MA1476 Matematisk introduktion

Programkurs, 7,5 Högskolepoäng, Grundnivå, höstterminen 2021

Denna kurs är del av program och går inte att söka till.

Kursen syftar till att skapa en matematisk bas, som inkluderar logik och grundläggande matematiskt språkbruk, för fortsatta studier inom tekniska utbildningar. Inom kursen ges även verktyg för att lösa problem som kan formuleras som enklare ekvationer eller elementära funktioner.

Fakta

 • Undervisningsform: Campus, dagtid, deltid 50%
 • Studietid: 2021 vecka 34 till 2021 vecka 43
 • Nivå: G1N
 • Anmälan: Denna kurs är del av program och går inte att söka till.
 • Språk: Undervisningen ges på svenska.
 • Ort: Karlskrona
 • Huvudområde: Matematik
 • Kursplan: Ladda ner
 • Välkomstbrev: Denna kurs är en del av ett program och saknar välkomstbrev.
 • Förkunskapskrav: Områdesbehörighet A8: Matematik 3b alt 3c (Fysik 2, Kemi 1 krävs ej) eller områdesbehörighet 8: Matematik C (Fysik B, Kemi A och Matematik D krävs ej).

Innehåll

 • Matematiska relationer, såsom implikation och olikheter.

• Grundläggande talteori och kombinatorik.
• Lösning av ekvationer innehållande rationella uttryck, absoluta belopp och rotuttryck.
• Beräkning av avstånd mellan punkter i planet.
• Cirkelns, ellipsens, hyperbelns och parabelns grafer och ekvationer.
• Grundläggande funktionsbegrepp.
• Trigonometri och polära koordinater.
• Räkning med potenser på heltals-, rationell och irrationell form.
• Matematiska problemlösningsstrategier.

Lärandemål

Kunskap och förståelse
Efter genomförd kurs ska studenten:

 • kunna exemplifiera och använda olika metoder för att arbeta med problemlösning på ett strukturerat sätt.

• kunna arbeta med såväl kartesiska som polära koordinater, t.ex. för att bestämma avstånd.
• kunna beskriva andragradskurvor och förstå koncept som brännpunkt och medelpunkt.

Färdigheter och förmåga
Efter genomförd kurs ska studenten:
 • kunna strukturera och kategorisera element och relationerna mellan dessa.

• kunna utföra beräkningar som krävs för att lösa problem som kan formuleras som enklare ekvationer eller med elementära funktioner.
Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter genomförd kurs ska studenten:
 • kunna reflektera över, och värdera, valet av problemlösningsstrategi och det åstadkomna resultatet.

Kurslitteratur och övriga läromedel

Kurslitteratur:
Gavel, H. (2017). Grundlig matematik. Lund: Studentlitteratur. ISBN: 978-91-44-12096-6

Kurslitteratur och övriga läromedel

Kurslitteratur:
Gavel, H. (2017). Grundlig matematik. Lund: Studentlitteratur. ISBN: 978-91-44-12096-6

Lärande och undervisning

Kursen ges som en campuskurs. Undervisningen sker i form av föreläsningar, övningslektioner och seminarier. Föreläsningarna ämnar att förbereda studenten inför litteraturstudierna genom att introducera olika begrepp och metoder inom kursens innehåll. Övningslektionerna är ett forum där studenten tillsammans med en lärare och andra studenter har fördjupade diskussioner kring enskilda problemställningar inom kursens innehåll. Övningslektionerna är ett komplement till det problemlösningsarbete som studenten förväntas utöva vid sidan av den lärarledda undervisningen. Under kursen ges även en föreläsning i matematisk problemlösning. Denna följs upp under de obligatoriska seminarierna. Inför seminarierna förbereder sig studenten på att kunna presentera lösningar till och diskutera kring ett antal utvalda problemuppgifter. Under seminarierna examineras studentens kunskap, förståelse för och värderingsförmåga inom matematisk problemlösning.

Lärare

Examinator
 1. Tomas Petersson
Kursansvarig
 1. Tomas Petersson

Bedömning

Examinationsmoment för kursen
Kod Benämning Högskolepoäng Betyg
1510 Tentamen 5.5 G-U
1520 Problemlösning 1 1 G-U
1530 Problemlösning 2 1 G-U

Betyg

Kursen bedöms med betygen G Godkänd, UX Otillräckligt, komplettering krävs, U Underkänd.

Tentamina

Du kan läsa mer om tentamen i Studentportalen och där anmäler du dig till de flesta tentamina.


Det kan finnas andra planerade examinationstillfällen. Information om dem finns i lärplattformen Canvas eller på annan plats som kursansvarig hänvisar till.

Kursvärdering

Kursansvarig ansvarar för att studenternas synpunkter på kursen systematiskt och regelbundet inhämtas och att resultaten av utvärderingar i olika former påverkar kursens utformning och utveckling.

Har du en fråga? Skriv den här, så återkommer vi så snart som möjligt!
×