PA1464 Projekt i systemteknik

Programkurs, 8 Högskolepoäng, Grundnivå, vårterminen 2022

Denna kurs är del av program och går inte att söka till.

Kursen syftar till att, så nära det är möjligt, efterlikna ett systemteknikprojekt, med tonvikt på mjukvara, som det normalt kan bedrivas ute i industrin. I denna kurs praktiserar studenten metoder som understödjer detta ingenjörsmässiga arbetssätt. Utvecklingsarbete i grupp ställer dessutom krav på organisation, ledning, samarbetsförmåga och muntlig såväl som skriftlig kommunikation med medarbetare, kunder och andra intressenter. Inom ramen för denna kurs ges studenten möjlighet att vidareutveckla sina kunskaper inom dessa mjukare bitar av konsten att lyckas med programutveckling. Sammantaget utvecklar studenten sina förmågor inom mjukvaruutveckling för att ytterligare förbereda sig inför sin yrkesverksamhet.

Fakta

  • Undervisningsform: Campus, dagtid, deltid 50%
  • Period: 2022 vecka 03 till 2022 vecka 22
  • Nivå: GXX
  • Anmälan: Denna kurs är del av program och går inte att söka till.
  • Språk: Undervisningen ges på svenska.
  • Ort: Karlskrona
  • Huvudområde: Programvaruteknik
  • Välkomstbrev: Denna kurs är en del av ett program och saknar välkomstbrev.
  • Förkunskapskrav: För tillträde till kursen krävs avklarade kurser Objektorienterad design, 6 hp och Programvaarutveckling, 6 hp.

Innehåll

Lärandemål

Kurslitteratur och övriga läromedel

Kurslitteratur och övriga läromedel

Lärande och undervisning

Ingen praktik ingår i planerade lärtillfällen. BTH strävar efter tät kontakt med näringslivet vid utveckling av kurser och program.

Bedömning

Betyg

Kursen bedöms med betygen A Utmärkt, B Mycket bra, C Bra, D Tillfredsställande, E Tillräckligt, FX Otillräckligt, komplettering krävs, F Underkänd.

Tentamina

Du kan läsa mer om tentamen i Studentportalen och där anmäler du dig till de flesta tentamina.


Det kan finnas andra planerade examinationstillfällen. Information om dem finns i lärplattformen Canvas eller på annan plats som kursansvarig hänvisar till.

Kursutvärdering

Kursansvarig ansvarar för att studenternas synpunkter på kursen systematiskt och regelbundet inhämtas och att resultaten av utvärderingar i olika former påverkar kursens utformning och utveckling.