ET2624 Mekatronik med robotik

Programkurs, 7,5 Högskolepoäng, Avancerad nivå, vårterminen 2024

Denna kurs är del av program och går inte att söka till.

Studenten fördjupar sin kunskap inom linjär algebra, ellära, reglerteknik, elektronik och mätteknik genom att integrera kunskaper från dessa kurser inom området mekatronik och robotik. Genom att fördjupa sig inom mekatronik breddas arbetsmarknadsmöjligheterna för civilingenjörer inom maskinteknik.

Fakta

 • Undervisningsform: Campus, dagtid, deltid 50%
 • Studietid: 2024 vecka 03 till 2024 vecka 12
 • Nivå: A1N
 • Anmälan: Denna kurs är del av program och går inte att söka till.
 • Språk: Undervisningen ges i huvudsak på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.
 • Ort: Karlskrona
 • Huvudområde: Elektroteknik
 • Kursplan: Ladda ner
 • Välkomstbrev: Denna kurs är en del av ett program och saknar välkomstbrev.
 • Förkunskapskrav: För tillträde till kursen krävs avklarad kurs i grundläggande programmering omfattande minst 6 hp. Vidare krävs genomgången kurs i Dynamik, 6 hp, Elektronik med tillämpningar i mätteknik, 7,5 hp samt Reglerteknik, 6 hp.

Innehåll

 • Modellering av mekatroniska system
 • Estimering och reglering i mekatroniska system
 • Sensor- och ställdonssystem för mekatroniska system
 • Programmering av inbyggnadsdatorer
 • Robotteknik, kinematik och kinetik
 • Utveckling av mekatroniska system

Lärandemål

Kunskap och förståelse

 • visa förståelse för modellering av mekatroniska system.
 • visa förståelse för estimering och reglering i mekatroniska system.
 • visa förståelse för sensors- och ställdonssystem för mekatroniska system.
 • visa förståelse för inbyggda system.
 • visa förståelse för robotteknik, kinematik och kinetik.
 • visa förståelse för utveckling av mekatroniska system.

Färdighet och förmåga
 • modellera mekatroniska system.
 • konstruera estimering och reglering av storheter i mekatroniska system.
 • konstruera sensor- och ställdonssystem för mekatroniska system.
 • konstruera ett inbyggt system.
 • analysera kinematiken för ett robotsystem.
 • konstruera mekatroniska system.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • värdera olika mekatronikkonstruktioner mot uppställda krav och prestanda.

Kurslitteratur och övriga läromedel

Litteratur från förkunskapskurser i mekanik, programmering, beräkning och simulering, ellära, reglerteknik, signalbehandling, elektronik, mätteknik.
Material från institutionen

Referenslitteratur:
Siciliano et al. Robotics, Springer London Ltd, 2010, ISBN 9781849966344
Spong et al. Robot modeling and control, Wiley-Blackwell, ISBN 9781119523994

Kurslitteratur och övriga läromedel

Litteratur från förkunskapskurser i mekanik, programmering, beräkning och simulering, ellära, reglerteknik, signalbehandling, elektronik, mätteknik.
Material från institutionen

Referenslitteratur:
Siciliano et al. Robotics, Springer London Ltd, 2010, ISBN 9781849966344
Spong et al. Robot modeling and control, Wiley-Blackwell, ISBN 9781119523994

Lärande och undervisning

Kursen ges i form av föreläsningar övningar och projekt.

Bedömning

Betyg

Kursen bedöms med betygen A Utmärkt, B Mycket bra, C Bra, D Tillfredsställande, E Tillräckligt, FX Otillräckligt, komplettering krävs, F Underkänd.

Tentamina

Du kan läsa mer om tentamen i Studentportalen och där anmäler du dig till de flesta tentamina.


Det kan finnas andra planerade examinationstillfällen. Information om dem finns i lärplattformen Canvas eller på annan plats som kursansvarig hänvisar till.

Kursvärdering

Kursansvarig ansvarar för att studenternas synpunkter på kursen systematiskt och regelbundet inhämtas och att resultaten av utvärderingar i olika former påverkar kursens utformning och utveckling.

Har du en fråga? Skriv den här, så återkommer vi så snart som möjligt!
×