PA1452 Fördjupningskurs i Webbutveckling

Programkurs, 7,5 Högskolepoäng, Grundnivå, höstterminen 2022

Denna kurs är del av program och går inte att söka till.

Kursens syfte är att studenten skaffar sig fördjupad kunskap och förståelse inom ett specifikt område inom webbutveckling. Studenterna fördjupar sin kunskap genom en teoretisk studie, samt ett utredande och/eller praktiskt arbete. Studenten väljer fördjupningsområde och tillvägagångssätt i samråd med handledaren.

Fakta

 • Undervisningsform: Campus, dagtid, deltid 50%
 • Period: 2022 vecka 35 till 2022 vecka 43
 • Nivå: G2F
 • Anmälan: Denna kurs är del av program och går inte att söka till.
 • Språk: Undervisningen ges på svenska.
 • Ort: Karlskrona
 • Huvudområde: Programvaruteknik
 • Kursplan: Ladda ner
 • Välkomstbrev: Denna kurs är en del av ett program och saknar välkomstbrev.
 • Förkunskapskrav: För tillträdet till kursen krävs avklarade kurser motsvarande minst 30 hp inom webbutveckling och webbprogrammering.

Innehåll

Kursen innehåller:
 • Formulering av idé med problemställning.
 • Analys av befintliga lösningar och ett förslag på genomförande med tidplan.
 • Löpande rapportering av status och framgång.
 • Presentation av resultatet.
 • Skriftlig slutrapport.
 • Opponering på annan students arbete.
 • Skriftlig reflektion över process och resultat.
 • Löpande diskussioner och dialog med handledare och studentkamrater.

Lärandemål

Kunskap och förståelse
Efter genomförd kurs ska studenten:
 • ha förvärvat en fördjupad kunskap och förståelse för det valda området inom webbutveckling.

Färdigheter och förmåga
Efter genomförd kurs ska studenten:
 • ha förmågan att löpande och ändamålsenligt redogöra för projekt och att samtidigt påvisa förmåga att effektivt inhämta och bearbeta återkoppling från opponenter och kravställare.
 • ha ett kritiskt förhållningssätt och förmåga till självkritik.
 • ha utvecklat sin förmåga att kommunicera skriftligt.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter genomförd kurs ska studenten:
 • kunna resonera kring sina egna och andras tekniska beslut och prioriteringar och påvisa hur de besluten påverkar produktens egenskaper och kvalitet.

Kurslitteratur och övriga läromedel

Kurslitteratur
Projects in Computing and Information Systems, A student´s guide, 2nd revision.
Författare: Christian Dawson
Förlag: Pearson Edu Ltd Utgiven: 2009, Antal sidor: 304
ISBN-10: 0273721313
ISBN 13: 978-0273721

Referenslitteratur
1. Att skriva en bra uppsats, Upplaga 2
Författare: Peter Stray Jørgensen och Lotte Rienecker
Utgivningsår: 2008
Antal sidor: 416
ISBN: 9789147087679
2. Svenska språkrådet: Skrivregler
Förlag: Liber AB
Utgivningsår: 2008
ISBN: 9789147903870

Övriga lärresurser
xx

Kurslitteratur och övriga läromedel

Kurslitteratur
Projects in Computing and Information Systems, A student´s guide, 2nd revision.
Författare: Christian Dawson
Förlag: Pearson Edu Ltd Utgiven: 2009, Antal sidor: 304
ISBN-10: 0273721313
ISBN 13: 978-0273721

Referenslitteratur
1. Att skriva en bra uppsats, Upplaga 2
Författare: Peter Stray Jørgensen och Lotte Rienecker
Utgivningsår: 2008
Antal sidor: 416
ISBN: 9789147087679
2. Svenska språkrådet: Skrivregler
Förlag: Liber AB
Utgivningsår: 2008
ISBN: 9789147903870

Övriga lärresurser
xx

Lärande och undervisning

Undervisningen sker i huvudsak i form av självständigt arbete med handledning. Det självständiga arbetet består av teoretiska och/eller praktiska studier enligt den plan som studenterna och handledaren kommer överens om.
Det förekommer även föreläsningar och seminarier för att stärka studentens förmåga att skriva och förmåga till kritiskt tänkande.
Studenterna jobbar enskilt eller i grupp. Ingen praktik ingår i planerade lärtillfällen. BTH strävar efter tät kontakt med näringslivet vid utveckling av kurser och program.

Lärare

I genomsnitt bör en student räkna med att studera 200 timmar för att nå lärandemålen.
I denna tid ingår alla olika förekommande lärandeaktiviteter (föreläsningar, självstudier, examination m. m.).
Tidsuppskattningen baseras på att ett akademiskt år omfattar 60 högskolepoäng (motsvarar 60 ECTS credits),
som svarar mot en total studietid på ca 1 600 timmar. Den faktiska studietiden varierar individuellt.

Bedömning

Examinationsmoment för kursen
Kod Benämning Högskolepoäng Betyg
1710 Projektförslag 1.5 G-U
1720 Presentation och opposition 1.5 G-U
1730 Uppsats 1 4.5 A-F
 1. 1Bestämmer kursens slutbetyg vilket utfärdas först när samtliga moment godkänts.

Betyg

Kursen bedöms med betygen A Utmärkt, B Mycket bra, C Bra, D Tillfredsställande, E Tillräckligt, FX Otillräckligt, komplettering krävs, F Underkänd.

Tentamina

Du kan läsa mer om tentamen i Studentportalen och där anmäler du dig till de flesta tentamina.


Det kan finnas andra planerade examinationstillfällen. Information om dem finns i lärplattformen Canvas eller på annan plats som kursansvarig hänvisar till.

Kursutvärdering

Kursansvarig ansvarar för att studenternas synpunkter på kursen systematiskt och regelbundet inhämtas och att resultaten av utvärderingar i olika former påverkar kursens utformning och utveckling.