MT1442 Innovativ och hållbar produktutveckling

Programkurs, 7,5 Högskolepoäng, Grundnivå, höstterminen 2020

Denna kurs är del av program och går inte att söka till.

Kursen ger dig kunskaper om innovativ produktframtagning, projektstyrning, miljöanpassad/hållbar produktutveckling och integrerad produktutveckling. Kursen innehåller bland annat: produktutvecklingsprocessen, innovation och produktförnyelse, ecodesign, projektledning.

Fakta

 • Undervisningsform: Distans, blandad undervisningstid, deltid 50%
 • Period: 2020 vecka 36 till 2020 vecka 44
 • Nivå: GXX
 • Anmälan: Denna kurs är del av program och går inte att söka till.
 • Språk: Undervisningen ges på svenska.
 • Ort: Hela eller delar av undervisningen bedrivs på distans.
 • Antal träffar: Obligatoriska: inga, Frivilliga: inga
 • Huvudområde: Maskinteknik
 • Kursplan: Ladda ner
 • Välkomstbrev: Denna kurs är en del av ett program och saknar välkomstbrev.
 • Förkunskapskrav: Erfarenhet av yrkesmässigt ingenjörsarbete eller tidigare högskolestudier.

Innehåll

Produktutvecklingsprocessen:
• historisk utveckling av produktutvecklingsprocessen
• olika teorier för att beskriva produktutvecklingsprocessen
• arbetsprocessen för produktutvecklingsarbete
Innovation och produktförnyelse:
• TIPS (Theory of Inventive Problem Solving) och ARIZ (Algorithm for Innovative Problem Solving)
• konfliktorientering och funktionsanalys
• innovativa standardlösningar och innovativa principer.
• olika kreativa tekniker bl a brainstorming, brainwriting, morphologisk box
• databas-sökning för att hitta patentlösningar på tekniska problem
• produktskydd eller immaterialrätt (patent, varumärke och mönsterskydd)
Ecodesign:
• skillnaden mellan Ecodesign och hållbar produktutveckling
• integrering av miljöaspekter vid företag och vid produktutveckling
• drivkrafter/barriärer för miljöanpassad/hållbar produktutveckling
• öva på olika Ecodesignverktyg- och metoder
Projektledning:
• hur man planerar och driver projekt
• om olika roller, teambildning och ansvar i ett projekt
• tidplan och ekonomiskplan för ett projektarbete

Lärandemål

Efter genomförd kurs skall studenten:
 • kunna redogöra för hur en produktutvecklingsprocess kan planeras och beskrivas
 • kunna tillämpa olika tekniker för att finna kreativa innovativa lösningar och göra funktionsanalyser
 • kunna tillämpa olika ecodesignverktyg och metoder
 • självständigt planera och driva projektarbete

Kurslitteratur och övriga läromedel

Kurslitteratur
Ottosson, S. (2012). Dynamisk Produktutveckling. Tervix AB. ISBN: 9789163081743
Thorpe, A. (2007). The designer's atlas of sustainability. ISBN: 9781597261005.
Eklund, S. (2011). Arbeta i projekt : individen, gruppen, ledaren. ISBN: 9789144072753.

Referenslitteratur
Ulrich, K., Eppinger, S. (2011). Product Design and Development - Fifth Edition, Mcgraw Hill Higher Education. ISBN-13: 978-0071086950. (finns även översatt till svenska)
Jönbrink, A. K., Norrblom, H. L., Zackrisson, M. (2011). Ekodesign - praktisk vägledning, Swerea-IVF. ISBN: 978-91-86401-07-8.

Övriga lärresurser
Under kursen utdelat material.

Kurslitteratur och övriga läromedel

Kurslitteratur
Ottosson, S. (2012). Dynamisk Produktutveckling. Tervix AB. ISBN: 9789163081743
Thorpe, A. (2007). The designer's atlas of sustainability. ISBN: 9781597261005.
Eklund, S. (2011). Arbeta i projekt : individen, gruppen, ledaren. ISBN: 9789144072753.

Referenslitteratur
Ulrich, K., Eppinger, S. (2011). Product Design and Development - Fifth Edition, Mcgraw Hill Higher Education. ISBN-13: 978-0071086950. (finns även översatt till svenska)
Jönbrink, A. K., Norrblom, H. L., Zackrisson, M. (2011). Ekodesign - praktisk vägledning, Swerea-IVF. ISBN: 978-91-86401-07-8.

Övriga lärresurser
Under kursen utdelat material.

Lärande och undervisning

I kursen ges regelbundna föreläsningar och handledning av inlämningsuppgifter. Kurslitteratur med läsanvisningar introduceras tidigt i kursen med viktiga begrepp, perspektiv och frågeställningar mm om produktutveckling, innovativa tekniker, Ecodesign och projektledning. Samarbete, kritiskt tänkande och argumentation övas i samband med redovisning av projektuppgifter. Kursdeltagare får återkoppling från lärarna på sina redovisningar kontinuerligt under kursens gång för att stödja kursdeltagarna i deras lärande. Projekt och föreläsningar.

Lärare

Examinator
 1. Ansel Berghuvud
Kursansvarig
 1. Ansel Berghuvud
Lärare
 1. Ansel Berghuvud

Planerade lärtillfällen

Föreläsningar, övningar och laborationer. I genomsnitt bör en student räkna med att studera 200 timmar för att nå lärandemålen.
I denna tid ingår alla olika förekommande lärandeaktiviteter (föreläsningar, självstudier, examination m. m.).
Tidsuppskattningen baseras på att ett akademiskt år omfattar 60 högskolepoäng (motsvarar 60 ECTS credits),
som svarar mot en total studietid på ca 1 600 timmar. Den faktiska studietiden varierar individuellt.

Bedömning

Examinationsmoment för kursen
Kod Benämning Högskolepoäng Betyg
1310 Inlämningsuppgift 1 1.5 A-F
1320 Inlämningsuppgift 2 1.5 A-F
1330 Inlämningsuppgift 3 3 A-F
1340 Inlämningsuppgift 4 1.5 A-F

Betyg

Kursen bedöms med betygen A Utmärkt, B Mycket bra, C Bra, D Tillfredsställande, E Tillräckligt, FX Otillräckligt, komplettering krävs, F Underkänd.

Tentamina

Du kan läsa mer om tentamen i Studentportalen och där anmäler du dig till de flesta tentamina.


Det kan finnas andra planerade examinationstillfällen. Information om dem finns i lärplattformen Canvas eller på annan plats som kursansvarig hänvisar till.

Kursutvärdering

Kursansvarig ansvarar för att studenternas synpunkter på kursen systematiskt och regelbundet inhämtas och att resultaten av utvärderingar i olika former påverkar kursens utformning och utveckling.