ME1611 Funktionell visuell design

Programkurs, 15 Högskolepoäng, Grundnivå, vårterminen 2022

Denna kurs är del av program och går inte att söka till.

Kursen syftar till att utforska visuell funktionalitet och kommunikation genom skapandet av digitala gränssnitt och grafiska system. I kursen introduceras studenten till kritiska designperspektiv på visuell funktionalitet vad gäller designerns roll i designprocessen, samt i relation till samhällsnormer kring design och designprodukter.

Fakta

  • Undervisningsform: Campus, dagtid, heltid
  • Studietid: 2022 vecka 13 till 2022 vecka 22
  • Nivå: G1F
  • Anmälan: Denna kurs är del av program och går inte att söka till.
  • Språk: Undervisningen ges i huvudsak på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.
  • Ort: Karlshamn
  • Huvudområde: Medieteknik
  • Kursplan: Ladda ner
  • Välkomstbrev: Denna kurs är en del av ett program och saknar välkomstbrev.
  • Förkunskapskrav: För tillträde till kursen krävs genomgången kurs Grunder i digital bildproduktion, 15 hp.

Innehåll

I kursen behandlas kommunikation, funktion och funktionalitet för visuell design utifrån kritiska designperspektiv i relation till samhällsnormer kring grafisk design och designprodukter. I kursen prövas design- och produktionsmetoder för digitala gränssnitt, grafiska system och produkter. Kursen behandlar även designerns roll i designprocessen i relation till samhällsnormer och etiska aspekter.

Lärandemål

Kunskap och förståelse

• Ha kunskap om visuell funktionalitet i relation till samhällsnormer kring design och designprodukter
• Ha kunskap om kritiska designperspektiv på visuell funktionalitet
Färdighet och förmåga

• Kunna tillämpa kritiska designmetoder i en bestämd kontext
• Kunna tillämpa produktionsmetoder för digitala gränssnitt och grafiska system i en bestämd kontext
Värderingsförmåga och förhållningssätt

• Kunna diskutera designerns roll i designprocessen, samt i relation till samhällsnormer och etiska aspekter

Kurslitteratur och övriga läromedel

Noble, I., & Bestley, R. (2016). Visual research: An introduction to research methods in graphic design (Third ed.). London: Fairchild Books. ISBN: 9781474232906
Ware, C. (2010). Visual thinking for design. Burlington, Mass: Morgan Kaufmann. ISBN: 9780080558417
Aktuella länkar och kurskompendium samt övriga lärresurser presenteras vid kursstart och görs tillgängliga via läroplattform.

Kurslitteratur och övriga läromedel

Noble, I., & Bestley, R. (2016). Visual research: An introduction to research methods in graphic design (Third ed.). London: Fairchild Books. ISBN: 9781474232906
Ware, C. (2010). Visual thinking for design. Burlington, Mass: Morgan Kaufmann. ISBN: 9780080558417
Aktuella länkar och kurskompendium samt övriga lärresurser presenteras vid kursstart och görs tillgängliga via läroplattform.

Lärande och undervisning

Kursinnehållet introduceras i föreläsningar och seminarier, samt i workshops där studenten introduceras till design- och produktionsmetoder för digitala gränssnitt och grafiska system. Studenten undersöker kritiska designperspektiv för visuell design i relation till samhällsnormer kring design och designprodukter genom en medieteknisk gestaltande undersökning som presenteras vid en avslutande presentation.

Bedömning

Betyg

Kursen bedöms med betygen G Godkänd, UX Otillräckligt, komplettering krävs, U Underkänd.

Tentamina

Du kan läsa mer om tentamen i Studentportalen och där anmäler du dig till de flesta tentamina.


Det kan finnas andra planerade examinationstillfällen. Information om dem finns i lärplattformen Canvas eller på annan plats som kursansvarig hänvisar till.

Kursvärdering

Kursansvarig ansvarar för att studenternas synpunkter på kursen systematiskt och regelbundet inhämtas och att resultaten av utvärderingar i olika former påverkar kursens utformning och utveckling.