan finnas andra planerade examinationstillfällen. Information om dem finns i lärplattformen Canvas eller på annan plats som kursansvarig hänvisar till.

Kursutvärdering

Kursansvarig ansvarar för att studenternas synpunkter på kursen systematiskt och regelbundet inhämtas och att resultaten av utvärderingar i olika former påverkar kursens utformning och utveckling.