PA1457 Forskningsmetodik i datavetenskaper

Programkurs, 6 Högskolepoäng, Grundnivå, höstterminen 2023

Denna kurs är del av program och går inte att söka till.

Syftet med kursen är att introducera, diskutera och träna ett vetenskapligt förhållningssätt, att bekanta sig med aktuell forskning inom ett valt område och att träna vetenskapligt skrivande. En nyckelfråga i forskningen inom programvaruteknik och datavetenskap är framtagning, utvärdering och jämförelse av metoder, verktyg, språk, design och algoritmer och hur dessa påverkar olika system, organisationer och människor. I denna kurs får studenten en förståelse för forskningsmetodik som gör en sådan utvärdering och jämförelse möjlig. Studenten får också en introduktion till samhälleliga och etiska aspekter av sådan forskning och utvärdering och får först erfarenheter av att planera, genomföra och rapportera ett forskningsprojekt.

Fakta

 • Undervisningsform: Campus, dagtid, deltid 50%
 • Studietid: 2023 vecka 35 till 2023 vecka 43
 • Nivå: G2F
 • Anmälan: Denna kurs är del av program och går inte att söka till.
 • Språk: Undervisningen ges i huvudsak på engelska men undervisning på svenska kan förekomma.
 • Ort: Karlskrona
 • Huvudområde: Programvaruteknik
 • Kursplan: Ladda ner
 • Välkomstbrev: Denna kurs är en del av ett program och saknar välkomstbrev.
 • Förkunskapskrav: För tillträde till kursen krävs att studenten har avklarat 30 högskolepoäng i huvudområdet programvaruteknik och/eller
  datavetenskap.

Innehåll

Kursen introducerar vetenskapliga forsknings-metoder, vetenskapligt skrivande och hur man bygger upp och stärker en välgrundad argumentation.
I kursen ingår följande moment:
• Sökning och utvärdering av litteratur
• Formulering av vetenskapliga frågeställningar
• Introduktion till metoder för forskning, datainsamling och analys
• Planering, genomförande och utvärdering av forskningsprojekt
• Forskningsetik
• Vetenskapligt skrivande

Lärandemål

Kunskap och förståelse

• Beskriva hur man bedriver ett forskningsprojekt från början till slut
• Redogöra för olika metoder för forskning, datainsamling och analys.
Färdighet och förmåga

• Använda vetenskapliga databaser och sökmotorer för att identifiera relevanta forskningsartiklar till ett specifikt område
• Med egna ord sammanfatta resultat som presenteras i forskningsartiklar,
• Formulera forskningsmål och -frågor i ett specifikt område,
• Designa en enkel forskningsstudie,
• Utföra datainsamling och analys i en enkel forskningsstudie och jämföra resultaten med litteraturen,
• Skriva en rapport anpassad till erkänd akademisk praxis,
• Kunna referera till andra personers arbete enligt erkänd akademisk praxis.
Värderingsförmåga och förhållningssätt

• Visa förmåga att förhålla sig till begreppet vetenskaplighet och relatera till det i sitt eget arbete,
• Visa insikt om kunskapens roll i samhället, människors ansvar för hur den används och de etiska och samhälleliga implikationer ett forskningsprojekt kan föra med sig,
• Diskutera och förhålla sig till begreppen plagiat och upphovsrätt.

Kurslitteratur och övriga läromedel

1. Experimentation in Software Engineering ? An Introduction; 2nd Edition
Author: C. Wohlin, P. Runeson, M. Ho¨st, M.C. Ohlsson, B. Regnell, A. Wessle´n
Publisher: Springer Verlag
Edited: 2012, number of pages: 250
ISBN-13: 978-3642290435
2. Real World Research, 3rd Edition
Author: C. Robson
Publisher: Wiley
Edited: 2011, number of pages: 608
ISBN: 978-1405182409

Kurslitteratur och övriga läromedel

1. Experimentation in Software Engineering ? An Introduction; 2nd Edition
Author: C. Wohlin, P. Runeson, M. Ho¨st, M.C. Ohlsson, B. Regnell, A. Wessle´n
Publisher: Springer Verlag
Edited: 2012, number of pages: 250
ISBN-13: 978-3642290435
2. Real World Research, 3rd Edition
Author: C. Robson
Publisher: Wiley
Edited: 2011, number of pages: 608
ISBN: 978-1405182409

Lärande och undervisning

Utbildningen är organiserad kring föreläsningar och inlämningsuppgifter. Studenterna förväntas ta aktiv del och bidra i föreläsningarna. Inlämningsuppgifterna är upplagda så att studenterna tränas i att designa och genomföra specifika delar av forskningsstudier samt i akademisk skrivande.

Bedömning

Betyg

Kursen bedöms med betygen A Utmärkt, B Mycket bra, C Bra, D Tillfredsställande, E Tillräckligt, FX Otillräckligt, komplettering krävs, F Underkänd.

Tentamina

Du kan läsa mer om tentamen i Studentportalen och där anmäler du dig till de flesta tentamina.


Det kan finnas andra planerade examinationstillfällen. Information om dem finns i lärplattformen Canvas eller på annan plats som kursansvarig hänvisar till.

Kursvärdering

Kursansvarig ansvarar för att studenternas synpunkter på kursen systematiskt och regelbundet inhämtas och att resultaten av utvärderingar i olika former påverkar kursens utformning och utveckling.

Har du en fråga? Skriv den här, så återkommer vi så snart som möjligt!
×