IY2583 Företagsanalys

Programkurs, 7,5 Högskolepoäng, Avancerad nivå, höstterminen 2023

Denna kurs är del av program och går inte att söka till.

Kursens syfte är fördjupa förståelsen för olika metoder för företagsvärdering samt hur olika värdeskapande variabler bidrar till ett företags tillväxt och värde.

Fakta

 • Undervisningsform: Campus, dagtid, deltid 50%
 • Period: 2023 vecka 44 till 2024 vecka 02
 • Nivå: A1N
 • Anmälan: Denna kurs är del av program och går inte att söka till.
 • Språk: Undervisningen ges på svenska.
 • Ort: Karlskrona
 • Huvudområde: Industriell ekonomi och management
 • Kursplan: Ladda ner
 • Välkomstbrev: Denna kurs är en del av ett program och saknar välkomstbrev.
 • Förkunskapskrav: Avklarade kurser i Grunderna i industriell ekonomi 6 hp, Mikroekonomi och strategi 6 hp och Finansiell ekonomi 6 hp.

Innehåll

Kursen behandlar olika metoder och modeller för att värdera olika typer av företag. En stor vikt i kursen läggs på den underliggande värdeskapande aktiviteterna i ett företag och hur dessa påverkar värdet på bolaget.

Lärandemål

Kunskap och förståelse
 • kunna redogöra för olika metoder och modeller för företagsvärdering
 • kunna redogöra för hur när olika metoder och modeller är relevanta att använda
 • kunna redogöra för vilka de relevanta underliggande värdedrivarna är i ett företag

Färdighet och förmåga
 • kunna utifrån olika ansatser värdera olika typer av företag
 • kunna genomföra fördjupade analyser av ett företags räkenskaper
 • kunna beräkna värdet på de underliggande värdeskapande aktiteterna hos ett företag
 • kunna skriva akademiska rapporter baserat på kursens innehåll

Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • kunna analysera hur ekonomiskt välmående ett företag är och fasställa dess värde

Kurslitteratur och övriga läromedel

Kurslitteratur
Palepu, Krishna och Healy, Paul . Business Analysis and Valuation: using financial statements, text and cases (senaste upplagan). Thompson Learning.

Referenslitteratur
Copeland, Thomas E., Weston, J. Fred, Shastri, Kuldeep (Senaste upplagan). Financial Theory and Corporate Policy. Pearson, International Edition.
Koller, Tim, Goedhart, Marc, Wessels, David (Senaste upplagan). Valuation: Measuring and managing the value of companies.

Övriga lärresurser
Vetenskapliga artiklar om maximalt 300 sidor.

Kurslitteratur och övriga läromedel

Kurslitteratur
Palepu, Krishna och Healy, Paul . Business Analysis and Valuation: using financial statements, text and cases (senaste upplagan). Thompson Learning.

Referenslitteratur
Copeland, Thomas E., Weston, J. Fred, Shastri, Kuldeep (Senaste upplagan). Financial Theory and Corporate Policy. Pearson, International Edition.
Koller, Tim, Goedhart, Marc, Wessels, David (Senaste upplagan). Valuation: Measuring and managing the value of companies.

Övriga lärresurser
Vetenskapliga artiklar om maximalt 300 sidor.

Lärande och undervisning

Undervisning sker genom salsföreläsningar och övningstillfällen. Ingen praktik ingår i planerade lärtillfällen. BTH strävar efter tät kontakt med näringslivet vid utveckling av kurser och program.

Lärare

I genomsnitt bör en student räkna med att studera 200 timmar för att nå lärandemålen.
I denna tid ingår alla olika förekommande lärandeaktiviteter (föreläsningar, självstudier, examination m. m.).
Tidsuppskattningen baseras på att ett akademiskt år omfattar 60 högskolepoäng (motsvarar 60 ECTS credits),
som svarar mot en total studietid på ca 1 600 timmar. Den faktiska studietiden varierar individuellt.

Bedömning

Examinationsmoment för kursen
Kod Benämning Högskolepoäng Betyg
1910 Företagsvärdering 3 G-U
1920 Tentamen Företagsbedöming 4.5 A-F

Betyg

Kursen bedöms med betygen A Utmärkt, B Mycket bra, C Bra, D Tillfredsställande, E Tillräckligt, FX Otillräckligt, komplettering krävs, F Underkänd.

Tentamina

Du kan läsa mer om tentamen i Studentportalen och där anmäler du dig till de flesta tentamina.


Det kan finnas andra planerade examinationstillfällen. Information om dem finns i lärplattformen Canvas eller på annan plats som kursansvarig hänvisar till.

Kursutvärdering

Kursansvarig ansvarar för att studenternas synpunkter på kursen systematiskt och regelbundet inhämtas och att resultaten av utvärderingar i olika former påverkar kursens utformning och utveckling.