MT1440 Datorstöd inom Konstruktion 2

Programkurs, 7,5 Högskolepoäng, Grundnivå, vårterminen 2020

Denna kurs är del av program och går inte att söka till.

I kursen får du fördjupande kunskaper i hur moderna system för konstruktionsarbete och produktutveckling används, framför allt vid skapande av komplexa yt- och solidmodeller. Vi går genom olika metoder för att skapa såväl 3D-kurvor som krökta ytor där du lär dig välja metoder för olika tillämpningar. Kollisionsdetektering och enklare rörelsesimulering genomförs. Praktiska tillämpningsövningar.

Fakta

 • Undervisningsform: Distans, blandad undervisningstid, deltid 50%
 • Period: 2020 vecka 04 till 2020 vecka 13
 • Nivå: G1F
 • Anmälan: Denna kurs är del av program och går inte att söka till.
 • Språk: Undervisningen ges på svenska.
 • Ort: Hela eller delar av undervisningen bedrivs på distans.
 • Antal träffar: Obligatoriska: inga, Frivilliga: inga
 • Huvudområde: Maskinteknik
 • Kursplan: Ladda ner
 • Välkomstbrev: Denna kurs är en del av ett program och saknar välkomstbrev.
 • Förkunskapskrav: Grundläggande behörighet och genomförd grundkurs, MT1101 Datorstöd inom Konstruktion 1 eller motsvarande.

Innehåll

• Introduktion
• Genomgång av metoder för skapande av yt- och solida modeller
• Metodval och praktiska tillämpningsövningar Kollisionsdetektering och enklare rörelsesimulering

Lärandemål

Efter genomförd kurs skall studenten:
 • kunna värdera och välja lämplig metodik för att skapa modeller, beroende på användningsområde.
 • kunna skapa komplexa yt- och solidmodeller med varierande utformning i ett modernt CAD-system

Kurslitteratur och övriga läromedel

Övningsmaterial finns i lärplattform.
? Övningsexempel ingående i programvarans hjälpsystem.
? CAD-programvara laddas ner från leverantören
för användning i egen dator.

Kurslitteratur och övriga läromedel

Övningsmaterial finns i lärplattform.
? Övningsexempel ingående i programvarans hjälpsystem.
? CAD-programvara laddas ner från leverantören
för användning i egen dator.

Lärande och undervisning

Undervisningen sker på svenska, helt på distans genom utnyttjande av en lärplattform. Under kursen finns ett antal föreläsningstillfällen och demonstrationer som ges via webb-video. Studenten tränar sedan sin praktiska förmåga i ett antal övningar och individuella inlämningsuppgifter som redovisas via inskick i lärplattformen eller via e-post och som sedan kommenteras individuellt av handledaren. Kursen avslutas med en tentamen. Ingen praktik ingår i planerade lärtillfällen. BTH strävar efter tät kontakt med näringslivet vid utveckling av kurser och program.

Lärare

Examinator
 1. Markus Wejletorp
Kursansvarig
 1. Markus Wejletorp

Planerade lärtillfällen

Föreläsningar och övningar. I genomsnitt bör en student räkna med att studera 200 timmar för att nå lärandemålen.
I denna tid ingår alla olika förekommande lärandeaktiviteter (föreläsningar, självstudier, examination m. m.).
Tidsuppskattningen baseras på att ett akademiskt år omfattar 60 högskolepoäng (motsvarar 60 ECTS credits),
som svarar mot en total studietid på ca 1 600 timmar. Den faktiska studietiden varierar individuellt.

Bedömning

Examinationsmoment för kursen
Kod Benämning Högskolepoäng Betyg
1310 Inlämningsuppgift 1 1 G-U
1320 Inlämningsuppgift 2 1 G-U
1330 Inlämningsuppgift 3 1 G-U
1340 Inlämningsuppgift 4 1 G-U
1350 Tentamen 3.5 A-F

Betyg

Kursen bedöms med betygen A Utmärkt, B Mycket bra, C Bra, D Tillfredsställande, E Tillräckligt, FX Otillräckligt, komplettering krävs, F Underkänd.

Tentamina

Du kan läsa mer om tentamen i Studentportalen och där anmäler du dig till de flesta tentamina.


Det kan finnas andra planerade examinationstillfällen. Information om dem finns i lärplattformen Canvas eller på annan plats som kursansvarig hänvisar till.

Kursutvärdering

Kursansvarig ansvarar för att studenternas synpunkter på kursen systematiskt och regelbundet inhämtas och att resultaten av utvärderingar i olika former påverkar kursens utformning och utveckling.