FM1503 Geografiska informationssystem och statistik

Programkurs, 7,5 Högskolepoäng, Grundnivå, vårterminen 2021

Denna kurs är del av program och går inte att söka till.

Kursens syfte är att ge en översikt när det gäller grundläggande kartografiska begrepp och principer samt statistisk metod. Kursen ger kunskap om teknik för insamling, lagring, bearbetning, analys och presentation av geografisk information samt dess tillämpning inom fysisk planering.

Fakta

 • Undervisningsform: Campus, dagtid, heltid
 • Studietid: 2021 vecka 03 till 2021 vecka 07
 • Nivå: G1N
 • Anmälan: Denna kurs är del av program och går inte att söka till.
 • Språk: Undervisningen ges på svenska.
 • Ort: Karlskrona
 • Huvudområde: Fysisk planering
 • Kursplan: Ladda ner
 • Välkomstbrev: Denna kurs är en del av ett program och saknar välkomstbrev.
 • Förkunskapskrav: För tillträde till kursen krävs grundläggande behörighet samt Matematik 3b alt 3c och Samhällskunskap 1b alt 1a1 och 1a2 eller Matematik C och Samhällskunskap A.

Innehåll

I kursen behandlas geodetiska system och projektioner, skalor och generalisering, samt olika källor till geografisk information och ges exempel på olika kartor och geografiska datatyper. Vidare så inhämtar studenten grundläggande kunskaper i GIS och GIS-applikationer relevanta för den fysiska planeringen. Studenten tränas i att välja verktyg för presentation av data samt göra en behovsbedömning av nödvändig data och GIS-verktyg för att övningsuppgifter skall kunna genomföras. Vidare introduceras studenten till olika offentliga geografiska data av relevans för fysisk planering. Dataunderlaget för kursen utgörs av offentlig geografisk information. Inom ramen för metod för datahantering behandlas statistiska metoder motsvarande 3 högskolepoäng.

Lärandemål

Kunskap och förståelse

• kunna redovisa och förklara grundläggande kartografiska begrepp och principer
• känna till olika karttyper och källor till geografisk information
• ha utvecklat grundläggande medvetenhet och kunskaper om kvantitativ metod
Färdighet och förmåga

• tillägnat sig och visat prov på färdighet i att använda grundläggande funktioner i GIS-programvaror för datorstöd i fysisk planering
• kunna tillämpa grundläggande kunskaper om GIS och GIS-applikationer för framställning och lagring av geografiska data samt enkel design av geografiska databaser
• kunna tolka och beräkna enklare statistiska mått
• kunna självständigt söka information och utnyttja olika databaser
• självständigt kunna ta fram geografiska data och med utgångspunkt från dessa presentera, analysera
och lösa statistiska och/eller GIS-relaterade planeringsproblem för den fysiska planeringen
Värderingsförmåga och förhållningssätt

• kunna värdera vilka metoder för insamling av data, analys och presentation som är lämpliga för att
lösa GIS-relaterade eller statistiska planeringsproblem

Kurslitteratur och övriga läromedel

Körner, Svante & Wahlgren, Lars, (2015), Statistiska metoder. Tredje upplagan. Studentlitteratur

Kurslitteratur och övriga läromedel

Körner, Svante & Wahlgren, Lars, (2015), Statistiska metoder. Tredje upplagan. Studentlitteratur

Lärande och undervisning

Föreläsningar och övningar

Lärare

Examinator
 1. Jimmie Andersén
Kursansvarig
 1. Jimmie Andersén

Bedömning

Betyg

Kursen bedöms med betygen G Godkänd, UX Otillräckligt, komplettering krävs, U Underkänd.

Tentamina

Du kan läsa mer om tentamen i Studentportalen och där anmäler du dig till de flesta tentamina.


Det kan finnas andra planerade examinationstillfällen. Information om dem finns i lärplattformen Canvas eller på annan plats som kursansvarig hänvisar till.

Kursvärdering

Kursansvarig ansvarar för att studenternas synpunkter på kursen systematiskt och regelbundet inhämtas och att resultaten av utvärderingar i olika former påverkar kursens utformning och utveckling.

Har du en fråga? Skriv den här, så återkommer vi så snart som möjligt!
×