MA1486 Matematisk problemlösning

Programkurs, 4 Högskolepoäng, Grundnivå, höstterminen 2020

Denna kurs är del av program och går inte att söka till.

Kursens syfte är att ge en introduktion till matematikstudier på universitetsnivå. Kursen genomsyras av ett undersökande matematiskt arbetssätt via problemlösningsaktiviteter. I kursen ingår studieteknik där studenten tränas i att reflektera över sitt eget arbetssätt och studieupplägg i matematik.

Fakta

 • Undervisningsform: Campus, dagtid, deltid 50%
 • Period: 2020 vecka 35 till 2020 vecka 44
 • Nivå: G1N
 • Anmälan: Denna kurs är del av program och går inte att söka till.
 • Språk: Undervisningen ges i huvudsak på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.
 • Ort: Karlskrona
 • Huvudområde: Matematik
 • Kursplan: Ladda ner
 • Välkomstbrev: Denna kurs är en del av ett program och saknar välkomstbrev.
 • Förkunskapskrav: Områdesbehörighet A9: Matematik 4, Fysik 2 (Kemi 1 krävs ej) eller Områdesbehörighet 9: Matematik E, Fysik B (Kemi A krävs ej).

Innehåll

Under kursen arbetar studenten fortlöpande medmatematisk problemlösning och sin egenstudieteknik. I det undersökande arbetssättet behandlas följande temaområden:
 • Talsystem: naturliga tal, heltal, rationella tal och reella tal.
 • Mängdlära: operationer, räknelagar och Venndiagram.
 • Logik: sanningsvärdestabeller och kvantifikatorer.
 • Matematisk teori: konventioner, definitioner, satser och bevis.
 • Matematisk problemlösning: tolkning av, strategier för och redovisning av lösningar.
 • Andragrads- och rotekvationer samt olikheter med kvadratkomplettering.
 • Polynomdivision och faktorsatsen.
 • Hantering av summationstecken.
 • Induktionsbevis.

Lärandemål

Kunskap och förståelse
 • kunna tolka grundläggande mängdlära och logik förekommande i matematiska texter
 • kunna skriva om en problemformulering med hjälp av mängdoperationer, konnektiv och kvantifikationer
 • kunna lösa problem som kan formuleras som ekvationer/olikheter med korrekt användning av logik och mängder
 • kunna förstå och utföra enklare bevis

Färdighet och förmåga
 • kunna reflektera över och värdera valet av problemlösningsstrategier och dess kopplingar till det åstadkomna resultatet.
 • kunna kombinera kursens matematiska innehåll och metoder vid problemlösning
 • med utgångspunkt från för studenten nya definitioner kunna tolka problemställningar samt formulera och bevisa egna hypoteser.


Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • ha en grundläggande kunskap om hur man planerar, genomför och reflekterar över studier i matematik på universitetsnivå.

Kurslitteratur och övriga läromedel

Petersson, H. (2016). Problemlösningens grunder - matematisk metodik (2:a upplagan). Studentlitteratur: Lund. ISBN 978-91-44-11299-2.

Kurslitteratur och övriga läromedel

Petersson, H. (2016). Problemlösningens grunder - matematisk metodik (2:a upplagan). Studentlitteratur: Lund. ISBN 978-91-44-11299-2.

Lärande och undervisning

Ingen praktik ingår i planerade lärtillfällen. BTH strävar efter tät kontakt med näringslivet vid utveckling av kurser och program.

Lärare

Examinator
 1. Robert Nyqvist
Kursansvarig
 1. Linda Mattsson
I genomsnitt bör en student räkna med att studera 107 timmar för att nå lärandemålen.
I denna tid ingår alla olika förekommande lärandeaktiviteter (föreläsningar, självstudier, examination m. m.).
Tidsuppskattningen baseras på att ett akademiskt år omfattar 60 högskolepoäng (motsvarar 60 ECTS credits),
som svarar mot en total studietid på ca 1 600 timmar. Den faktiska studietiden varierar individuellt.

Bedömning

Examinationsmoment för kursen
Kod Benämning Högskolepoäng Betyg
1810 Salstentamen 2.5 G-U
1820 Seminarium 1 G-U
1830 Inlämningsuppgift 0.5 G-U

Betyg

Kursen bedöms med betygen G Godkänd, UX Otillräckligt, komplettering krävs, U Underkänd.

Tentamina

Du kan läsa mer om tentamen i Studentportalen och där anmäler du dig till de flesta tentamina.


Det kan finnas andra planerade examinationstillfällen. Information om dem finns i lärplattformen Canvas eller på annan plats som kursansvarig hänvisar till.

Kursutvärdering

Kursansvarig ansvarar för att studenternas synpunkter på kursen systematiskt och regelbundet inhämtas och att resultaten av utvärderingar i olika former påverkar kursens utformning och utveckling.