MT2566 Experimentell och numerisk modalanalys

Programkurs, 7,5 Högskolepoäng, Avancerad nivå, höstterminen 2024

Denna kurs är del av program och går inte att söka till.

Studenten tillägnar sig kunskaper och färdigheter i metoder och verktyg för flerdimensionell vibrationsanalys av mekaniska strukturer, innefattande experimentell modalanalys i samverkan med numerisk modellering och simulering.

Fakta

  • Undervisningsform: Campus, dagtid, deltid 50%
  • Studietid: 2024 vecka 36 till 2024 vecka 44
  • Nivå: A1F
  • Anmälan: Denna kurs är del av program och går inte att söka till.
  • Språk: Undervisningen ges på engelska.
  • Ort: Karlskrona
  • Huvudområde: Maskinteknik
  • Kursplan: Ladda ner
  • Välkomstbrev: Denna kurs är en del av ett program och saknar välkomstbrev.
  • Förkunskapskrav: För tillträde till kursen krävs genomgången kurs Ljud- och vibrationsanalys, 7,5 hp.

Innehåll

• System med en eller flera frihetsgrader
• Modala begrepp i analytiska och matrisformuleringar
• Dämpningsmodeller
• Modala parametrar och frekvenssvar
• Praktiska aspekter på mätning av överföringsfunktioner
• Bestämning av modala parametrar
• Multipla referenser
• Strukturella modifieringar, substrukturkopplingar
• Korrelation med finita element analys

Lärandemål

Kunskap och förståelse
• ha kunskap om metoder lämpade för vibrationsanalys av linjära system
• kunna förstå grundprincipen för modalanalys.
Färdighet och förmåga
• ha förmåga att specificera en experimentell modalanalys lämplig för en mekanisk struktur.
• kunna utföra experimentella modalanalyser på mekaniska strukturer, inklusive val och montering av givare, val och montering av en exiterande utrustning (yttre pålagd last), datainsamling och parameterextraktion.
• kunna genomföra simuleringar av mekaniska system med hjälp av parametrar från numeriska modeller och/eller experiment, till exempel vid inflytande från belastningar och/eller enklare strukturella förändringar.
• ha förmåga att extrahera modala parametrar, samt korrelera med och uppdatera numerisk modell.
Värderingsförmåga och förhållningssätt
• kunna verifiera karakteristik för studerat system och dess delar.
• ha förmåga att validera systemmodell och experiment

Kurslitteratur och övriga läromedel

Brandt, A. (2011) Noise and Vibration Analysis, Wiley ISBN 978-0-470-74644-8
Kompletterande av institutionen tillhandahållet material

Kurslitteratur och övriga läromedel

Brandt, A. (2011) Noise and Vibration Analysis, Wiley ISBN 978-0-470-74644-8
Kompletterande av institutionen tillhandahållet material

Lärande och undervisning

Undervisningen genomförs i form av föreläsningar, handledda övningsuppgifter och laborationer i grupp, samt projektarbete enskilt.

Bedömning

Betyg

Kursen bedöms med betygen A Utmärkt, B Mycket bra, C Bra, D Tillfredsställande, E Tillräckligt, FX Otillräckligt, komplettering krävs, F Underkänd.

Tentamina

Du kan läsa mer om tentamen i Studentportalen och där anmäler du dig till de flesta tentamina.


Det kan finnas andra planerade examinationstillfällen. Information om dem finns i lärplattformen Canvas eller på annan plats som kursansvarig hänvisar till.

Kursvärdering

Kursansvarig ansvarar för att studenternas synpunkter på kursen systematiskt och regelbundet inhämtas och att resultaten av utvärderingar i olika former påverkar kursens utformning och utveckling.

Har du en fråga? Skriv den här, så återkommer vi så snart som möjligt!
×