OM1542 Självständigt arbete

Programkurs, 15 Högskolepoäng, Grundnivå, höstterminen 2023

Denna kurs är del av program och går inte att söka till.

Kursen syftar till att den studerande tillämpar fördjupade kunskaper om vetenskapliga metoder inom huvudområdet omvårdad i ett självständigt arbete.

Fakta

 • Undervisningsform: Campus, dagtid, heltid
 • Studietid: 2023 vecka 39 till 2023 vecka 48
 • Nivå: G2E
 • Anmälan: Denna kurs är del av program och går inte att söka till.
 • Språk: Undervisningen ges på svenska.
 • Ort: Karlskrona
 • Huvudområde: Omvårdnad
 • Kursplan: Ladda ner
 • Välkomstbrev: Denna kurs är en del av ett program och saknar välkomstbrev.
 • Förkunskapskrav: För tillträde till kursen krävs att följande kurser är avklarade: Omvårdnad, metoder och tillämpning I, 7,5 hp; Omvårdnad, metoder och tillämpning II, 7,5 hp.
  Därutöver krävs att följande kurs är genomgången: Sjuksköterskans professionella utveckling, 30 hp.

Innehåll

• Forskningsprocessen
• Akademiskt skrivande
• Ämnesfördjupning i omvårdnad
• Systematisk litteratursökning
• Analys
• Forskningsetik
• Opponentskap
• Respondentskap

Lärandemål

Kunskap och förståelse
• definiera centrala begrepp relevanta för kursen
• integrera och problematisera kunskaper inom omvårdnadens ämnesområde och kärnkompetenser
• välja, motivera och beskriva teoretisk referensram för valt problemområde
Färdighet och förmåga
• tillämpa forskningsprocessen ur ett omvårdnadsperspektiv
• identifiera och formulera tydliga och för omvårdnad relevanta problemställningar/frågeställningar
• tillämpa systematisk litteratursökning i ett vetenskapligt arbete för att identifiera, kritiskt granska, värdera och sammanställa tidigare forskning
• välja, motivera, beskriva och genomföra studiedesign, inkl. urval och datainsamling adekvat för formulerad problemformulering och syfte
• välja, motivera, beskriva och tillämpa analysmetod adekvat för studiedesign och syfte
• formulera eget resultat baserat på egen genomförd analys där en ny helhet presenteras
• dra slutsatser och argumentera för dess giltighet i relation till vetenskaplig litteratur
Värderingsförmåga och förhållningssätt
• belysa problemställningar med ett problematiserande förhållningssätt
• kritiskt diskutera och värdera genomförda metoders lämplighet och begränsningar utifrån kvalitetskriterier i enlighet med vald metod
• diskutera centrala fynd i eget resultat i relation till ämnesfördjupning i omvårdnad
• diskutera det egna resultatets användbarhet i klinisk kontext
• motivera ställningstaganden och överväga konstruktiv kritik i samband med försvar av eget examensarbete
• som opponent: kritiskt granska och ge konstruktiv kritik på annan students examensarbete
• redogöra för relevanta forskningsetiska överväganden aktuella för eget examensarbete

Kurslitteratur och övriga läromedel

Birkler, J. (Senaste upplagan). Vetenskapsteori. En grundbok. Stockholm: Liber.
Dysthe, O., Hertzberg, F., & Hoel, T. L. (Senaste upplagan). Skriva för att lära: skrivande i högre utbildning. Lund: Studentlitteratur.
Forsberg, C. & Wengström, Y. (Senaste upplagan). Att göra systematiska litteraturstudier. Stockholm: Natur och Kultur.
Henricson, M. (Red.). (Senaste upplagan). Vetenskaplig teori och metod: från idé till examination inom omvårdnad. Lund: Studentlitteratur.
Kristensson, J. (Senaste upplagan). Handbok i uppsatsskrivande och forskningsmetodik: för studenter inom hälso- och sjukvård. Stockholm: Natur & Kultur.
Polit, D. F., & Beck, C. T. (Senaste upplagan). Nursing Research: generating and assessing evidence for nursing practice. Philadelphia, Baltimore, New York, London, Buenos Aires, Hong Kong, Sydney, Tokyo: Wolters Kluwer.
Svenska språkrådet. (Senaste upplagan). Svenska skrivregler. Stockholm: Liber.
Wiklund Gustin, L., & Lindwall, L. (Senaste upplagan). Omvårdnadsteorier i klinisk praxis. Stockholm: Natur och Kultur.
Wiklund Gustin, L., & Bergbom, I. (Red.). (Senaste upplagan). Vårdvetenskapliga begrepp i teori och praktik. Lund: Studentlitteratur.
Vetenskapliga artiklar och referenslitteratur tillkommer.

Kurslitteratur och övriga läromedel

Birkler, J. (Senaste upplagan). Vetenskapsteori. En grundbok. Stockholm: Liber.
Dysthe, O., Hertzberg, F., & Hoel, T. L. (Senaste upplagan). Skriva för att lära: skrivande i högre utbildning. Lund: Studentlitteratur.
Forsberg, C. & Wengström, Y. (Senaste upplagan). Att göra systematiska litteraturstudier. Stockholm: Natur och Kultur.
Henricson, M. (Red.). (Senaste upplagan). Vetenskaplig teori och metod: från idé till examination inom omvårdnad. Lund: Studentlitteratur.
Kristensson, J. (Senaste upplagan). Handbok i uppsatsskrivande och forskningsmetodik: för studenter inom hälso- och sjukvård. Stockholm: Natur & Kultur.
Polit, D. F., & Beck, C. T. (Senaste upplagan). Nursing Research: generating and assessing evidence for nursing practice. Philadelphia, Baltimore, New York, London, Buenos Aires, Hong Kong, Sydney, Tokyo: Wolters Kluwer.
Svenska språkrådet. (Senaste upplagan). Svenska skrivregler. Stockholm: Liber.
Wiklund Gustin, L., & Lindwall, L. (Senaste upplagan). Omvårdnadsteorier i klinisk praxis. Stockholm: Natur och Kultur.
Wiklund Gustin, L., & Bergbom, I. (Red.). (Senaste upplagan). Vårdvetenskapliga begrepp i teori och praktik. Lund: Studentlitteratur.
Vetenskapliga artiklar och referenslitteratur tillkommer.

Lärande och undervisning

I kursen förekommer eget arbete, arbete i grupp, seminarier, workshops samt föreläsningar. Uppsatsen är ett självständigt arbete som genomförs med handledningsstöd, individuellt och i grupp. Det självständiga arbetet utförs som regel i par om två studenter och endast i undantagsfall enskilt. Undervisningen sker delvis via aktuell lärplattform.

Bedömning

Betyg

Kursen bedöms med betygen G Godkänd, UX Otillräckligt, komplettering krävs, U Underkänd.

Tentamina

Du kan läsa mer om tentamen i Studentportalen och där anmäler du dig till de flesta tentamina.


Det kan finnas andra planerade examinationstillfällen. Information om dem finns i lärplattformen Canvas eller på annan plats som kursansvarig hänvisar till.

Kursvärdering

Kursansvarig ansvarar för att studenternas synpunkter på kursen systematiskt och regelbundet inhämtas och att resultaten av utvärderingar i olika former påverkar kursens utformning och utveckling.

Har du en fråga? Skriv den här, så återkommer vi så snart som möjligt!
×