ET1539 Signalbehandling

Programkurs, 7,5 Högskolepoäng, Grundnivå, höstterminen 2019

Denna kurs är del av program och går inte att söka till.

Kursen syftar till att studenten ska förvärva grundläggande kunskaper i signalbehandling och systemteori med avsikt att ge de nödvändiga matematiska verktygen för digital signalbehandling.

Fakta

 • Undervisningsform: Campus, dagtid, deltid 50%
 • Period: 2019 vecka 45 till 2020 vecka 03
 • Nivå: G1F
 • Anmälan: Denna kurs är del av program och går inte att söka till.
 • Språk: Undervisningen ges på engelska.
 • Ort: Karlskrona
 • Huvudområde: Elektroteknik
 • Kursplan: Ladda ner
 • Välkomstbrev: Denna kurs är en del av ett program och saknar välkomstbrev.
 • Förkunskapskrav: För tillträde till kursen krävs genomgången kurs i transformteori, 6 hp.

Innehåll

Centrala moment i kursen är:
Grundläggande definitioner
• Tidskontinuerliga signaler
• Tidsdiskreta signaler
• Frekvensbegreppet
Linjära tidsinvarianta system
• Tidsdiskreta signaler och system
• Samband mellan in- och utsignal
Frekvensanalys och transformer
• Fourierserier och Fouriertransformer av tidskontinuerliga och tidsdiskreta signaler
• Parsevals relation
• Linjära tidsinvarianta system och dess frekvensegenskaper
• Signaler och dess frekvensinnehåll
Sampling och rekonstruktion
• Sampling av tidskontinuerliga signaler
• Samplingsteoremet, vikning och rekonstruktion
• A/D- och D/A-omvandling
Diskret Fouriertransform (DFT)
• Sampling i frekvensplanet
• Diskret Fouriertransform (DFT)
• Fast FourierTransform (FFT) och dess tillämpningar.

Lärandemål

Kunskap och förståelse
• Visa kunskap och förståelse för grundläggande signalbehandlingsdefinitioner.
• Visa kunskap och förståelse för grunläggande egenskaper hos linjära system.
• Visa grundläggande kunskap och förståelse för Fourierserier, Fouriertransform och Diskreta Fouriertransform.
• Visa grundläggande kunskap och förståelse för samplingsprocessen av tidskontinuerliga signaler.
Färdighet och förmåga
• Kunna använda grundläggande signalbehandlingsdefinitioner.
• Kunna använda olika egenskaper hos linjära system.
• Kunna använda Fourierserier, Fouriertransform och Diskreta Fouriertransform.
• Kunna tillämpa samplingsprocessen av tidskontinerliga signaler
Värderingsförmåga och förhållningssätt
• Skapat ett förhållningsätt och praktiska färdigheter i grundläggande signalbehandling.

Kurslitteratur och övriga läromedel

Proakis, J.G. & Manolakis D.G. (2013). Digital Signal Processing. (4th Edition)Prentice-Hall.
ISBN 9781292025735

Kurslitteratur och övriga läromedel

Proakis, J.G. & Manolakis D.G. (2013). Digital Signal Processing. (4th Edition)Prentice-Hall.
ISBN 9781292025735

Lärande och undervisning

Undervisningen består av föreläsningar, räkneövningar och laborationer. Ingen praktik ingår i planerade lärtillfällen. BTH strävar efter tät kontakt med näringslivet vid utveckling av kurser och program.

Lärare

Kursansvarig
 1. Irina Gertsovich
I genomsnitt bör en student räkna med att studera 200 timmar för att nå lärandemålen.
I denna tid ingår alla olika förekommande lärandeaktiviteter (föreläsningar, självstudier, examination m. m.).
Tidsuppskattningen baseras på att ett akademiskt år omfattar 60 högskolepoäng (motsvarar 60 ECTS credits),
som svarar mot en total studietid på ca 1 600 timmar. Den faktiska studietiden varierar individuellt.

Bedömning

Examinationsmoment för kursen
Kod Benämning Högskolepoäng Betyg
1810 Salstentamen 1 6 A-F
1820 Laboration 1 0.8 G-U
1830 Laboration 2 0.7 G-U
 1. 1Bestämmer kursens slutbetyg vilket utfärdas först när samtliga moment godkänts.

Betyg

Kursen bedöms med betygen A Utmärkt, B Mycket bra, C Bra, D Tillfredsställande, E Tillräckligt, FX Otillräckligt, komplettering krävs, F Underkänd.

Tentamina

Du kan läsa mer om tentamen i Studentportalen och där anmäler du dig till de flesta tentamina.


Det kan finnas andra planerade examinationstillfällen. Information om dem finns i lärplattformen Canvas eller på annan plats som kursansvarig hänvisar till.

Kursutvärdering

Kursansvarig ansvarar för att studenternas synpunkter på kursen systematiskt och regelbundet inhämtas och att resultaten av utvärderingar i olika former påverkar kursens utformning och utveckling.