MT1515 Nautisk introduktion

Programkurs, 6 Högskolepoäng, Grundnivå, vårterminen 2020

Denna kurs är del av program och går inte att söka till.

Kursen ger studenten en grundläggande förståelse för hur marin verksamhet bedrivs ur ett praktiskt och teoretiskt perspektiv. Kunskaper och färdigheter som erhålls i kursen används senare i programmet i de mer avancerade kurserna, och ger en grund för den marintekniska miljö den färdiga ingenjören möter.

Fakta

 • Undervisningsform: Campus, dagtid, deltid 33%
 • Period: 2020 vecka 14 till 2020 vecka 23
 • Nivå: G1N
 • Anmälan: Denna kurs är del av program och går inte att söka till.
 • Språk: Undervisningen ges på svenska.
 • Ort: Karlskrona
 • Huvudområde: Maskinteknik
 • Kursplan: Ladda ner
 • Välkomstbrev: Denna kurs är en del av ett program och saknar välkomstbrev.
 • Förkunskapskrav: Grundläggande behörighet samt Matematik 4, Fysik 2, och Kemi 1 eller Matematik E, Fysik B och Kemi A.

Innehåll

Delkurs 1, Bryggtjänst, navigation
 • Sjökort, nautiska publikationer, symboler och förkortningar
 • Hydrografi och sjökorts tillförlitlighet
 • Kurser och bäringar, rättning för deviation och missvisning
 • Bestämmande av fartygs position genom utnyttjande av landmärken, sjömärken etc.
 • Elektroniska navigationshjälpmedel, dess förmåga och begränsningar
 • Meteorologi, väderprognoser och väderinformationssystem
 • Svenska och internationella sjövägsregler
 • Svenska bestämmelser om bryggtjänstgöring och vakthållning
 • Planering och genomförande av en resa inomskärs och i kustnära farvatten
 • Radarns principer och uppbyggnad
 • Faktorer som påverkar radarns prestanda
 • Praktisk förmåga att kunna utnyttja radar för positionsbestämning och vid gång i farled samt för att bestämma andra fartygs sanna kurs, fart och närmsta passageavstånd i syfte att förhindra kollision
 • Praktiska övningar på verklig utrustning eller i simulator

Delkurs 2, Miljö- och fartygsteknik
 • Grundläggande stabilitetsbegrepp
 • Placering av last- och passagerare och dess inverkan på fartygets stabilitet
 • Faktorer som påverkar mindre fartygs manövrering med tonvikt på inre farvatten
 • Åtgärder till skydd för den marina miljön
 • Åtgärder vid partiell förlust av flytbarhet

Delkurs 3, Säkerhet brandskydd och personlig säkerhet
 • Brandtriangeln
 • Brandtyper, flambarhetsgränser
 • Brandorganisationen ombord
 • Brännbart material, bränders spridning
 • Olika släckmedel och system
 • Släckmetoder
 • Brandmans utrustning
 • Säkerhetsorganisationen ombord
 • Nödsituationer som kan uppstå, t.ex. brand, kollision och grundstötning och vilka åtgärder som ska vidtas i samband med dessa
 • Personlig livräddningsutrustning
 • Livbåtar och livflottars egenskaper och utrustning
 • Flytvästars hantering
 • Egenskaper och handhavande av pyroteknisk utrustning
 • Olika typer av evakueringssystem
 • Vikten och nyttan med regelbundna övningar
 • Effekter olyckor kan ha på den marina miljön samt vilka åtgärder som kan vidtas för att minimera dessa
 • Praktiska övningar

Delkurs 4, Rättskunskap
 • Gällande sjömanslag, sociallagstiftning, sjösäkerhetslagstiftning och miljölagstiftning
 • Kapitel 1, 6, 18 och 20 i sjölagen (1994:1009)

Delkurs 5, Maskinsystem ombord
 • Dieselmotor, fartygsmaskiner
 • Hydralsystem, styrmaskin, bogpropeller, kran, CPP
 • Länsvattensystem
 • Övningar i simulator och maskinrum.

Lärandemål

Kunskap och förståelse
Delkurs 1, Bryggtjänst, navigation
 • redogöra för symboler och förkortningar i sjökort samt sjökorts tillförlitlighet
 • beskriva väder- och väderinformationssystem
 • redogöra för svenska och internationella sjövägsregler
 • redogöra för bestämmelser om bryggtjänstgöring och vakthållning
 • beskriva radarns principer och faktorer som påverkar radarns prestanda

Delkurs 2, Miljö- och fartygsteknik
 • redogöra för stabilitetsbegrepp och olika lasters inverkan på stabiliteten
 • beskriva faktorer som påverkar fartygs manövrering
 • beskriva manöver- och maskinsystem ombord
 • beskriva åtgärder till skydd för den marina miljön

Delkurs 3, Säkerhet brandskydd och personlig säkerhet
 • redogöra för grundläggande brandsläckningsmetoder ombord
 • beskriva brandförlopp
 • redogöra för säkerhetsrelaterad teknik ombord på fartyg
 • beskriva rutiner för personlig säkerhet ombord

Delkurs 4, Rättskunskap
 • redogöra för sjömanslag, sociallagstiftning, sjösäkerhetslagstiftning och miljölagstiftning

Delkurs 5, Maskinsystem ombord
 • beskriva olika fartygsrelaterade system ombord

Färdighet och förmåga
Delkurs 1, Bryggtjänst, navigation
 • lägga ut kurser och bäringar samt bestämma fartygs position
 • utnyttja radar för positionsbestämning
 • uppskatta andra fartygs fart, kurs och närmsta passageavstånd

Delkurs 3, Säkerhet brandskydd och personlig säkerhet
 • hantera och använda överlevnadsutrustning

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Delkurs 1 Bryggtjänst, navigation
 • bedöma och identifiera säkerhetsrisker
 • bedöma navigationshjälpmedels förmåga och begränsningar

Delkurs 3, Säkerhet brandskydd och personlig säkerhet
 • bedöma och identifiera säkerhetsrisker
 • värdera säkerhetsarbetets betydelse för hälsorisker och miljöpåverkan
 • värdera vikten och nyttan med regelbundna övningar

Kurslitteratur och övriga läromedel

Navigering och sjömanskap ISBN: 9789172236288
KORT 1: Symboler, förkortningar, begrepp i svenska och internationella sjökort (eller senaste) ISBN: 9789186502331
Sjötrafikföreskrifter m.m. 2019 ISBN: 9789172237438
Navigering och sjömanskap (Övningsbok) ISBN: 9789172236349
Maskinlära för sjöpersonal ISBN: 9789163334382 (?)
Övrigt material Sjöfartshögkolan: studie material, övningssjökort61/93, passare, två transportörer eller en transportör och linjal.
Övrig ej obligatorisk litteratur:
Grunder i sjösäkerhet ISBN: 9789172237049
Radar i skärgården ISBN: 9789172236240
K. Ship Knowledge. ISBN: 9789071500329

Kurslitteratur och övriga läromedel

Navigering och sjömanskap ISBN: 9789172236288
KORT 1: Symboler, förkortningar, begrepp i svenska och internationella sjökort (eller senaste) ISBN: 9789186502331
Sjötrafikföreskrifter m.m. 2019 ISBN: 9789172237438
Navigering och sjömanskap (Övningsbok) ISBN: 9789172236349
Maskinlära för sjöpersonal ISBN: 9789163334382 (?)
Övrigt material Sjöfartshögkolan: studie material, övningssjökort61/93, passare, två transportörer eller en transportör och linjal.
Övrig ej obligatorisk litteratur:
Grunder i sjösäkerhet ISBN: 9789172237049
Radar i skärgården ISBN: 9789172236240
K. Ship Knowledge. ISBN: 9789071500329

Lärande och undervisning

Undervisningen består av föreläsningar, självständigt arbete, laborationer och övningar.
Närvaron är obligatorisk vid samtliga laborationer och övningar.
En timme motsvarar 45 minuters undervisning eller studier.

Arbetslivsanknytning

Ingen praktik ingår i planerade lärtillfällen. BTH strävar efter tät kontakt med näringslivet vid utveckling av kurser och program.

Lärare

Examinator
 1. Oskar Frånberg
Kursansvarig
 1. Oskar Frånberg

Tidsåtgång

I genomsnitt bör en student räkna med att studera 160 timmar för att nå lärandemålen.
I denna tid ingår alla olika förekommande lärandeaktiviteter (föreläsningar, självstudier, examination m. m.).
Tidsuppskattningen baseras på att ett akademiskt år omfattar 60 högskolepoäng (motsvarar 60 ECTS credits),
som svarar mot en total studietid på ca 1 600 timmar. Den faktiska studietiden varierar individuellt.

Bedömning

Betyg

Kursen bedöms med betygen A Utmärkt, B Mycket bra, C Bra, D Tillfredsställande, E Tillräckligt, FX Otillräckligt, komplettering krävs, F Underkänd.

Kommande tentamenstillfällen

Inga kommande centralt samordnade tentamenstillfällen hittades för denna kurs.

För att få delta vid ett centralt samordnat tentamenstillfälle måste du ha anmält dig i Studentportalen senast 15 dagar innan tentamensdagen.


Lokal och tidpunkt publiceras ca 5 dagar innan tentamensdagen.


Det kan finnas andra planerade examinationstillfällen. Information om de finns i It's Learning eller på annan plats som kursansvarig hänvisar till.

Kursutvärdering

Kursansvarig ansvarar för att studenternas synpunkter på kursen systematiskt och regelbundet inhämtas och att resultaten av utvärderingar i olika former påverkar kursens utformning och utveckling.