TE1422 Teknikutveckling, digitalisering och samhällsförändring

Programkurs, 4 Högskolepoäng, Grundnivå, vårterminen 2023

Denna kurs är del av program och går inte att söka till.

Kursen syftar till att ge en övergripande förståelse för effekter av teknisk utveckling inom företag, branscher och samhället i stort. Beskrivningen av historiska perspektiv är centrala i kursen men tyngdpunkten ligger på modern teknikutveckling, och där framför allt hur digitaliseringen av samhället omvandlar och har påverkar företag, arbetsmarknaden, samhället och individen.

Fakta

 • Undervisningsform: Campus, dagtid, deltid 50%
 • Period: 2023 vecka 13 till 2023 vecka 22
 • Nivå: G1N
 • Anmälan: Denna kurs är del av program och går inte att söka till.
 • Språk: Undervisningen ges i huvudsak på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.
 • Ort: Karlskrona
 • Huvudområde: Övriga tekniska ämnen
 • Kursplan: Ladda ner
 • Välkomstbrev: Denna kurs är en del av ett program och saknar välkomstbrev.
 • Förkunskapskrav: Grundläggande behörighet.

Innehåll

 • Historisk genomgång av stora teknikskiften och dess betydelse
 • Digitaliseringens och dess historiska och nutida påverkan på samhällets förändring från olika perspektiv
 • Informations- och kommunikationsteknologiers roll för samhällsutvecklingen

Lärandemål

Kunskap och förståelse
• Förstå den underliggande relationen mellan teknikutveckling och samällsutveckling
• Förstå teknikutvecklingen ur ett historisk perspektiv
• Förstå hur digitaliseringen har påverkat olika delar av samhällsutvecklingen från olika perspektiv
Färdighet och förmåga
• Kunna redogöra för drivkrafterna bakom olika delar av teknikutvecklingen
• Kunna analysera digitaliseringens effekter på samhället på olika nivåer
• Kunna skriva och kritiskt granska akademiska rapporter
Värderingsförmåga och förhållningssätt
• Kunna förhålla sig till teknikens roll i samhällsutvecklingen utifrån flera perspekiv

Kurslitteratur och övriga läromedel

Hey, T., Pápay, G. (Senaste upplagan) ?The Computing Universe: A Journey Throughout a Revolution?, Cambridge University Press, New York
Vetenskapliga artiklar om maximalt 500 sidor kan tillkomma

Kurslitteratur och övriga läromedel

Hey, T., Pápay, G. (Senaste upplagan) ?The Computing Universe: A Journey Throughout a Revolution?, Cambridge University Press, New York
Vetenskapliga artiklar om maximalt 500 sidor kan tillkomma

Lärande och undervisning

Läraktiviteter i kursen består av föreläsningar och seminarier. Ingen praktik ingår i planerade lärtillfällen. BTH strävar efter tät kontakt med näringslivet vid utveckling av kurser och program.

Lärare

I genomsnitt bör en student räkna med att studera 107 timmar för att nå lärandemålen.
I denna tid ingår alla olika förekommande lärandeaktiviteter (föreläsningar, självstudier, examination m. m.).
Tidsuppskattningen baseras på att ett akademiskt år omfattar 60 högskolepoäng (motsvarar 60 ECTS credits),
som svarar mot en total studietid på ca 1 600 timmar. Den faktiska studietiden varierar individuellt.

Bedömning

Examinationsmoment för kursen
Kod Benämning Högskolepoäng Betyg
1905 Inlämningsuppgift 1 3 A-F
1915 Opposition 1 G-U

Betyg

Kursen bedöms med betygen G Godkänd, UX Otillräckligt, komplettering krävs, U Underkänd.

Tentamina

Du kan läsa mer om tentamen i Studentportalen och där anmäler du dig till de flesta tentamina.


Det kan finnas andra planerade examinationstillfällen. Information om dem finns i lärplattformen Canvas eller på annan plats som kursansvarig hänvisar till.

Kursutvärdering

Kursansvarig ansvarar för att studenternas synpunkter på kursen systematiskt och regelbundet inhämtas och att resultaten av utvärderingar i olika former påverkar kursens utformning och utveckling.