OM1537 Omvårdnad, fördjupning

Programkurs, 7,5 Högskolepoäng, Grundnivå, vårterminen 2022

Denna kurs är del av program och går inte att söka till.

Kursen syftar till att den studerande inhämtar fördjupad kunskap om omvårdnadsprocessen, omvårdnadsteori samt kärnkompetenser.

Fakta

  • Undervisningsform: Campus, dagtid, heltid
  • Studietid: 2022 vecka 13 till 2022 vecka 17
  • Nivå: G1F
  • Anmälan: Denna kurs är del av program och går inte att söka till.
  • Språk: Undervisningen ges i huvudsak på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.
  • Ort: Karlskrona
  • Huvudområde: Omvårdnad
  • Kursplan: Ladda ner
  • Välkomstbrev: Denna kurs är en del av ett program och saknar välkomstbrev.
  • Förkunskapskrav: För tillträde till kursen krävs att följande kurser är avklarade: Introduktion till yrke och akademi, 7,5 hp; Det vårdande och lärande mötet,7,5 hp; Grundläggande anatomi och fysiologi, 7,5 hp; Omvårdnadens grunder, 7,5 hp. Därutöver krävs att följande kurser är genomgångna: Anatomi och fysiologi, fördjupning, 7,5 hp; Mikrobiologi, farmakologi och näringslära, 7,5 hp.

Innehåll

Omvårdnadsfenomen/begrepp
Omvårdnadsproblem
Omvårdnadsteorier
Kärnkompetenser
Samhälleliga normer och aspekter
Mäns våld mot kvinnor
Våld i nära relationer
Akademiskt skrivande och refereringsteknik

Lärandemål

Kunskap och förståelse
• kunna problematisera och analysera relevanta fenomen/begrepp av betydelse för omvårdnad
• problematisera kärnkompetenserna personcentrerad vård, samverkan i team och säker vård i relation till formulerat omvårdnadsproblem
Färdighet och förmåga
• kunna identifiera och formulera omvårdnadsproblem med flera perspektiv
• kunna analysera omvårdnadsteori samt tillämpa teorin på formulerat omvårdnadsproblem
• kunna skriva en argumenterande text kring förebyggande hälsofrämjande insatser
• kunna skriva akademisk text och behärska refereringsteknik så att innehållet i texten lyfts fram
Värderingsförmåga och förhållningssätt
• kunna reflektera och diskutera hur ålder, kön, etnicitet, samhälleliga normer och aspekter kan påverka omvårdnad
• kunna reflektera över sin egen värdegrund utifrån etiska teorier och principer om människors lika värde ur olika perspektiv
• kunna reflektera över och diskutera mäns våld mot kvinnor
• kunna reflektera över och diskutera våld i nära relationer
• kunna reflektera över hur det är att vara beroende av andra
• kunna kritiskt granska enklare akademisk text

Kurslitteratur och övriga läromedel

Berglund, M., & Ekebergh, M. (Red.). (senaste upplagan). Reflektion i lärande och vård: en utmaning för sjuksköterskan. Lund: Studentlitteratur.
Edberg, A.-K., & Wijk, H. (Red). (senaste upplagan). Omvårdnadens grunder ? Hälsa och ohälsa. Lund: Studentlitteratur.
Ehrenberg, A., & Wallin, L. (Red). (senaste upplagan). Omvårdnadens grunder ? Ansvar och utveckling. Lund: Studentlitteratur.
Ekman, I. (Red.) (senaste upplagan). Personcentrering inom hälso- och sjukvård: från filosofi till praktik. Stockholm: Liber.
Friberg, F., & Öhlén, J. (Red). (senaste upplagan). Omvårdnadens grunder ? Perspektiv och förhållningssätt. Lund: Studentlitteratur.
Leksell, J., & Lepp, M. (Red). (senaste upplagan). Sjuksköterskans kärnkompetenser. Stockholm: Liber.
Lepp, M., & Leksell, J. (Red.). (senaste upplagan). Vårdpedagogik. Vårdens kärnkompetenser från ett pedagogiskt perspektiv. Stockholm: Liber.
Sandman, L., & Kjellström, S. (senaste upplagan). Etikboken. Etik för vårdande yrken. Lund: Studentlitteratur.
Wiklund Gustin, L., & Lindwall, L. (senaste upplagan). Omvårdnadsteorier i klinisk praxis. Stockholm: Natur & Kultur.
Wiklund Gustin, L., & Bergbom, I. (Red). (senaste upplagan). Vårdvetenskapliga begrepp i teori och praktik. Lund: Studentlitteratur.
Dessutom kan det tillkomma resurslitteratur, elektroniska resurser, vetenskapliga artiklar etc. aktuella för kursen.

Kurslitteratur och övriga läromedel

Berglund, M., & Ekebergh, M. (Red.). (senaste upplagan). Reflektion i lärande och vård: en utmaning för sjuksköterskan. Lund: Studentlitteratur.
Edberg, A.-K., & Wijk, H. (Red). (senaste upplagan). Omvårdnadens grunder ? Hälsa och ohälsa. Lund: Studentlitteratur.
Ehrenberg, A., & Wallin, L. (Red). (senaste upplagan). Omvårdnadens grunder ? Ansvar och utveckling. Lund: Studentlitteratur.
Ekman, I. (Red.) (senaste upplagan). Personcentrering inom hälso- och sjukvård: från filosofi till praktik. Stockholm: Liber.
Friberg, F., & Öhlén, J. (Red). (senaste upplagan). Omvårdnadens grunder ? Perspektiv och förhållningssätt. Lund: Studentlitteratur.
Leksell, J., & Lepp, M. (Red). (senaste upplagan). Sjuksköterskans kärnkompetenser. Stockholm: Liber.
Lepp, M., & Leksell, J. (Red.). (senaste upplagan). Vårdpedagogik. Vårdens kärnkompetenser från ett pedagogiskt perspektiv. Stockholm: Liber.
Sandman, L., & Kjellström, S. (senaste upplagan). Etikboken. Etik för vårdande yrken. Lund: Studentlitteratur.
Wiklund Gustin, L., & Lindwall, L. (senaste upplagan). Omvårdnadsteorier i klinisk praxis. Stockholm: Natur & Kultur.
Wiklund Gustin, L., & Bergbom, I. (Red). (senaste upplagan). Vårdvetenskapliga begrepp i teori och praktik. Lund: Studentlitteratur.
Dessutom kan det tillkomma resurslitteratur, elektroniska resurser, vetenskapliga artiklar etc. aktuella för kursen.

Lärande och undervisning

Problembaserat lärande i form av individuellt lärande och lärande i grupp samt föreläsningar. Lärandet organiseras utifrån digital lärplattform.

Bedömning

Betyg

Kursen bedöms med betygen G Godkänd, UX Otillräckligt, komplettering krävs, U Underkänd.

Tentamina

Du kan läsa mer om tentamen i Studentportalen och där anmäler du dig till de flesta tentamina.


Det kan finnas andra planerade examinationstillfällen. Information om dem finns i lärplattformen Canvas eller på annan plats som kursansvarig hänvisar till.

Kursvärdering

Kursansvarig ansvarar för att studenternas synpunkter på kursen systematiskt och regelbundet inhämtas och att resultaten av utvärderingar i olika former påverkar kursens utformning och utveckling.

Har du en fråga? Skriv den här, så återkommer vi så snart som möjligt!
×