MT2559 Simuleringsdriven produktutveckling

Programkurs, 7,5 Högskolepoäng, Avancerad nivå, höstterminen 2024

Denna kurs är del av program och går inte att söka till.

Syftet med kursen är att ge deltagaren kunskap att förstå, samt förmågan att implementera och använda, teorier och metoder för simuleringsstöd i produktutveckling.

Fakta

 • Undervisningsform: Campus, dagtid, deltid 50%
 • Studietid: 2024 vecka 45 till 2025 vecka 03
 • Nivå: A1F
 • Anmälan: Denna kurs är del av program och går inte att söka till.
 • Språk: Undervisningen ges på engelska.
 • Ort: Karlskrona
 • Huvudområde: Maskinteknik
 • Kursplan: Ladda ner
 • Välkomstbrev: Denna kurs är en del av ett program och saknar välkomstbrev.
 • Förkunskapskrav: För tillträde till kursen krävs genomgången kurs Mekanikens approximativa beräkningsmetoder 1, 7,5 hp.

Innehåll

Kursen innehåller följande huvuddelar:
• Simuleringsdriven produktutveckling
• Introduktion till optimering och dess användning i ett produktutvecklingskontext.
• Automation av simuleringsprocesser: Skapa och exekvera kopplade simuleringsprocesser innehållande flera olika programvaror.
• Metoder för att strukturerat utforska en designrymd på ett effektivt sätt med hjälp av matematiska modeller.
Teorin exemplifieras med verklighetsbaserade konstruktions- eller beslutssituationer inom applikationer såsom hållfasthetslära, strukturdynamik och värmeledning.

Lärandemål

Kunskap och förståelse

 • Kunna redogöra för principerna för hur de i kursen behandlade optimeringsmetoderna fungerar.
 • Kunna förstå, analysera och kommunicera simuleringsresultat.
 • Visa förståelse för fördelar och begränsningar med ett modell-drivet arbetssätt i ett produktutvecklingskontext.

Färdighet och förmåga
 • Kunna formulera och lösa optimeringsproblem med de i kursen tillämpade metoderna.
 • Kunna skapa och exekvera kopplade simuleringsprocesser med de i kursen tillämpade metoderna.
 • Visa förmåga att planera och genomföra experiment med matematiska modeller med de i kursen tillämpade metoderna.
 • Visa förmåga att kritisk, självständigt och kreativt identifiera, formulera och hantera komplexa frågeställningar.
 • Visa förmåga att skapa, analysera och kritiskt utvärdera olika tekniska lösningar.
 • Visa förmåga att planera och med adekvata metoder genomföra kvalificerade uppgifter inom givna ramar.
 • Visa förmåga att modellera, simulera, förutsäga och utvärdera skeenden aven med begränsad information.
 • Visa förmåga att klart redogöra för och diskutera sina slutsatser och den kunskap och de argument som ligger till grund för dessa.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • Visa förmåga att kritiskt kunna utvärdera en genomförd beräkning och bedöma om resultatet är rimligt.

Kurslitteratur och övriga läromedel

Material från institutionen.

Kurslitteratur och övriga läromedel

Material från institutionen.

Lärande och undervisning

Studierna bedrivs i form av föreläsningar, övningar, laborationer och arbete med projekt.

Lärare

Bedömning

Examinationsmoment för kursen
Kod Benämning Högskolepoäng Betyg
1810 Inlämningsuppgift 1 2.5 G-U
1820 Inlämningsuppgift 2 1.5 G-U
1830 Inlämningsuppgift 3 3.5 G-U

Betyg

Kursen bedöms med betygen G Godkänd, UX Otillräckligt, komplettering krävs, U Underkänd.

Tentamina

Du kan läsa mer om tentamen i Studentportalen och där anmäler du dig till de flesta tentamina.


Det kan finnas andra planerade examinationstillfällen. Information om dem finns i lärplattformen Canvas eller på annan plats som kursansvarig hänvisar till.

Kursvärdering

Kursansvarig ansvarar för att studenternas synpunkter på kursen systematiskt och regelbundet inhämtas och att resultaten av utvärderingar i olika former påverkar kursens utformning och utveckling.

Har du en fråga? Skriv den här, så återkommer vi så snart som möjligt!
×