MT1463 Datorstöd för ingenjörsarbete

Programkurs, 6 Högskolepoäng, Grundnivå, vårterminen 2022

Denna kurs är del av program och går inte att söka till.

I kursen skaffar sig studenten kunskaper om hur datorbaserade system för konstruktionsarbete och produktutveckling används.

Fakta

  • Undervisningsform: Campus, dagtid, deltid 50%
  • Period: 2022 vecka 13 till 2022 vecka 22
  • Nivå: G1N
  • Anmälan: Denna kurs är del av program och går inte att söka till.
  • Språk: Undervisningen ges i huvudsak på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.
  • Ort: Karlskrona
  • Huvudområde: Maskinteknik
  • Kursplan: Ladda ner
  • Välkomstbrev: Denna kurs är en del av ett program och saknar välkomstbrev.
  • Förkunskapskrav: Grundläggande behörighet

Innehåll

• introduktion till CAD
• hur CAD-system principiellt fungerar
• hjälpfunktioner och olika metoder för hur solida
modeller skapas
• standard gällande ritningars utformning och
skapande samt praxis inom olika företag
• introduktion till simulering
• introduktion till optimering

Lärandemål

Kunskap och förståelse
Efter genomförd kurs ska studenten:
•visa förståelse för hur måttsättning och toleranssättning görs efter detaljens funktion i en sammansatt konstruktion
• visa förståelse för grundläggande begrepp avseende datorhjälpmedlens funktionalitet inom
produktutveckling
• förklara hur en detalj- och sammanställningsritning skapas som följer gällande standard

Färdigheter och förmåga
Efter genomförd kurs ska studenten:
•skapa solida modeller där utformningen är varierande
• skapa sammansatta konstruktioner av flera ingående detaljer och komponenter ur externa bibliotek av skilda format
• göra enklare simuleringar av produktfunktion

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter genomförd kurs ska studenten:
•visa förståelse för hur onödigt höga toleranskrav påverkar kostnader för framtagning av detaljer.

Kurslitteratur och övriga läromedel

Kurslitteratur:

Lundkvist, B. Ritteknik. Liber, ISBN 91-47-01123-8.

Övriga lärresurser:

Övningsmaterial finns i lärplattform.
Programvara kan laddas ner från leverantören för användning i egen dator.

Kurslitteratur och övriga läromedel

Kurslitteratur:

Lundkvist, B. Ritteknik. Liber, ISBN 91-47-01123-8.

Övriga lärresurser:

Övningsmaterial finns i lärplattform.
Programvara kan laddas ner från leverantören för användning i egen dator.

Lärande och undervisning

Kursen ges på svenska men moment kan hållas på engelska. Under kursen kommer studenten följa föreläsningar som varvas med praktiska övningar. Läraren bygger upp en förståelse för hur man använder ett CAD-system samtidigt som studenten får träna på att använda detsamma. Under kursens gång skall studenterna lämna in ett antal uppgifter till läraren för granskning. Ingen praktik ingår i planerade lärtillfällen. BTH strävar efter tät kontakt med näringslivet vid utveckling av kurser och program.

Lärare

I genomsnitt bör en student räkna med att studera 160 timmar för att nå lärandemålen.
I denna tid ingår alla olika förekommande lärandeaktiviteter (föreläsningar, självstudier, examination m. m.).
Tidsuppskattningen baseras på att ett akademiskt år omfattar 60 högskolepoäng (motsvarar 60 ECTS credits),
som svarar mot en total studietid på ca 1 600 timmar. Den faktiska studietiden varierar individuellt.

Bedömning

Examinationsmoment för kursen
Kod Benämning Högskolepoäng Betyg
1605 Inlämningsuppgift 1 1 G-U
1615 Inlämningsuppgift 2 1 G-U
1625 Inlämningsuppgift 3 4 A-F

Betyg

Kursen bedöms med betygen A Utmärkt, B Mycket bra, C Bra, D Tillfredsställande, E Tillräckligt, FX Otillräckligt, komplettering krävs, F Underkänd.

Tentamina

Du kan läsa mer om tentamen i Studentportalen och där anmäler du dig till de flesta tentamina.


Det kan finnas andra planerade examinationstillfällen. Information om dem finns i lärplattformen Canvas eller på annan plats som kursansvarig hänvisar till.

Kursutvärdering

Kursansvarig ansvarar för att studenternas synpunkter på kursen systematiskt och regelbundet inhämtas och att resultaten av utvärderingar i olika former påverkar kursens utformning och utveckling.